Show simple item record

dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorKile, M.nb_NO
dc.contributor.otherLøvik, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:27Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:27Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6132nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5867-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215362
dc.description.abstractRapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2010 samt tidsutviklingen i miljøtilstanden gjennom overvåkingsperioden 1972-2010. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970- og 1980-tallet. Algemengden i Mjøsa målt som klorofyll-a og total planteplanktonbiomasse har blitt henholdsvis 45 % og 70 % lavere sammenlignet med tilsvarende verdier på 1970-tallet. Middelverdien for total-fosfor i vekstsesongen for alger har blitt redusert fra ca. 8-12 µg/l på 1970 tallet til ca. 4-5 µg/l i perioden 2002-2008. I 2009 og 2010 var middelverdiene litt høyere (6-7 µg/l) pga. relativt store tilførsler fra nedbørfeltet i forbindelse med mye nedbør på sensommeren og høsten. Miljøtilstanden i Mjøsas frie vannmasser var god på våren og forsommeren i 2010. Algemengden økte til en markert biomassetopp i begynnelsen av september ved de fleste prøvestasjonene. Planteplanktonet var da dominert av kiselalgene Tabellaria fenestrata og Fragilaria crotonensis. Den relativt store andelen Fragilaria crotonensis sammen med en ikke ubetydelig andel av cyanobakterien (blågrønnalgen) Tychonema bourellyi indikerer en negativ tendens som bør følges nøye i tiden framover.nb_NO
dc.description.sponsorshipVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselvernb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6132nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.subject.keywordmjøsanb_NO
dc.subject.keywordforurensningsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordøkologisk tilstandnb_NO
dc.subject.keywordlake mjøsanb_NO
dc.subject.keywordpollution monitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordecological statusnb_NO
dc.relation.projectO-10000nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge