NIFU’s roots stretch back to the mid-1950s. It was initially established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd). Over many years’ of activity in this field the institute gained significant expertise investigating questions relating to research and higher education at the national and international levels, conducting surveys and research into most branches of the field of education and research. Most of the publications from this period is in Norwegian. The names of NIFU's predecessors were as follows:

 • NAVFs utredningsstab 1954-1961 (NAVF's Research Staff)
 • NAVFs utredningsavdeling 1961-1969 (NAVF's Research Department)
 • NAVFs utredningsinstitutt 1969-1993 (NAVF's Research Institute)
 • Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (1993-1996)

Collections

Recent Submissions

 • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

  Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
  Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...
 • Mellom næringsliv og grunnforskning 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
 • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

  Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
  NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
 • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
  I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

  Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
 • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

  Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
 • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

  Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
  Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
 • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

  Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Ti år etter eksamen 

  Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
 • Grunnforskning og anvendt forskning ved universitetene 

  Maus, Kirsten Wille; Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1985-4, Report, 1985-07)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
 • Rekruttering til norsk forskning 

  Vibe, Nils (NAVF-melding;1987-1, Report, 1987-07)
  Norges allmennvitenskapelige forskningsråd ga vinteren 1985-86 NAVFs utredningsinstitutt i oppdrag å utarbeide en idéskisse til et eget notat om rekrutteringssituasjonen i norsk forskning. Dette resulterte i at det fra ...
 • Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskap 

  Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1983-4, Report, 1983-05)
  Denne utredning er laget etter initiativ fra Rådene for medisinsk og naturvitenskapelig forskning i NAVF. Utredningen søker å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de norske medisinske ...
 • Fremtidens jobber - En perspektivanalyse i grenselandet mellom sosiologi og makroøkonomi 

  Colbjørnsen, Tom; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-1, Report, 1984-12)
  Denne rapporten presenterer en eksperimentell analyse av utviklingstrekk på det norske arbeidsmarked. Den gir et supplement til instituttets utdanningsprognoser ved å trekke inn andre typer arbeidsmarkedsvariable og den ...
 • Rapport fra en konferanse 21.mars 1983 

  Skoie, Hans; Guenin, Michèle; Løkke, Sveinung; Rydland, Anne; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1983-2, Report, 1983-04)
  I denne rapporten legger NAVFs utredningsinstitutt fram innlegg og debatter ved en konferanse om norsk forskningspolitikk 21. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo.
 • Fra skolegang til poengsamling 

  Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1983-7, Report, 1983-12)
  NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultater av en undersøkelse av elevers utdannings- og yrkesplaner, motiver for disse planene og hindringer som oppleves for å realisere dem. Spesielt tar vi opp forholdet mellom ...
 • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1984-1, Report, 1984-02)
  Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
 • Rekruttering til forskning 

  Kyvik, Svein; Voje, Kirsten (NAVF-melding;1984-3, Report, 1984-03)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Den foreliggende delrapporten gir en oversikt over veiledningsforhold, forskningsvilkår, faglig virksomhet og framtidsplaner blant ...
 • Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og Norge 

  Eriksen, Knut S.; Grefsrud, Reidun (NAVF-melding;1983-6, Report, 1983-11)
  Denne rapporten presenterer en del hovedresultater fra prosjektet ''Analyser og prognoser vedrørende tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i de nordiske land".
 • Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden 

  Skoie, Hans (NAVF-melding;1984-8, Report, 1984-12)
  Utredningen retter søkelyset mot hovedtrekk i utviklingen av en norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden. Med forskningsorganisasjon menes her den offentlige forskningsorganisasjon som skal være et redskap for ...

View more