This Collection contains:

 • ISSN 1892-2597 (NIFU Reports 2011-)
 • ISSN 1504-1824 (NIFU STEP Reports 2004-2010)
 • ISSN 1504-1832 (NIFU STEP Skriftserie 2004-2010)
 • ISSN 0807-3635 (NIFU Reports 1996-2004)
 • ISSN 0808-4572 (NIFU Skriftserie 1996-2004)

Recent Submissions

 • Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport 

  Bjørnset, Mathilde; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU-rapport;2018:33, Research report, 2018-12)
  I denne sluttrapporten presenterer Fafo og NIFU en felles evaluering av forsøket med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert ...
 • Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU 

  Lyby, Lars; Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2018:30, Research report, 2018-10)
  På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning, EVU. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne ...
 • Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlag 

  Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:24, Research report, 2018-08)
  På oppdrag fra Høgskulen i Volda (HVO) har NIFU gjennomført en kartlegging av høgskolens studieportefølje. Høgskolens profil kjennetegnes blant annet av en medieutdanning med stor nasjonal synlighet og rekruttering og et ...
 • Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning 

  Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus M.; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2018:29, Research report, 2018-10)
  I perioden 2017-2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet omfatter implementering av 1:1 dekning av Chromebooks for alle kommunens skoler og herunder et større kompetanseløft for ...
 • Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner 

  Aamodt, Per Olaf; Nesje, Kjersti; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:28, Research report, 2018-10)
  Formålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleierfaget blir ivaretatt gjennom å kartlegge antall stipendiater som er sykepleiere og deres karriereambisjoner. Dette ses i ...
 • Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 

  Gjerustad, Cay; Ulriksen, Robin (NIFU-rapport;2018-26, Report, 2018-10-18)
  Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet». Denne rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2018. Undersøkelsen ...
 • Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt 

  Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU-rapport;2018:25, Research report, 2018-09)
  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU laget en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten presenterer og ...
 • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjon 

  Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:27, Research report, 2018-09)
  NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten. I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde. Målingen dekker ...
 • Videreutvikling av Campus Kristiansund : En kartlegging 

  Røsdal, Trude; Næss, Terje; Capasso, Marco; Solberg, Espen (NIFU-rapport;2018:17, Research report, 2018-05)
  På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har NIFU gjennomført en kartlegging med formål å synliggjøre mulige faglige satsningsområder for et framtidig Campus Kristiansund. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i ...
 • Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018 

  Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Federici, Roger André (NIFU-rapport;2018:19, Research report, 2018-06)
  NIFU har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. ...
 • Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring 

  Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;1996-3, Report, 1996-06)
  I denne rapporten stilles det spørsmål ved om universitetene gjennomgår en byråkratiseringsprosess. Formålet er å undersøke om det har vært en økning i det vitenskapelige personalets administrative byrder, og å klarlegge ...
 • NHOs Kompetansebarometer 2018 

  Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU-rapport;2018-23, Report, 2018-10-18)
  Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs ...
 • Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag 

  Høst, Håkon; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:21, Research report, 2018-06)
  Tema for denne rapporten er studentenes gjennomføring i fagskoleutdanninger innenfor tre områder: Kreative utdanninger, helsefagutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger. De sentrale problemstillingene i prosjektet har ...
 • Evaluation of the national research school scheme 

  Piro, Fredrik Niclas; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Aksnes, Dag W.; Nesje, Kjersti; Børing, Pål (NIFU Report;2018:13, Research report, 2018-04)
  The main conclusion of this evaluation is that the national research school scheme has led to more national cooperation between research environments, and that the components of the training program provided to the PhD ...
 • Kandidatundersøkelsen 2017 : Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte 

  Støren, Liv Anne; Nesje, Kjersti (NIFU-rapport;2018:22, Research report, 2018-08)
  Denne rapporten viser resultater fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. Rapporten omhandler kandidatenes ...
 • Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport 

  Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin (NIFU-rapport;2018:16, Research report, 2018-06)
  Språkløyper; Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er igangsatt av Kunnskapsdepartementet og har som et overordnet mål en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og skriveferdigheter hos ...
 • Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv 

  Schwach, Vera; Elken, Mari (NIFU-rapport;2018:20, Report, 2018-08-06)
  Å snakke fag på et språk andre forstår handler om faktorer som fremmer og hemmer bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Begge er viktige samfunnsarenaer for å opprettholde og utvikle et ...
 • Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk 

  Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine S.; Rønsen, Ester (NIFU-rapport;2018:9, Research report, 2018-06)
  NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert forsøk med redusert antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk. Evalueringsperioden har strukket seg fra 2014 til 2018, og omfatter to delrapporter samt denne ...
 • Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – delrapport 2 

  Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti (NIFU-rapport;2018:15, Research report, 2018-05)
  For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et tiltak for å utvikle og støtte kompetansen. Tiltaket har fått navnet Tjenestestøtteprogrammet. ...
 • Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv 

  Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per Olaf; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2018:10, Research report, 2018-06)
  Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom ...

View more