Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi 

  Støen, Ole-Gunnar; Le Grand, Luc; Thorsen, Neri Horntvedt; Sæbø, Solve; Rauset, Geir Rune; Arnemo, Jon Martin; Fuchs, Boris; Evans, Alina L.; Ahlquist, David; Boström, Rasmus (NINA Rapport;1501, Research report, 2018)
  Støen, O.-G, Le Grand, L., Thorsen, N.H., Sæbø, S., Rauset, G.R, Arnemo, J.M., Fuchs, B., Evans, A.L., Ahlquist, D. & Boström, R. 2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens ...
 • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

  Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Mo, Tor Atle; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
  Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
 • Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen 

  Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle; Eken, Morten; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Sandodden, Roar; Vøllestad, Asbjørn; Aamodt, Knut Ola (NINA Rapport;1456, Research report, 2018)
  Hindar, K., Mo, T. A., Eken, M., Hagen, A. Gjørwad, Hytterød, S., Sandodden, R., Vøllestad, A. & Aamodt, K. O. 2018. Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? - Sluttrapport fra arbeidsgruppen for ...
 • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet 

  Hagen, Dagmar; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Gundersen, Vegard (NINA Rapport 1475;1475, Research report, 2018)
  Hagen, D., Stokke, B.G, Vistad, O.I., Rød-Eriksen, L. og Gundersen, V. 2018. Sårbarhetsvurde-ring av utvalgte lokaliteter i Junkerdalen nasjonal-park. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet. NINA Rapport 1475. ...
 • Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017 

  Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1506, Research report, 2018)
  Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. NINA Rapport 1506. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Blåfjella-Skjækerfjella ...
 • Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017 

  Hesthagen, Trygve; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1485, Research report, 2018)
  Hesthagen, T. & Walseng, B. 2018. Undersøkelser av vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre regule-ringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017. - NINA Rapport 1485. Norsk institutt for na-turforskning Undersøkelsen ble ...
 • Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen 

  Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1409, Research report, 2018)
  Evju, M., Eide, N. E., Vistad, O. I & Rød-Eriksen, L.. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. NINA Rapport 1409. ...
 • Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017 

  Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1507, Research report, 2018)
  Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. NINA rapport 1507. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne ...
 • Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017 

  Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Nielsen, Lars Eivind (NINA Rapport;1489, Research report, 2018)
  Solem, Ø., Bergan, M.A. & Nielsen, L.E. 2018. Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017. NINA Rapport 1489. Norsk institutt for naturforskning. Denne NINA-rapporten presenterer resultater fra ungfiskundersøkelser foretatt ...
 • Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger 

  Blaalid, Rakel; Jokerud, Mari (NINA Rapport;1503, Research report, 2018)
  Blaalid, R. & Jokerud, M. 2018. Epifyttregistrering av rødlistede lav og moser i Stavanger. NINA Rapport 1503. Norsk institutt for naturforskning. Rød- og svartelistet sopp, lav og moser ble registrert på 287 trær i ...
 • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater 

  Hagen, Dagmar; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1487, Research report, 2018)
  Hagen, D., Stokke, B.G., Vistad, O.I. og Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgtelokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater. NINA ...
 • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017 

  Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1484, Research report, 2018)
  Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
 • Ulv og friluftsliv i Østmarka 

  Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1502, Research report, 2018)
  Skogen, K. & Krange, O. 2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport 1502. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 gjennomførte NINA en undersøkelse om holdninger til ulv blant folk som bor rundt Øst-marka. Dette ...
 • Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017 

  Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Turtum, Marte; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1458, Research report, 2018)
  Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA rapport 1458. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
 • Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

  Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1472, Research report, 2918)
  Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. NINA Rapport 1472. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Saltfjellet-Svartisen, ...
 • Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet 

  Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1410, Research report, 2018)
  Grønn infrastruktur representerer arealer og landskapselementer med særlig betydning som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser. Bevaring og utvikling av grønn ...
 • Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017 

  Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1495, Research report, 2018)
  Bergan, M.A. & Aanes, K. J. 2017. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017. -NINA Rapport 1495. Norsk institutt for ...
 • To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke. Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern 

  Walseng, Bjørn; Mjelde, Marit (NINA Rapport;1448, Research report, 2017)
  For å fastsette økologisk tilstand i to tjern i Buskerud, Storetjern og Lilletjern, ble vannplanter og krepsdyr kartlagt på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud. Tjernene er omkranset av myr og karakterisert som små, svært ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017 

  Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland (NINA Rapport;1437, Research report, 2018)
  Bremset, G., Jensås, J.G., Berg, M., Havn, T.B. & Bækkelie, K.A.E. 2018. Fiskebiologiske un-dersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017. NINA Rapport 1437. Norsk institutt for natur-forskning. Formålet med de pålagte ...
 • Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking 

  Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1490, Research report, 2018)
  Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Wold, L.C. 2018 Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. NINA Rapport 1490. Norsk institutt for naturforskning. I Jostedalsbreen nasjonalpark (JNP) ...

View more