Now showing items 1-20 of 149

  • Administrere medisiner, tilrettelegge måltid og ivareta integritet? Integritetsbevarende sykepleie for hjemmeboende personer med demens 

   Søberg, Camilla (Bachelor thesis, 2014)
   Oppsummering: I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan vi som sykepleiere kan ivareta integritet hos eldre med demenssykdom ved hjelp av kunnskap om kommunikasjon. Hovedfokuset i oppgaven er betydningen av en ...
  • ”Administrere medisiner, tilrettelegge måltid og ivareta integritet?” Integritetsbevarende sykepleie for hjemmeboende personer med demens 

   Søberg, Camilla (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan vi som sykepleiere kan ivareta integritet hos eldre med demenssykdom ved hjelp av kunnskap om kommunikasjon. Hovedfokuset i oppgaven er betydningen av en personsentrert tilnærming ...
  • Afasi – et møte med pasienten 

   Instebø, Nina-Mari (Bachelor thesis, 2015)
   Det blir i møte med pasienter som har motorisk afasi viktig å etablere et godt samarbeid. Tar man seg tid til å lytte observerer man bedre, og på denne måten får man med seg flere nonverbale signal av det pasienten uttrykker. ...
  • Aktiv og deltakande i eige liv 

   Geijerstam, Solveig af (Bachelor thesis, 2014)
   Denne oppgåva tar sikte på å finne ut korleis sjukepleiaren kan sikre at brukaren sin autonomi vert ivaretatt gjennom rehabiliteringsprosessen i kvardagsrehabilitering. Det som kjem fram i oppgåva er det einskilde ved ...
  • Bak lukkede dører 

   Solsvik, Karoline (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I dag forbindes gjerne en slank kropp med en sterk personlighet, og vellykkethet. Et press om å passe inn, og finne sin plass i samfunnet viser seg gjerne å være en av flere utløsende årsaker til at noen mennesker ...
  • "Bare stå ved min side." «Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende når deres nærmeste får hjertestans og avansert hjerte-lunge-redning?» 

   Oma, Marit (Bachelor thesis, 2015)
   For å kunne ivareta pårørende må sykepleier være forberedt på hvordan pårørende reagerer og handle ut i fra det. Hun må også være omsorgsfull og trygg i sin oppgave samtidig som hun må vite hva som foregår i gjenopplivningsrommet ...
  • Barnets lagspiller på sykehus 

   Fjose, Anja (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan sykepleier kan oppnå et godt og trygt samarbeid med barn under smertefulle prosedyrer på sykehus. Jeg var i medisinsk praksis på en barneavdeling og merket fort hvor ...
  • Barnet som ikke ble 

   Eldevik, Monica Wilhelmine (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for valg av tema. Under min praksisperiode på gynekologisk sengepost fikk jeg meg mange opplevelser hvor jeg kjente på håpløsheten over å ville hjelpe uten å vite hvordan. Omtrent 25% av alle erkjente graviditeter ...
  • Barns behov for å bli inkludert når ein forelder har uhelbredeleg kreft 

   Vesterås, Katrine; Solibakke, Inga-LIll (Bachelor thesis, 2015)
   Vi har i praksis fleire gonger høyre sjukepleiarar gi uttrykk for at dei føler seg usikre i møte med barn som pårørande, fordi dei synest dei har for lite kunnskap og erfaring. Sidan barns rettigheiter som pårørande blei ...
  • Barn som etterlatte ved selvmord 

   Frøyset, Monica Røed (Bachelor thesis, 2015)
   Forskning viser at selvmords-etterlatte barn kan stå overfor langsiktige problemer, både følelsesmessig og sosialt. Tidlig identifisering og terapeutisk intervensjon er avgjørende for å hindre negative helseeffekter. Et ...
  • Barn som pårørende 

   Halsør, Jannike; Hansen, Jonette (Bachelor thesis, 2015)
   Målet med oppgaven er få økt fokus på barn som pårørende fordi at disse barna ofte kan bli oversett. Det er behov for økt kunnskap blant sykepleiere om hvordan man kan møte disse barna og ivareta deres behov. Informasjon ...
  • Barn som pårørende - Når en av foreldrene har multippel sklerose 

   Fjeldstad, Stine (Bachelor thesis, 2012)
  • Barn som pårørende– når mamma eller pappa rammes av kreft 

   Haugmo, Elise Wilhelmsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for valg av tema: På sykepleierstudiet er det undervisning om informasjon og kommunikasjon med barn og barn som pårørende. Jeg ønsket derfor gjennom arbeidet med denne oppgaven å oppnå mer kunnskap på området. ...
  • Barn som pårørende ved psykisk lidelse 

   Ørbeck, Nathalie Elin Amundsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for valg av tema: Oppgaven omhandler barn som pårørende til forelder innlagt ved psykiatrisk avdeling. Ifølge Bøckmann og Kjellevold (2010) viser forskning at psykiske lidelser i seg selv ikke er skadelig for ...
  • "Bedre med én skikkelig tannpuss om dagen enn flere slurvepuss i løpet av døgnet". 

   Myroldhaug, Anne (Bachelor thesis, 2014)
   I sykepleierutdanningen er tannstell og fokus på oral helse ikke vektlagt så mye som det bør. Det har ikke vært nok fokus på hva tenner og munnhule kan bety for utvikling av sykdom og hvordan ubehag og smerter kan virke ...
  • Berusande ungdomstid 

   Flølo, Silje Ekroll (Bachelor thesis, 2014)
   I ungdomstida skjer det store endringar. Det er mykje å forhalde seg til for den enkelte når det gjeld vennar, familie og det å utforske nye ting. Helsepersonell må fokusere på at den enkelte skal føle meistring gjennom ...
  • Bruk av song og musikk i kommunikasjon med pasientar med langtkomen demens sjukdom 

   Bjørdal, Silje-Marie (Bachelor thesis, 2015)
   Bruken av musikk i stellsituasjonar ser ut til å kunne betre føresetnadane for god kommunikasjon mellom sjukepleiar og pasientar med langtkomen demens på sjukeheim. Musikk kan blant anna være med å styrke relasjonen, føre ...
  • Brutalitet og varsemd 

   Hæreid, Lina Hagen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for val av tema: Kvinna gret og hadde sterke smerter, men ingen trøsta henne. Ingen heldt ho i handa og gav ho trøstande ord. Legen kommenterte at kvinna hadde gjort noko dumt, og blei gjort til latter framfor ...
  • Brystkreftopererte og seksualitet 

   Eikenes, Malin Kristine (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Korleis kan sjukepleiar fremje seksualitet blant unge kvinner med mastektomi? Bakgrunn for val av tema: Eg har valt å skrive om brystkreftopererte og seksualitet, då brystkreft er den hyppigaste forma for ...