Recent Submissions

 • Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009 

  Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Hassel, Kristian; Stabbetorp, Odd Egil; Wilmann, Bodil Helene (NINA rapport;579, Research report, 2010)
  Markvegetasjonen på Svalbard forventes å bli påvirket av klimaendringer, samtidig som tilførsel av miljøgifter, sur nedbør og langtransportert nitrogen kan øke som et resultat av økt nedbør og økt avsmelting av snø og is. ...
 • Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler 

  Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars (NINA rapport;696, Research report, 2011)
  Det er stor og økende interesse for utvikling av småskala vannkraft i Norge. Små kraftverk kan påvirke biologisk mangfold negativt gjennom ødeleggelse, forringelse eller oppsplitting av leveog funksjonsområder. Både i ...
 • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene 

  Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NINA rapport;598, Research report, 2010)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen av Atna- og Vikedalsvassdragene i programmet for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann, fram til 2009. Kvalitetselementene som overvåkes er påvekstalger, ...
 • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2010 

  Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Reidar (NINA rapport;603, Research report, 2011)
  Avlsprogrammet for fjellrev starta i den nåverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjel-let (Oppdal). Her er avlsprogrammet basert på maksimering av trivsel for dyra, med store inn-hegningar i naturleg fjellrevhabitat ...
 • Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

  Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA rapport;535, Research report, 2010)
  Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges ...
 • The next generation fungal diversity researcher 

  Grube, Martin; Gaya, Ester; Kauserud, Håvard; Smith, Adrian M.; Avery, Simon V.; Fernstad, Sara F.; Muggia, Lucia; Martin, Michael D.; Eivindsen, Tove; Kõljalg, Urmas; Bendiksby, Mika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Fungi are more important to our lives than is assumed by the general public. They can comprise both devastating pathogens and plant-associated mutualists in nature, and several species have also become important workhorses ...
 • Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004 

  Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Koksvik, Jan Ivar; Saksgård, Laila; Hvidsten, Nils Arne; Blom, Hans H.; Fiske, Peder; Jensen, Arne J. (NINA-rapport;43, Research report, 2005)
  Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Elva har en storvokst laksestamme, og en unik kultur og historie knyttet til laksefisket. Stortinget vedtok å utbygge og regulere elva for kraftproduksjon i ...
 • Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde 

  Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy (NINA rapport;252, Research report, 2007)
  Longyearbyen lokalstyre er i gang med rullering av arealplan for Longyearbyen planområde, Svalbard. I arbeidet med ny arealplan ønsker Longyearbyen lokalstyre å inkludere biologisk mangfold som ett av grunnlagstemaene, og ...
 • Psora taurensis (Psoraceae, Lecanorales), a new lichen species from Turkey 

  Timdal, Einar; Bendiksby, Mika; Kahraman, Arife Merve; Halici, Mehmet Gökhan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Herein we describe the new species, Psora taurensis, from two localities in the Taurus Mountains in Turkey at ca. 1000 m altitude. Investigations of anatomy, secondary chemistry and DNA sequences (ITS and mtSSU) of P. ...
 • Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden 

  Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Finstad, Anders G.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne J.; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Saksgård, Laila; Næsje, Tor F. (NINA rapport;, Research report, 2007)
  Nøkkelord : kraftregulering, Altaelva, Finnmark, laks, laksefangster, ungfisktetthet, vinterdødelighet, smoltproduksjon, bunnfauna, begroing
 • Brannstasjon i bakspeilet. Samtidsarkeologiske betraktninger under avviklingen av Sentrum Brannstasjon i Trondheim våren 2015 

  Bjerck, Hein Bjartmann (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Fire station in the rear mirror. Archaeological reflections during the abandonment of the Trondheim Central Fire Station
 • Interesting lichenized and lichenicolous fungi found during the Nordic Lichen Society excursion in Nord-Trøndelag, Norway 2015 

  Holien, Håkon; Frisch, Andreas; Jonsson, Fredrik; Klepsland, Jon T.; Millanes, Ana M.; Motiejunaite, Jurga; Prieto, Maria; Pykälä, Juha; Suija, Ave; Tsurykau, Andrei; Westberg, Martin; Bendiksby, Mika (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  In August 2015, the Nordic Lichen Society held its 21st bi-annual meeting and excursion in Steinkjer, Nord- Trøndelag, Norway. During the excursion various habitats, including boreal rainforest, calcareous rocks with pine ...
 • Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner 

  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy (NINA rapport;186, Research report, 2005)
  Utbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrek- ningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inn- aksdam i betong og det er tre ulike ...
 • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

  Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA rapport;, Research report, 2005)
  This document presents a vision for research needs on Eurasian lynx in Scandinavia. The focus is on applied research to provide managers with the knowledge they need to ensure lynx management is sustainable in the future, ...
 • Excavation of Mohalsen 2012-II, Vega municipality, Nordland 

  Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Zangrando, Atilio Francisco J. (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  Mohalsen2012-II ble utgravd i oktober 2012 som en del av Marine Ventures-prosjektet. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om restene av boligstrukturen på lokaliteten representerer et telt eller en mer permanent ...
 • Sikringsundersøkelse av jernvinneanlegg på Hansvollen, Meråker 2015 

  Berge, Ragnhild; Stamnes, Arne Anderson (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  ID 106442 is an iron smelting site from the early iron age situated near the summer farm Hansvollen (farm id number 45/1) in Meråker municipality in Nord-Trøndelag county. The site contains several smelting ...
 • Arkeologisk undersøkelse av røys, Nåstad, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal 

  Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  I slutten av mai og begynnelsen av mai og begynnelsen av juni 2016 ble det foretatt en arkeologisk sikringsundersøkelse av en sterkt skadet røys (ID 45051) på Nåstad i Tingvoll kommune. Røysen var skadet ...
 • Undersøkelse av funnsted for holkøks, Våttån, Midtre Gauldal kommune 

  Vennatrø, Ragnar Magnus (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  03.06.2014 påviste arkeologer ved Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet en bygdeborgpå lokaliteten Våttån, i Midtre Gauldal kommuneiSør-Trøndelag. 08.06.2014 ble eiyngre jernalders holkøks ...
 • Kalkeringer av helleristninger i Beitstad, Steinkjer 1997-2015 

  Grønnesby, Geir (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  The report is a summary of several surveys since 1995.
 • Arkeologisk undersøkelse av gårdshaug på Viklem, Ørland kommune 

  Sauvage, Raymond; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;, Research report, 2016)
  I november 2016 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk undersøkelse avmiddelalderske og etterreformatoriske kulturlag fra et begrenset område av gårdshaugen på Viklem i forbindelse med ...

View more