The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) is an independent, private social science research institute, based in Oslo. Publications in this open access repository are available for free use, on the terms that authors must be credited and full citation given.

NIFU’s roots stretch back to the 1950s. It was established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF). The division demerged from NAVF in 1996 and became the Norwegian Institute for Studies in Research and Education (NIFU). In 2004, NIFU merged with the STEP Group - Centre for Innovation Research. The merged group was named NIFU STEP. The institution changed its name to NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in 2011.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring 

  Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;1996-3, Report, 1996-06)
  I denne rapporten stilles det spørsmål ved om universitetene gjennomgår en byråkratiseringsprosess. Formålet er å undersøke om det har vært en økning i det vitenskapelige personalets administrative byrder, og å klarlegge ...
 • Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice 

  Hovdhaugen, Elisabeth; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU Working Paper;2018:7, Working paper, 2018-09)
  This working paper presents a case study of the Norwegian access system to higher education, drawing on data collected in a larger project commissioned by the EU Commission. Based on interviews with stakeholders at the ...
 • Hva slags jobber har mastere to-tre år etter eksamen? 

  Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2018:8, Working paper, 2018)
  Formålet med dette arbeidsnotatet er å belyse hva slags jobber mastere har to–tre år etter eksamen, ved å kartlegge yrke, næring, overutdanning og lønn. Arbeidsnotatet gir utfyllende informasjon til NIFUs rapport om ...
 • NHOs Kompetansebarometer 2018 

  Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU-rapport;2018-23, Report, 2018-10-18)
  Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs ...
 • Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag 

  Høst, Håkon; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:21, Research report, 2018-06)
  Tema for denne rapporten er studentenes gjennomføring i fagskoleutdanninger innenfor tre områder: Kreative utdanninger, helsefagutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger. De sentrale problemstillingene i prosjektet har ...
 • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

  Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
  På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

  Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne første del av følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 (K2020) viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser at K2020 svarer på reelle behov i kommunene. Så langt kan det virke som det ...
 • Paradoxical attraction? Why an increasing number of international students choose Norway 

  Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Between 2000 and 2015, Norway has experienced a large increase in the number of international students compared with many other countries. At first glance, this may seem paradoxical considering that Norway is a country ...
 • Randomised controlled trials in Scandinavian educational research 

  Pontoppidan, Maiken; Keilow, Maria; Dietrichson, Jens; Solheim, Oddny Judith; Opheim, Vibeke; Gustafson, Stefan; Andersen, Simon Calmar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Background: The Scandinavian countries have a long history of implementing social interventions, but the interventions have not been examined using randomised controlled trials until relatively recently compared with ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

  Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger André (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
  Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
 • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

  Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
  38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
 • Causal relations between knowledge-intensive business services and regional employment growth 

  Brenner, Thomas; Capasso, Marco; Duschl, Matthias; Frenken, Koen; Treibich, Tania (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Causal relations between knowledge-intensive business services and regional employment growth. Regional Studies. This paper studies the causal relations between regional employment growth in knowledge-intensive business ...
 • Multilingüisme equilibrat en ciència 

  Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Balanced multilingualism in science
 • Evaluation of the national research school scheme 

  Piro, Fredrik Niclas; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Aksnes, Dag W.; Nesje, Kjersti; Børing, Pål (NIFU Report;2018:13, Research report, 2018-04)
  The main conclusion of this evaluation is that the national research school scheme has led to more national cooperation between research environments, and that the components of the training program provided to the PhD ...
 • The differential mortality of undesired infants in Sub-Saharan Africa 

  Flatø, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  With high rates of infant mortality in sub-Saharan Africa, investments in infant health are subject to tough prioritizations within the household, in which maternal preferences may play a part. How these preferences will ...
 • Kandidatundersøkelsen 2017 : Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte 

  Støren, Liv Anne; Nesje, Kjersti (NIFU-rapport;2018:22, Research report, 2018-08)
  Denne rapporten viser resultater fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. Rapporten omhandler kandidatenes ...
 • Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport 

  Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin (NIFU-rapport;2018:16, Research report, 2018-06)
  Språkløyper; Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er igangsatt av Kunnskapsdepartementet og har som et overordnet mål en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og skriveferdigheter hos ...
 • Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv 

  Schwach, Vera; Elken, Mari (NIFU-rapport;2018:20, Report, 2018-08-06)
  Å snakke fag på et språk andre forstår handler om faktorer som fremmer og hemmer bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Begge er viktige samfunnsarenaer for å opprettholde og utvikle et ...
 • Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk 

  Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine S.; Rønsen, Ester (NIFU-rapport;2018:9, Research report, 2018-06)
  NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert forsøk med redusert antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk. Evalueringsperioden har strukket seg fra 2014 til 2018, og omfatter to delrapporter samt denne ...
 • Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – delrapport 2 

  Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti (NIFU-rapport;2018:15, Research report, 2018-05)
  For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et tiltak for å utvikle og støtte kompetansen. Tiltaket har fått navnet Tjenestestøtteprogrammet. ...

Vis flere