NIFU’s roots stretch back to the mid-1950s. It was initially established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd). Over many years’ of activity in this field the institute gained significant expertise investigating questions relating to research and higher education at the national and international levels, conducting surveys and research into most branches of the field of education and research. Most of the publications from this period is in Norwegian. The names of NIFU's predecessors were as follows:

 • NAVFs utredningsstab 1954-1961 (NAVF's Research Staff)
 • NAVFs utredningsavdeling 1961-1969 (NAVF's Research Department)
 • NAVFs utredningsinstitutt 1969-1993 (NAVF's Research Institute)
 • Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (1993-1996)

Samlinger

Nye registreringer

 • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

  Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
  Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...
 • Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskap 

  Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1983-4, Report, 1983-05)
  Denne utredning er laget etter initiativ fra Rådene for medisinsk og naturvitenskapelig forskning i NAVF. Utredningen søker å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de norske medisinske ...
 • Fremtidens jobber - En perspektivanalyse i grenselandet mellom sosiologi og makroøkonomi 

  Colbjørnsen, Tom; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-1, Report, 1984-12)
  Denne rapporten presenterer en eksperimentell analyse av utviklingstrekk på det norske arbeidsmarked. Den gir et supplement til instituttets utdanningsprognoser ved å trekke inn andre typer arbeidsmarkedsvariable og den ...
 • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

  Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
  NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
 • Mellom næringsliv og grunnforskning 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
 • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
  I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
 • Rekruttering til norsk forskning 

  Vibe, Nils (NAVF-melding;1987-1, Report, 1987-07)
  Norges allmennvitenskapelige forskningsråd ga vinteren 1985-86 NAVFs utredningsinstitutt i oppdrag å utarbeide en idéskisse til et eget notat om rekrutteringssituasjonen i norsk forskning. Dette resulterte i at det fra ...
 • Ti år etter eksamen 

  Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
 • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

  Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
  Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
 • Grunnforskning og anvendt forskning ved universitetene 

  Maus, Kirsten Wille; Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1985-4, Report, 1985-07)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

  Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
 • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

  Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
 • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

  Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Rapport fra en konferanse 21.mars 1983 

  Skoie, Hans; Guenin, Michèle; Løkke, Sveinung; Rydland, Anne; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1983-2, Report, 1983-04)
  I denne rapporten legger NAVFs utredningsinstitutt fram innlegg og debatter ved en konferanse om norsk forskningspolitikk 21. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo.
 • Offentlege innkjøp som industripolitikk - Telekommunikasjonssektoren 

  Søgnen, Randi (NAVF-melding;1984-2, Report, 1984-03)
  Denne utgreiinga rettar søkjelyset mot statens innkjøpspolitikk på telekommunikasjonssektoren. Føremålet med utgreiinga er å kaste lys over eit innovasjonspolitisk verkemiddel som har fått relativt lite merksemd. Siktemålet ...
 • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1983-1, Report, 1983-02)
  Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
 • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

  Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
  Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
 • Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 - Del 1 

  Eeg-Henriksen, Fride; Hernæs, Erik; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1984-4, Report, 1984-04)
  Denne meldingen er første del av rapporteringen fra prosjektet "Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000", som har pågått ved Utredningsinstituttet siden 1980. Meldingen har til formål å gi en innføring i prosjektets ...
 • Arbeidsoppgaver og arbeidstid ved universitetene 

  Kyvik, Svein (NAVF-melding;1983-3, Report, 1983-05)
  Denne undersøkelsen gir en oversikt over hvordan det vitenskapelige personalet ved universitetene fordelte sin arbeidstid på ulike typer arbeidsoppgaver i 1981. Opplysningene har vært hentet inn ved hjelp av spørreskjema ...

Vis flere