The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) is an independent, private social science research institute, based in Oslo. Publications in this open access repository are available for free use, on the terms that authors must be credited and full citation given.

NIFU’s roots stretch back to the 1950s. It was established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF). The division demerged from NAVF in 1996 and became the Norwegian Institute for Studies in Research and Education (NIFU). In 2004, NIFU merged with the STEP Group - Centre for Innovation Research. The merged group was named NIFU STEP. The institution changed its name to NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in 2011.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2018 

  Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;, Others, 2018-05-25)
 • Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models 

  Frølich, Nicoline; Christensen, Tom; Stensaker, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Governments in Europe have emphasized the development of more autonomous public universities over the last couple of decades. Often, the aim of these reform policies has been to stimulate to a more competitive and agile ...
 • Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016 

  Gunnes, Hebe (NIFU Arbeidsnotat;2018:2, Working paper, 2018-04)
  NIFU og NOKUT gjennomførte i 2017 Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen i fellesskap. Undersøkelsen ble utført av NOKUT og inneholdt to deler. Den første delen dreide seg i hovedsak om en skjønnsmessig fordeling ...
 • Instituttkatalogen April 2018 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2018-1, Others, 2018-04-20)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede? 

  Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2018:5, Working paper, 2018-04)
  Denne rapporten viser resultater fra Kandidatundersøkelsen for mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. Arbeidsledigheten er på om lag ...
 • Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1 

  Aamodt, Per Olaf; Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2018:6, Research report, 2018-02)
  For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et tiltak for å utvikle og støtte kompetansen. På oppdrag fra Bufdir gjennomfører NIFU en evaluering av ...
 • Publiseringsanalyse – Universitetet i Bergen : Faglig profil og siteringshyppighet 

  Aksnes, Dag W. (NIFU Arbeidsnotat;2018:3, Working paper, 2018-02)
  I denne rapporten presenteres en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB med fokus på spesialiseringsprofil og siteringshyppighet. Sammen med supplerende publiseringsanalyser som allerede foreligger, gir dette ...
 • Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold 

  Lødding, Berit; Rønsen, Ester; Wollscheid, Sabine (NIFU-rapport;2018:1, Research report, 2018-02)
  Kompetanse for mangfold er en satsing som har vært implementert i perioden 2013–2017. Målet for Kompetanse for mangfold har vært at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med ...
 • Doktorgrader i tall 2018:1 

  Sarpebakken, B (Doktorgrader i tall;, Others, 2018-03-21)
 • Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet 

  Mark, Michael Spjelkavik; Børing, Pål; Fevolden, Arne Martin (NIFU-rapport;2018:7, Research report, 2018-02)
  Denne rapporten presenterer en forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver, og oppdraget har vært et ledd i å styrke kunnskapen om læring i arbeidslivet generelt ...
 • Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land 

  Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2018:4, Working paper, 2018-03)
  Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge. Hensikten med arbeidsnotatet er å gi en oversikt over arbeidet med etter- og videreutdanning i andre land som det er naturlig for Norge å sammenlignes ...
 • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

  Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
  Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...
 • Mellom næringsliv og grunnforskning 

  Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
 • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

  Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
  NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
 • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

  Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
  I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

  Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
 • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

  Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
  Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
 • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

  Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
  Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
 • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

  Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
  NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
 • Ti år etter eksamen 

  Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
  NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...

View more