The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) is an independent, private social science research institute, based in Oslo. Publications in this open access repository are available for free use, on the terms that authors must be credited and full citation given.

NIFU’s roots stretch back to the 1950s. It was established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF). The division demerged from NAVF in 1996 and became the Norwegian Institute for Studies in Research and Education (NIFU). In 2004, NIFU merged with the STEP Group - Centre for Innovation Research. The merged group was named NIFU STEP. The institution changed its name to NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in 2011.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Doktorgrader i tall 2018:1 

  Sarpebakken, B (Doktorgrader i tall;, Others, 2018-03-21)
 • Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet 

  Mark, Michael Spjelkavik; Børing, Pål; Fevolden, Arne Martin (NIFU-rapport;2018:7, Research report, 2018-02)
  Denne rapporten presenterer en forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver, og oppdraget har vært et ledd i å styrke kunnskapen om læring i arbeidslivet generelt ...
 • Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land 

  Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2018:4, Working paper, 2018-03)
  Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge. Hensikten med arbeidsnotatet er å gi en oversikt over arbeidet med etter- og videreutdanning i andre land som det er naturlig for Norge å sammenlignes ...
 • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

  Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
  Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...
 • Mellom næringsliv og grunnforskning 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
 • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

  Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
  NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
 • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
  I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

  Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
 • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

  Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
 • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

  Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
  Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
 • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

  Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Ti år etter eksamen 

  Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
 • Grunnforskning og anvendt forskning ved universitetene 

  Maus, Kirsten Wille; Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1985-4, Report, 1985-07)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
 • Rekruttering til norsk forskning 

  Vibe, Nils (NAVF-melding;1987-1, Report, 1987-07)
  Norges allmennvitenskapelige forskningsråd ga vinteren 1985-86 NAVFs utredningsinstitutt i oppdrag å utarbeide en idéskisse til et eget notat om rekrutteringssituasjonen i norsk forskning. Dette resulterte i at det fra ...
 • Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskap 

  Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1983-4, Report, 1983-05)
  Denne utredning er laget etter initiativ fra Rådene for medisinsk og naturvitenskapelig forskning i NAVF. Utredningen søker å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de norske medisinske ...
 • Fremtidens jobber - En perspektivanalyse i grenselandet mellom sosiologi og makroøkonomi 

  Colbjørnsen, Tom; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-1, Report, 1984-12)
  Denne rapporten presenterer en eksperimentell analyse av utviklingstrekk på det norske arbeidsmarked. Den gir et supplement til instituttets utdanningsprognoser ved å trekke inn andre typer arbeidsmarkedsvariable og den ...
 • Rapport fra en konferanse 21.mars 1983 

  Skoie, Hans; Guenin, Michèle; Løkke, Sveinung; Rydland, Anne; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1983-2, Report, 1983-04)
  I denne rapporten legger NAVFs utredningsinstitutt fram innlegg og debatter ved en konferanse om norsk forskningspolitikk 21. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo.
 • Fra skolegang til poengsamling 

  Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1983-7, Report, 1983-12)
  NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultater av en undersøkelse av elevers utdannings- og yrkesplaner, motiver for disse planene og hindringer som oppleves for å realisere dem. Spesielt tar vi opp forholdet mellom ...
 • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1984-1, Report, 1984-02)
  Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...

Vis flere