Viser treff 1-20 av 6402

  • Resipientgransking ved Tjeldbergodden - Aure i Møre og Romsdal 

   Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;2647, Research report, 1991)
   Det foreligg planer om etablering av gasskraftverk og matanolfabrikk på Tjeldbergodden på Nordmøre. NIVA har i denne samanheng på oppdrag frå STATKRAFT gjennomført målingar i sjøresipienten i løpet av 1990 og 1991. Det er ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Sætersjøen i Nord-Odal: En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008 

   Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;5691-2008, Research report, 2008)
   På grunnlag av undersøkelser i 2008 kan Sætersjøen karakteriseres som en grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø med lave konsentrasjoner av næringsstoffer og små algemengder. Vannkvaliteten kan ...
  • Mesocosm study with thermally treated (TCC) and water-based drill cuttings (WBM) 

   Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten; Johansen, Joachim; Moodley, Leon; Westerlund, Stig; Baussant, Thierry (NIVA-rapport;7033, Research report, 2016)
   Mesocosm and bottle slurry experiments were conducted to assess and compare the effects of thermally treated cuttings (TCC) versus cuttings with water-based mud (WBM) on benthic communities. While WBM has been discharged ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2017-Datarapport 

   Norli, Marit; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7266, Research report, 2018)
   Her rapporteres resultatene fra 2017 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2017. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Ørreten på Hardangervidda: Klimaets betydning for årsklassestyrke og produksjon av fisk og næringsdyr i Sandvatn 2001-2017. 

   Qvenild, Tore; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;7267, Research report, 2018)
   Vi har undersøkt fiskebestanden i Sandvatn i Kvenna i perioden 2001-2017. I denne perioden har bestanden variert fra middels tett til svært tett, og fra 2007 til en stadig tynnere bestand. Det er nå en tendens til at ...
  • Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter 

   Knudsen, Steen W.; Hesselsøe, Martin; Bekkevold, Dorte; Jensen, Søren; Møller, Peter Rask; Andersen, Jesper Harbo (NIVA-rapport;7203, Research report, 2018)
   Denne rapport indeholder tekniske anvisninger for, hvordan miljø-DNA (environmental-DNA, eller eDNA) kan indsamles, opbevares, oprenses og spores. Anvisningerne består af tre dele: (1) indsamling og filtrering af vand med ...
  • Taredyrking - mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen 

   Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Gilstad, Mona; Chapman, Annelise; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7265, Research report, 2018)
   Man ønsker å allerede tidlig i utviklingen av tareindustrien ha fokus på miljøeffekter, både i vannmassene og på havbunnen. Per i dag må vi nøye oss med å vurdere miljøeffekter av kommersiell taredyrking og tilknyttede ...
  • Tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger 

   Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens; Værøy, Nina (NIVA-rapport;7260, Research report, 2018)
   Denne rapporten sammenstiller resultater fra økologisk overvåking og tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger. Ni stasjoner ble prøvetatt høsten 2017 for bunndyr, begroing, fisk og elvemusling. Økologisk ...
  • Økologisk tilstandsklassifisering basert på begroingsalger og heterotrof begroing i Haldenvassdraget 2009-2017 

   Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7262, Research report, 2018)
   Denne rapporten inneholder økologisk tilstandsklassifisering og vurderinger av 41 bekke- og elvelokaliteter i Haldenvassdraget. Klassifiseringen er gjort i henhold til vannforskriften, og baserer seg på prøver tatt i 2009, ...
  • Investigation of new brominated and organophosphorous flame retardants in Svalbard benthic marine food web; FlammePlank 

   Carlsson, Pernilla Marianne; Nizzetto, Pernilla Bohlin; Vrana, Branislav; Varpe, Øystein; Sobotka, Jaromír; Borgå, Katrine (NIVA-rapport;7261, Research report, 2018)
   The aim of this pilot-study was to use silicone rubber-based passive samplers to measure novel brominated flame retardants (nBFRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and dechlorane plus (DP) in seawater and air around ...
  • Monitoring of chemical and ecological status in Lassedalsbekken: A seasonal assessment of possible influences from former mining activity 

   Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7263, Research report, 2018)
   Lassedalen mines in Kongsberg municipality was mined on a small scale for fluorspar (CaF2) by Norsk Hydro during World War II. After 1950, there has been no active mining in the area. Tertiary Minerals plc is considering ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7257, Research report, 2018)
   Bøylefoss kalkdoseringsanlegg ble satt i drift høsten 2005, og driftskontrollen ved anlegget ble etablert i mai 2006. Hensikten med etableringen var å skape stabil og god vannkvalitet for anadrom fisk i den nedre delen av ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1757 

   Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7249, Research report, 2018)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i september – desember 2017 deltok 57 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, ...
  • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

   Vogelsang, Christian; Lusher, Amy L.; Dadkhah, Mona E.; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel B.; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7231, Research report, 2018)
   The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
  • Mapping microplastics in sludge 

   Lusher, Amy L.; Hurley, Rachel; Vogelsang, Christian; Nizzetto, Luca; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7215, Research report, 2017)
   The main objective of this project was to characterize microplastics in sewage sludge from Norwegian domestic wastewater treatment plants applying different wastewater and sludge treatment technologies. WWTPs were selected ...
  • Overvåking for NOAH Langøya AS i Holmestrandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell og torsk i 2017. 

   Schøyen, Merete; Beylich, Bjørnar (NIVA-rapport;7256, Research report, 2018)
   NIVA har gjennomført overvåking av blåskjell og torsk utenfor NOAH Langøya AS i oktober 2017. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av. Hensikten ...
  • Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2016 

   Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Sample, James Edward; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Schanke, Liv Bente; Beldring, Stein; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7217, Research report, 2017)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2016 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; ...
  • Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita Yvonne; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7221, Research report, 2017)
   Denne undersøkelsen har hatt som mål å gi ny kunnskap om artsmangfoldet og den økologiske tilstanden i Grandefjæra samt beskrive eventuelle påvirkninger fra avrenning fra flyplassen på artsmangfoldet og vannkvaliteten i ...