Recent Submissions

 • Er superledelse arbeidslivets supermat? 

  Joakimsen, Mikael; Nguyen, Bang Chau Thi; Lysell, Kenneth (Bachelor thesis, 2017)
  Denne kvalitative undersøkelsen ser på kunnskapsmedarbeidernes behov for ledelse. Vi utfordrer realismen til antakelsen omkring medarbeidernes behov for “superlederen”, som i sin kraft skal hjelpe de på vei til selvrealisering ...
 • Mangfoldsledelse: Inkludering av etnisk mangfold i arbeidslivet 

  Wiken, Karianne; Woldsnes, Heidi Jessen (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan etnisk mangfold i arbeidslivet preger, inkluderes og benyttes i ASKO, med spesielt vekt på mangfoldsledelse som styringsverktøy. Det har resultert i følgende ...
 • Seks timers arbeidsdag: En kvalitativ studie om seks timers arbeidsdag og ledelsen i Tine Heimdal. 

  Auke, Elise; Bolsøy, Ingrid Rekkedal (Bachelor thesis, 2017)
  Utgangspunktet for denne forskningsoppgaven har vært å undersøke nærmere om begrepet sekstimersdagen. Oppgaven omhandler hvordan en arbeidstidsreduksjon har påvirket effektivitet og lederoppgaver i en organisasjon. ...
 • Hvorfor blir Petter Jensen innkalt til jobbintervju fremfor Varunan Ahmat, når de er en og samme person? 

  Elnan, Michelle; Jensen, Juni Caroline; Johannessen, Monica (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt fordommer og diskriminering mot etniske minoriteter regjerer seleksjonsprosesser i det norske arbeidsliv. Er det slik at navnet Petter Jensen blir foretrukket fremfor ...
 • Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og graviditetsdiskrimineringsvernet ved endring av arbeidsforhold i forbindelse med permisjon 

  Kåsereff, Cathrine Solstad; Nilsen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å fastsette hvilket handlingsrom arbeidsgiver har ved gjennomføring av endringer i et etablert arbeidsforhold, sett opp mot arbeidsgivers styringsrett versus diskrimineringsvernet de ansatte ...
 • Pedagogiske faktorer i lederutvikling: Betydningen av pedagogiske faktorer på lederutviklingskurs 

  Stokke, Martine; Tjelle, Mina; Finstad, Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgavens formål har vært å undersøke hvordan et lederutviklingskurs bør legges opp for at deltakerne skal få mest mulig læringsutbytte og økt kompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende ...
 • Gjennomtrekk i restaurantbransjen: Hva påvirker frivillig gjennomtrekk i restauranter? 

  Nilsson, David (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven sentrerer seg rundt temaet gjennomtrekk i restauranter. For å undersøke dette er følgende problemstilling lagt til grunn: ”Hva påvirker frivillig gjennomtrekk i restauranter?”. For å undersøke hva som påvirker ...
 • Medarbeiderløfte som konkurransefortrinn: På hvilken måte kan medarbeiderløftet brukes til å tiltrekke potensielle ansatte? 

  Horn, Mathias Heide; Fuks, Petr (Bachelor thesis, 2017)
  Vår oppgave omhandler på hvilken måte medarbeiderløftet kan brukes til å tiltrekke potensielle ansatte. Vi har valgt å besvare problemstillingen med tre forskningsspørsmål: - I hvilken grad er medarbeiderløftet knyttet ...
 • Onboarding av nyansatte og hvilken betydning det har for turnover i organisasjoner 

  Eggen, Malin; Østvold, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Forskning viser at mange nyansatte avslutter arbeidsforholdet allerede i løpet av det første året. På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse hvordan en kan legge til rette for at nyansatte tilpasser seg i organisasjonen ...
 • En studie om varsling, HR-ledelse og organisasjonskultur 

  Karlsen, Sara Thistel; Hessen, Julie D. (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom temaene varsling, HRledelse og organisasjonskultur. Vi er spesielt interessert i å belyse følgende problemstilling: "Hvordan kan HR-ledere tilrettelegge for ...
 • Konflikthåndtering på arbeidsplassen 

  Kleppestø, Helene Birkeland; Flesland, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler temaet oppstart av konflikter. Konflikt er et tema som ledere blir oppfordret til å håndtere på best mulig måte av blant annet Arbeidsforskningsinstituttet AS, Statens arbeidsmiljøinstitutt og ...
 • TRYNEFAKTOR 

  Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
 • Kommunikasjon i endringsprosesser 

  Slåke, Sara Wold; Kalsnes, Maria; Brunborg, Julie (Bachelor thesis, 2017)
  I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt det vi vil undersøke. Videre presenterer vi Bedrift Norway AS, organisasjonen vi har brukt i vår undersøkelse. I siste del av innledningen har vi valgt ...
 • Selvledelse – valgene for å lykkes 

  Pedersen, Sindre; Poppe, August (Bachelor thesis, 2017)
  Overordnet hensikt med denne studien har vært å undersøke hvordan selvledelse kan påvirke graden av opplevd stress hos studenter i en hektisk hverdag. Dette har blitt gjort gjennom å utarbeide tre hypoteser som representerte ...
 • Å beholde på frivillige: En kvalitativ studie om motivasjon i frivillige organisasjoner 

  Aasebø, Camilla; El Hamouti, Mounir (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven handler om motivasjon i den frivillige sektoren. Vi har definert motivasjon som en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd. Motivasjon er drivkraften ...
 • DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

  Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
  Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...
 • HR som en strategisk partner: Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være en relevant deltaker i ledergruppen? 

  Franzen, Lina; Fossedal, Jenny; Löfberg, Sara (Bachelor thesis, 2017)
  Som avslutning på tre års studier ved Høyskolen Kristiania med studieretning HR og personalledelse har vi valgt å fordype oss i temaet strategisk HR. Oppgavens problemstilling “Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være ...
 • Samfunnsansvar i rekrutteringsprosesser: Fra arbeidsledig til månedens ansatt 

  Karlsen, Nina; Brekke, Eline Moen (Bachelor thesis, 2017)
  Vår bakgrunn for denne oppgaven er interessen for rekruttering i et større perspektiv der arbeidsgiver tør å satse på arbeidstakere med ulike utfordringer. Vi ønsket å gå i dybden på rekruttering, men samtidig se hvordan ...
 • Onboarding via digitale verktøy 

  Skarra, Pia Martine; Sørgård, Tonje Stubban (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven omhandler temaet onboarding med fokus på implementering av digitale verktøy i onboardingsprogrammet. Onboarding er en prosess som skal hjelpe den nyansatte å tilpasse seg kunnskaper, ferdigheter ...
 • Jobbtilfredshet og kvinners sykefravær 

  Wee, Malin; Mjelde, Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens formål er å undersøke hvordan forhold som jobbtilfredshet og arbeidsmiljø kan påvirke kvinners sykefravær. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Vårt ...

View more