The Collection includes the following:

 • ISSN 1894-8200 - NIFU Working Papers 2011-
 • ISSN 1504-0887 - NIFU STEP Working Papers 2004-2006

Recent Submissions

 • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

  Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
  Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?
 • Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikk 

  Solberg, Espen; Ramberg, Inge; Sandven, Tore (NIFU Arbeidsnotat;2018:9, Research report, 2018-12)
  Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for departementets og Forskningsrådets gjennomgang av instituttsektoren i Norge. Analysen har et komparativt perspektiv, ...
 • Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice 

  Hovdhaugen, Elisabeth; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU Working Paper;2018:7, Working paper, 2018-09)
  This working paper presents a case study of the Norwegian access system to higher education, drawing on data collected in a larger project commissioned by the EU Commission. Based on interviews with stakeholders at the ...
 • Hva slags jobber har mastere to-tre år etter eksamen? 

  Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2018:8, Working paper, 2018)
  Formålet med dette arbeidsnotatet er å belyse hva slags jobber mastere har to–tre år etter eksamen, ved å kartlegge yrke, næring, overutdanning og lønn. Arbeidsnotatet gir utfyllende informasjon til NIFUs rapport om ...
 • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

  Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
  På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
 • Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016 

  Gunnes, Hebe (NIFU Arbeidsnotat;2018:2, Working paper, 2018-04)
  NIFU og NOKUT gjennomførte i 2017 Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen i fellesskap. Undersøkelsen ble utført av NOKUT og inneholdt to deler. Den første delen dreide seg i hovedsak om en skjønnsmessig fordeling ...
 • Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede? 

  Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2018:5, Working paper, 2018-04)
  Denne rapporten viser resultater fra Kandidatundersøkelsen for mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. Arbeidsledigheten er på om lag ...
 • Publiseringsanalyse – Universitetet i Bergen : Faglig profil og siteringshyppighet 

  Aksnes, Dag W. (NIFU Arbeidsnotat;2018:3, Working paper, 2018-02)
  I denne rapporten presenteres en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB med fokus på spesialiseringsprofil og siteringshyppighet. Sammen med supplerende publiseringsanalyser som allerede foreligger, gir dette ...
 • Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land 

  Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2018:4, Working paper, 2018-03)
  Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge. Hensikten med arbeidsnotatet er å gi en oversikt over arbeidet med etter- og videreutdanning i andre land som det er naturlig for Norge å sammenlignes ...
 • Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler 

  Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Arbeidsnotat;2018:1, Working paper, 2018-01)
  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en ...
 • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 3 

  Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2017:14, Working paper, 2018-01)
  Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten ...
 • Det første året : Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1 

  Markussen, Eifred (NIFU Arbeidsnotat;2017:11, Working paper, 2017-12)
  NIFU gjennomfører et femårig prosjekt hvor vi følger elevene som begynte i videregående skole i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom videregående opplæring. Elevene skal følges ut skoleåret 2020-2021. Formålet med ...
 • Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration 

  Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Working Paper;2017:15, Working paper, 2017-12)
  This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). ...
 • Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater? 

  Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2017:13, Working paper, 2017-11)
  Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs ...
 • Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning 

  Gunnes, Hebe; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Olsen, Bjørn Magne (NIFU Arbeidsnotat;2017:9, Working paper, 2017-10)
  Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppdatering av tilsvarende notat fra 2013. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige ...
 • NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017 

  Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU Arbeidsnotat;2017:7, Working paper, 2017-08)
  Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført ...
 • MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole 

  Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen (NIFU Arbeidsnotat;2017:6, Working paper, 2017-06)
  Prosjektet «Evaluering av adaptiv digital læring i matematikk» ble innvilget støtte fra Regionale Forskningsfond Hovedstadsregionen våren 2014. Prosjektets formål har vært å kartlegge elevenes læringsutbytte av den adaptive ...
 • IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

  Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU Arbeidsnotat;2017:8, Research report, 2017-06)
  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet ...
 • Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling 

  Seland, Idunn (NIFU Arbeidsnotat;2017:5, Working paper, 2017-05)
  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten ...
 • Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere 

  Høst, Håkon; Reymert, Ingvild (Working paper, 2017-03)
  Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet ...

View more