Recent Submissions

 • Hjem-skole samarbeid i namibiske skoler. 

  Braskerud, Gard Martin (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hjem-skole samarbeid ved tre ulike namibiske skoler; en fattig, en relativt velstående og en velstående skole. Forskningen er basert på observasjon og intervju av ansatte ved ...
 • Når veien er smal, er det lett å falle. Et studie om frafall i namibisk skole. 

  Hirsti, Ruben Amble (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterte frafall og eventuelle årsaker til frafall på praksisskolen jeg var på i Namibia. For å kunne svare på dette så jeg på faktorer i hjemmemiljø, skolemiljø og ...
 • Streben etter suksess. 

  Martinez Lunde, Ida-Cheyenne (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som påvirker elevens evne til å gjøre lekser ved namibiske skoler. Ved bruk av kvalitativ metodeforskning har jeg innhentet data fra elever, lærere og rektor. ...
 • Learning by Dewey. Om praktisk tilnærming til opplæring og teori i skolen. 

  Odden, Annfrid Rasch (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne studien handler om to læreres erfaringer rundt tilretteleggingen for undervisningen i klasserommet. Mange elever sliter med det faglige i grunnskolen og kan senere droppe ut av videregående opplæring. Én ...
 • Sakprosa på mellomtrinnet. 

  Fjeldberg, Malin Aasen (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på ...
 • Tilpasset opplæring for evnerike elever. 

  Fjell, Håkon (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven er et kvalitativt studie om tilpasset opplæring for evnerike elever. Problemstillingen handler om hvordan dette praktiseres ved tre utvalgte norske grunnskoler. Oppgaven undersøker hvordan ...
 • Et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring. 

  Røtvold, Hanna Emilie (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om på hvilken måte et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring kan bidra til å fremme elevenes moralske karakterdannelse gjennom etikkundervisning. Bakgrunn for valg av tema ...
 • Muntlige ferdigheter – digitale hjelpemidler som kilde til utvikling. 

  Bang, Joakim (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen ”Hvordan kan digitale hjelpemidler fremme elevenes muntlige ferdigheter i engelskfaget?” Oppgaven undersøker hvordan tre lærere ved en ungdomsskole tar i bruk ...
 • På andre siden av speilet 

  Kristiansen, Anneli (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hvorvidt musikkundervisningen har innflytelse på ungdomsskoleelevers identitet. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ungdomsskoleelever ...
 • En vurdering av lærebøker i RLE-faget med fokus på kristendommens historie. 

  Jakobsen, Mia Emilsen (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i fagområdet kristendommens historie i RLE og hendelser innenfor den. I læreplanen for RLE er det slått fast at det skal være et allmenndannende fag som oversikt og perspektiv over ...
 • Selvregulerte elever – Anerkjennende indre dialogisk kartleggingsredskap. 

  Slåen, Thorstein (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Med en antakelse om at skolen legger for ensidig vekt på kognisjonssiden i selvreguleringen hos eleven, ble problemstillingen for oppgaven utformet: På hvilken måte kan elever kartlegge, og læreren legge til rette ...
 • Lærebok i engelskfaget: Et hinder for motivasjon? 

  Kveset, Torleif (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Både nasjonalt og internasjonalt viser undersøkelser til høy bruk og tillit til lærebøker i engelskundervisningen. Det er en føring fra fagpersoner om at det er for høy grad av lærebøker benyttet i engelskundervisning ...
 • Planbok som pedagogisk verktøy. 

  Mellum, Vegard Solbakken (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan det pedagogiske verktøyet planbok hjelpe lærere i deres profesjonsutøvelse?». Oppgaven forsøker å svare på dette ved å ta for seg ulike aspekter tilknyttet planbok som ...
 • Lærarar sine tankar kring skriveutvikling. 

  Hareland, Erland (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Problemstillinga i denne rapporten er: Kva for tankar har lærarar om kva dei gjer under skriveprosessen for å utvikle elevane sine skriveferdigheiter? Fokusområdet er på responsløpet før-, under- og etter ...
 • Hjem – skole-samarbeid, – en kilde til bedre tilpasset RLE-undervisning? 

  Nordberget, Edith Aune (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Dagens RLE-lærer har i sitt klasserom flere forskjellige religioner og livssyn representert, og læreren har nå mulighet til å tilpasse sin undervisning til dette mangfoldet. Dette mangfoldet av religioner og livssyn ...
 • Tilskuereffekt og forsvarsmekanismers innvirkning i avdekking og rapportering av seksuelle overgrep. 

  Paulsen, Eili Korntorp (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne oppgaven har som formål å belyse lærerens indre prosesser i møte med seksuelle overgrep. Gjennom kvalitative intevjuer, har jeg gjennom ulike spørsmål og illustrasjoner forsøkt å belyse hvorfor så få ...
 • To verdener av grunnstoff 

  Dyve, Kristin (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg forsøkt å finne svar på denne problemstillingen: «Hvordan er elevenes forståelse av grunnstoffbegrepet, og hvordan kan læreren ha påvirket denne forståelsen?». For å finne ...
 • Tanker i et fellesskap. Kritisk tenkning gjennom filosofi som metode i skolen. 

  Markeng, Synnøve (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: I skolens styringsdokumenter står det at opplæringen skal fremme elevene og lærlingenes evne til kritisk tenkning. Dette har den filosofiske samtale i skolen også fokus på. Filosofi som metode i skolen har hatt ...
 • Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

  Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...
 • Hvordan undervisning om religiøse fortellinger kan sørge for kunnskap, fremme forståelse og etterkomme internasjonale retningslinjer for undervisning i livstolking. 

  Risbakken, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Oppgaven undersøker hvordan RLE-faget kan etterkomme internasjonale anbefalinger for undervisning om religion og livssyn, og hvordan den religiøse fortellingen som metode kan sørge for kunnskap om religion og kultur, ...

View more