Nye registreringer

 • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

  Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
 • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

  Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
 • «Muslimer passer ikke inn i vårt samfunn!» - Stereotypier mot muslimer og KRLE-læreres tilnærming til dette i undervisningen 

  Gulbrandsen, Tania (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: ««Hvordan vil KRLE-lærere si at noen av de mest utbredte stereotypiene majoritetsbefolkningen i Norge har mot muslimer kommer til uttrykk og hvordan ...
 • Utdanningsdirektoratet og skolens arbeid med redusert leselyst hos elever i den norske skolen. 

  Ramstad, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: En myte som har blitt skapt i kjølvannet av PISA-undersøkelsens resultater i Norge er at gutter har mindre leselyst enn jenter i dagens norske skole. Dette ses i sammenheng med at deres leseferdigheter i gjennomsnitt ...
 • Norrøn mytologi – Kultur? Eventyr? Religion? 

  Forseth, Kjersti (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Norrøn mytologi er en del av Norges historie og kulturarv, men i hvilken grad blir den forstått som en religion? Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode har jeg intervjuet tre praktiserende lærere i faget kristendom, ...
 • ”Da vår trio ble delt i to” 

  Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
  English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
 • Jeg ser deg, ser du meg? 

  Strøm, Trude Bekkelien (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på trekk ved den norske nikabdebatten og sett den opp mot grunnskolen, med særlig vekt på ungdomstrinnet. Islam legger stor vekt på riktig kledning, men graden av tildekking varierer. ...
 • Skole-hjem samarbeid i namibiske ungdomsskoler 

  Sjøgren, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bachelor-oppgaven handler om hvordan skole-hjem samarbeidet fungerer ved to ulike skoler i Namibia. Oppgaven belyser hvilke samarbeidsformer som utarter seg, så vel som hvilke nivåer av samarbeid som finner ...
 • Skolens demokratioppdrag – utdanner skolen demokratisk aktive medborgere? 

  Bjerke, Anne Hjørnegård (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke mulighetsrom sentrale styringsdokumenter for grunnskolen gir lærere til å utdanne aktive demokratiske medborgere. Oppgaven presenterer en studie av ...
 • Passivt mottagende VS Aktivt deltagende. En kvalitativ studie om aktivisering av elever. 

  Simensen, Jacob Hagelund (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I løpet av min utdanning har jeg så langt frontet et syn om at jo mer aktive elevene mine er, jo bedre. I denne bacheloroppgaven setter jeg som mål å utfordre og utforske mitt eget læringssyn med en kvalitativ ...
 • Lærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet. 

  Voldheim, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og ...
 • Elevaktivitet i sexsualundervisning. 

  Haganæs, Maren Sandvik (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven belyses hvordan underviningsmetoden kan påvikrer elevens tilegnelse av kunnskap, gjennom å se på elevaktivitet kontra tradisjonell undervisning i naturfag med tema prevasjonsmiddler. Det har blitt ...
 • Læringsutbytte av lekser 

  Aaberg, Helene Szabo (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom ...
 • Dannelsens paradokser. Skolens dannelsesoppdrag i et filosofisk og samfunnsetisk perspektiv. 

  Frøyhov, Steffen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie om dannelsens paradokser i et samfunnsetisk og filosofisk perspektiv. Problemstillingen er: «Hva er dannelsens paradokser, og hvordan kan skolen drive dannelse på tross ...
 • Barn av Jehovas vitner i Skolen 

  Medlie, Kristian Aagaard-Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom ...
 • Cooperative learning, og utviklingen av sosial kompetanse 

  Paulsbyen, Robin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne kvalitative undersøkelsen tar for seg temaet Cooperative learning, og hvordan metoden kan være med på å utvikle den sosiale kompetansen til elevene i skolen. Den sosiale kompetansen til elevene er en grunnleggende ...
 • Likeverd som holdning 

  Borgen, Elin Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan læreren kan fremme likeverd som holdning hos elevene. Oppgaven vil først ta for seg likeverd som begrep. Her vil jeg se hvordan likeverd ble praktisert og begrunnet i ...
 • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

  Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
 • Alle elever skal få muligheten til å lære 

  Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
 • Selvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur. 

  Lamborg, Kristine Wold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ...

Vis flere