Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:09Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:09Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6305nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6040-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215804
dc.description.abstractVed bruk av Klifs risikoveileder (SFT TA-2802/2011), er det gjennomført en risikovurdering av propellgenerert oppvirvling av sjøsediment utenfor Hydro Aluminium Sunndal. Beregnet mengde oppvirvlet sediment pr skipsanløp er 5000 kg. Samlet årlig oppvirvling er 1250 tonn. Beregnet utlekking av sumPAH16 til vann er 46 kg/år, mest av naftalen. Metallutlekking er høyest for sink med 9 kg/år. Utlekking av PCB og TBT er svært liten. Benzo(a)pyren utgjør størst risiko for human helse, fulgt av sum PCB7. Analyse av lokal sjømat tilsier at reell risiko fra benzo(a)pyren er lav. Omtrent alle PAH-forbindelsene bidrar til risiko for effekter på sedimentlevende dyr. TBT gir høy beregnet risiko for effekter av porevannet, men denne er trolig ikke reell. Reell risiko for effekter i vannmassene over sedimentet er liten. Ut fra en positiv utvikling i lokal PAH-forurensning og en rik bunnfauna synes det å være god grunn til å anbefale naturlig restitusjon som tiltaksalternativ på sedimentene. Resultatene peker ikke på klare behov for miljørisikoreduserende tiltak på skipstrafikkmønsteret.nb_NO
dc.description.sponsorshipHydro Aluminium Sunndalnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6305nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarine miljøgifternb_NO
dc.titleRevidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.subject.keywordsedimentoppvirvlingnb_NO
dc.subject.keywordrisikovurderingnb_NO
dc.subject.keywordskipstrafikknb_NO
dc.subject.keywordhavneforurensningnb_NO
dc.subject.keywordsediment resuspensionnb_NO
dc.subject.keywordrisk assessmentnb_NO
dc.subject.keywordship trafficnb_NO
dc.subject.keywordpolluted harboursnb_NO
dc.subject.keywordnb_NO
dc.relation.project10211nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge