Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet 

  Systad, Geir Helge Rødli; Hanssen, Sveinn Are; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;230, Research report, 2007)
  Geir Systad, Sveinn Are Hanssen, Tycho Anker-Nilssen og Svein-Håkon Lorentsen 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet - NINA Rapport 230. 54 s. I denne rapporten beskrives de viktigste ...
 • Kalking av bakkemyr og fuktig røsslyngfuruskog Dose–responsforsøk i Espedalen, Flekke-Guddal 2002–2006 

  Aarrestad, Per Arild; Wilmann, Bodil Helene; Brandrud, Tor Erik; Bakkestuen, Vegar (NINA Rapport;232, Research report, 2007)
  Aarrestad, P.A., Wilmann, B., Brandrud, T.E. og Bakkestuen, V. 2007. Kalking av bakkemyr og fuktig røsslyngfuruskog. Dose–responsforsøk i Espedalen, Flekke-Guddal 2002–2006. - NINA Rapport 232. 23 s. + vedlegg. Effekter ...
 • Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006 

  Heggberget, Thrine Lise Moen; Solem, Mai Irene; Holmstrøm, Frode (NINA Rapport;243, Research report, 2007)
  Heggberget, T.M., Solem, M.I. og Holmstrøm, F. 2006. Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006. – NINA Rapport 243. 22 s. Mål Hensikten med prosjektet som rapporteres her har vært å bearbeide otermateriale ...
 • Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjon i Åbjøravassdraget 

  Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon (NINA Rapport;233, Research report, 2007)
  Forseth, T., Fjeldstad, H-P., Ugedal, O. og Sundt, H. 2007. Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjonen i Åbjøravassdraget - NINA Rapport 233. 87 s. Regulering av Åbjøravassdraget (Åelva og Åbjøra) i 1980 og 2002 ...
 • Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer Inderøy, Verdal og Levanger 

  Nicolaisen, Per Ivar; Tombre, Ingunn; Ødegaard, Pål Iver; Madsen, Jesper; Hansen, Flemming; Jensen, Rikke Anker (NINA Rapport;229, Research report, 2007)
  Nicolaisen, P. I., Tombre, I.M., Ødegaard, P. I, Madsen, J., Hansen, F. P. og Jensen, R. A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. NINA Rapport ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Rapport for prosjektperioden 2004-2006 

  Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil; Solem, Øyvind (NINA Rapport;241, Research report, 2007)
  Jensen, A.J., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. og Solem, Ø. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Rapport for prosjektperioden 2004-2006. - NINA Rapport 241. 63 s. Formålet ...
 • Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. Årsrapport 2006 

  Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne (NINA Rapport;228, Research report, 2007)
  Johnsen, B.O. og Hvidsten, N.A. 2007. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 228: 1 – 45. På grunn av høy rasfare mot vassdragene i ...
 • Verdifulle naturtyper i Meløy kommune 

  Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;345, Research report, 2008)
  Strann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2008. Verdifulle naturtyper i Meløy kommune - NINA Rapport 345. 64 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging ...
 • Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015 

  Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Kraabøl, Morten; Olstad, Kjetil; Aalbu, Frode (NINA Rapport;1237, Research report, 2017)
  Denne samlerapporten omfatter undersøkelser av ungfisk, smolt og voksenfisk som er gjennom-ført i Drivavassdraget i løpet av de siste fire tiår. Rapporten omfatter også vandringsstudier i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden. ...
 • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

  Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (NINA Rapport;240, Research report, 2007)
  Erikstad, K.E, Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. og Systad, G.H. 2007. Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander. NINA Rappport 240, 25 s. Hekkebestandene av lomvi (Uria ...
 • Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2016 

  Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1359, Research report, 2017)
  Bergan, M.A. 2017. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2016. - NINA Rapport 1359. 46 s. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker ...
 • Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 

  Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1322, Research report, 2017)
  Wold, L.C. og Selvaag, S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 - NINA Rapport 1322. 85 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Gjennom ...
 • Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

  Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner (NINA Rapport;772, Research report, 2011)
  Jacobsen, K.-O., & Bjerke, J. W. 2011. Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø NINA rapport 772. 27 s. Barlindhaug Consult AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med å utvikle ...
 • Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk 

  Evju, Marianne; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1357, Research report, 2017)
  Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. og Aarrestad, P. A. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk - NINA Rapport 1357. 172 ...
 • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

  Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
  Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
 • Elg- og hjortejakt. Evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003-2005 

  Haaland, Hanne; Andersen, Oddgeir; Stokke, Sigbjørn; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;120, Research report, 2006)
  Haaland, H, Andersen, O, Stokke, S. og Dervo. B.K. Elg- og hjortejakt. Evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 – 2005. - NINA Rapport 120, 60 pp. + vedlegg. Denne rapporten redegjør ...
 • Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling 

  Aas, Øystein; Tangeland, Torvald; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;211, Research report, 2006)
  Aas,Ø., Tangeland, T. og Andersen, O. 2006. Sørdalen-Isdalen Nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. NINA Rapport 121. 28 pp. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av to ...
 • A regional development strategy for stock enhancement of clawed lobsters (Homarus gammarus) - Development of juvenile lobster production methodologies 

  Uglem, Ingebrigt; Benavente, Gonzalo Perez; Browne, Ronan (NINA Rapport;211, Research report, 2006)
  Uglem, I., Perez Benavente, G. and Browne R. A regional development strategy for stock enhancement of clawed lobsters (Homarus gammarus); development of juvenile lobster produc-tion methodologies. NINA Report 211, 39 ...
 • Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 

  Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1333, Research report, 2017)
  Wold L.C. og Selvaag S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 – NINA Rapport 1333. 69 s. Fulufjellet nasjonalpark grenser inn mot svenske Fulufjällets nationalpark og til sammen utgjør ...
 • Betydningen av vannkvalitet, vannføring og andre miljøforhold for tilstanden hos laks- og ørret-bestanden i Jørpelandsvassdraget 

  Lund, Roar A.; Hindar, Atle; Harby, Atle; Larsen, Bjørn Mejdell; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;130, Research report, 2006)
  Lund, R.A., Hindar A., Harby, A., Larsen, B.M og Johnsen, B.O. 2006. Betydningen av vannkvalitet, vannføring og andre miljøforhold for tilstanden hos laks- og ørretbestanden i Jørpelandsvassdraget. - NINA Rapport 130. 66 ...

View more