Recent Submissions

 • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

  Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
 • Alle elever skal få muligheten til å lære 

  Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
 • Selvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur. 

  Lamborg, Kristine Wold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ...
 • Religiøse høytidsmarkeringer i skolen 

  Bråthen, Madelen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om utfordringer og viktige prinsipper i markeringen av ulike religiøse høytider på skolen. I oppgaven har jeg valgt å legge særlig vekt på de muslimske høytidene id al-Fitr og id ...
 • Nærhetsetikk knyttet til digital dannelse 

  Skau, Tom André (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Nærhetsetikk ved Emmanuel Lévinas og digital dannelse er det overordnede temaet for denne oppgaven. For å gjøre oppgaven relevant for en kommende lærer er den tilspisset dagens skole og utfordringene en står ovenfor ...
 • Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi. 

  Loktu, Thea Amanda Hansen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og ...
 • Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

  Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...
 • Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

  Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...
 • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

  Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
 • Litteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære tekster 

  Amundsen, Annika (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva ...
 • «Når enden er god, er allting godt» - en studie om læringsutbytter av lekser. 

  Jacobsen, Christian (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om hvordan lekser kan øke elevenes læringsutbytte. I et forsøk på å finne ut av dette, setter oppgaven forskjellige resultater fra undersøkelser gjort om dette emnet, opp mot hverandre. ...
 • Et kritisk tenkende klasserom. Nøkkelen til visdom er gjennom spørsmål. Ved å tvile ledes vi til undersøkelse, og gjennom undersøkelse oppdager vi sannheten. 

  Helmersen, Jonatan (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I skolens styringsdokumenter står det at opplæringen skal fremme elevenes evne til kritisk tenkning. Dette var også hovedanliggende for Sokrates, som tok utgangspunkt i å stille sine studenter spørsmål for å finne ...
 • Korleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag? 

  Himle, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein ...
 • Begrepsforståelse og arbeidsmetoder i naturfag. 

  Jørgensen, Hanne Westmo (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven er det undersøkt hvordan begrepsforståelse kan øke elevenes begrepsforståelse gjennom ulike arbeidsmetoder. Jeg utførte en kvalitativ studie hvor jeg ved hjelp av rammeverket ”fra ord til begrep” ...
 • Uteundervisning og motivasjon på ungdomsskolen. 

  Gjelten, Anne Berit (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan vil elevenes motivasjon påvirkes ved å integrere uteundervisning i naturfag?». For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av både kvantitativ og ...
 • Stasjonsundervisning. 

  Johansen, Randi (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling “Hvordan opplever elever på 9.trinn læring gjennom stasjonsundervisning i forhold til tradisjonell undervisning i temaet geometri?”. I følge opplæringsloven har ...
 • Samarbeid mellom skole og hjem når foreldrene ikke bor sammen. 

  Odden, Andrea (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg problemstillingen Hvordan tilrettelegger og håndterer lærere samarbeid med foreldre som ikke bor sammen?, med tre underordnede forskningsspørsmål. Oppgaven har som hensikt å belyse hvordan ...
 • Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

  Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...
 • Menneskeverd, anerkjennelse og den etiske fordringen. 

  Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Oppgaven undersøker sammenhengen mellom menneskeverdet, anerkjennelse og den etiske fordringen. Det gjøres ved å studere hvilken måte disse begrepene relaterer til hverandre, og om det er mulig å argumentere for ...
 • Elever med særskilte behov. -Mental inkludering for å bli en del av fellesskapet. 

  Jernslett, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I denne oppgaven fokuseres det på elever med særskilte behov, og hvorvidt de blir inkludert som en del av fellesskapet. Her er det et fokus ikke bare på den fysiske, men også den psykiske inkluderingen av eleven. ...

View more