• The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian 

      Aa, Leiv Inge (Doctoral thesis at NTNU;2015:164, Doctoral thesis, 2015)
      Samandrag: Avhandlinga The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian tek føre seg verbpartikkelkonstruksjonar i norske målføre. Ein verbpartikkel er eit lite element (oftast ein preposisjon) som er ...