Now showing items 1-20 of 6423

  • Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer 

   Haande, Sigrid; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7285, Research report, 2018)
   Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle ...
  • Statistisk analyse av volum av forurenset sediment i Borg 1 og Flyndregrunnen, basert på samlet kjemisk analysemateriale fram til 2017 

   Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7277, Research report, 2018)
   Det er foretatt statistiske beregninger av volummengden av forurenset sediment i området Røsvikrenna (nordligste del av leden til Borg havn, tiltaksområde Borg 1) samt Flyndregrunnen (den nordligste grunna i tiltaksområde ...
  • Sensorbasert overvåking av nedbørstyrte utslipp til vann - fagrapport 

   Sayfritz, Stephen John (NIVA-rapport;7286, Research report, 2018)
   Nedbør på Saint-Gobain Ceramic Materials (SGCM) sitt produksjonsområde i Lillesand blir samlet i overvannsystemet og føres til Moelva. Partikler som har blitt avsatt på tak, asfaltflater og andre harde overflater transporteres ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7273, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2017 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2017. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1858 

   Bryntesen, Tina; Stokvold, Anders (NIVA-rapport;7289, Research report, 2018)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i mars – mai 2017 deltok 67 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
  • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7291, Research report, 2018)
   Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2018. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
  • Bago River Sub-basin Management Plan 

   Nesheim, Ingrid; Myint, Zaw Win; Aung, Toe Toe; Tun, Zaw Lwin; Ni, Bo; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;7290, Research report, 2018)
   The report presents the “Bago River Sub-basin Management Plan” a plan which has been prepared by the Bago River Sub-basin Committee, with input from the Bago Non-governmental Stakeholder Group during the period of 2016 - ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7274, Research report, 2018)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater ...
  • Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7275, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og ...
  • Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon AS, Kristiansand 

   Olsen, Marianne; Næs, Kristoffer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Sayfritz, Stephen John; Petersen, Karina (NIVA-rapport;7276, Research report, 2018)
   Elkem Carbon AS har engasjert NIVA for å utarbeide en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn utenfor bedriften i Kristiansand. Behovet for å vurdere tiltak henger sammen med at overvåkingsresultater og risikovurdering ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7283, Research report, 2018)
   Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Økt landbruk og befolkningsvekst rundt Ytre Oslofjord vil føre til en økt belastning på fjorden hvis ikke ...
  • Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia. 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7281, Research report, 2018)
   Et måleprogram i Baneheia og bygatene ble gjennomført i 2016 som del av arbeidet med å utarbeide et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Nye prøver ble tatt i avrenningen fra Baneheia og i Tollbodgate ...
  • Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7282, Research report, 2018)
   Modellen GEMSS har blitt benyttet for å beregne konsentrasjon av tre forskjellige kjemikalier i indre Drammensfjorden ved behandling for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Indre Drammensfjord er adskilt fra ...
  • Hurtigmetoder for online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann 

   Wennberg, Aina Charlotte; Hultman, Maria Thérése (NIVA-rapport;7288, Research report, 2018)
   Dagens krav til overvåking av hygienisk vannkvalitet for drikkevann og badevann inkluderer kun dyrkingsmetoder som tar ett til tre døgn å analysere. For bedre å kunne vurdere og håndtere hygienisk risiko er det et ønske ...
  • Urbane forurensningsregnskap - prosedyre og eksempler fra Kristiansandsfjorden 

   Hindar, Atle (NIVA-rapport;7284, Research report, 2018)
   Kristiansand kommune tok i 2016 initiativ til å få utarbeidet et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Det var et mål å skaffe mer kunnskap om alle relevante forurensningskilder og forurensningsbidraget ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7269, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7272, Research report, 2018)
   Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med mht. eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2017 ble det gjennomført undersøkelser av flora og ...
  • Environmental objectives and abatement measures for a healthy Bago River, A contribution to the Bago River Sub-basin Management Plan 

   Nesheim, Ingrid; Myint, Zaw Win; Friberg, Nikolai; Karlsson, Marianne; Mg, Eai Chit Thu; Aung, Toe Toe (NIVA-rapport;7271, Research report, 2018)
   This report is a deliverable of the project, IWRM, Institutional Building and Training, a collaborative effort by the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) and the Norwegian Institute for ...
  • Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate 

   Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, is an invasive species with a large increase in prevalence globally, and with potential of spreading even more because of climate-change effects. We examined how future climate might ...