NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2017. 

  Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7233, Research report, 2018)
  I 2017 ble vannkjemi og metaller i avrenningen fra 14 nedlagte skyte‐ og øvingsfelt overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Ved Gurulia ble det dessuten tatt prøver hver 14. dag i første halvår. Denne rapporten ...
 • Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand 

  Hindar, Atle; Håvardstun, Jarle; Harman, Christopher Peter; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7232, Research report, 2018)
  Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Lillesand produserer silisiumkarbid og raffinerer produktet videre. NIVA har gjennomført et tiltaksrettet overvåkingsprogram i Moelva og Lillesandsfjorden iht. vannforskriften for ...
 • Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune 

  Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7234, Research report, 2018)
  Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende ...
 • Biodegradation of selected offshore chemicals 

  Wennberg, Aina C.; Petersen, Karina (NIVA-rapport;7218, Research report, 2017)
  A review of biodegradation data for specific oil field chemicals and chemical groups were performed in order to evaluate if the current categorisation of these were appropriate based on the biodegradation properties. Data ...
 • Forurensningsanalyse - Farrisvannet 

  Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valina, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, There Fosholt (NIVA-rapport;7051, Research report, 2016)
  Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Farrisvannet med nedbørfelt. Hovedfokus har vært på temaene hygienisk forurensning, generell forurensningsbelastning, tilstand med hensyn til eutrofiering og ...
 • Norwegian fjords as potential sites for CO2 experiments. A preliminary feasibility study 

  Golmen, Lars G.; Sørensen, Jan; Haugan, Peter; Bakke, Torgeir; Bjerknes, Vilhelm (NIVA-rapport;3639, Research report, 1997)
  While deep open ocean locations probably will be those finally selected if large-scale CO2 deepwater disposal in general will come into effect, deep Norwegian fjords may represent better locations for doing small-scale ...
 • Environmental screening of veterinary medicines used in aquaculture – diflubenzuron and teflubenzuron 

  Langford, K. H.; Øksnevad, S.; Schøyen, M.; Thomas, K. V. (NIVA-rapport;6133, Research report, 2011)
  This screening survey investigated the occurrence of two benzoylurea chitin synthesis inhibiting pesticides, diflubenzuron and teflubenzuron, used for the treatment of sea lice infestation in salomoid aquaculture. Detectable ...
 • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2016 

  Ruus, Anders (NIVA-rapport;7199, Research report, 2017)
  This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis of sediment and organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of blood and eggs from herring ...
 • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2016 

  Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas Alexander (NIVA-rapport;7184, Research report, 2017)
  Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2016. Kvikksølv og ...
 • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017 

  Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7225, Research report, 2018)
  NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...
 • Biological intercalibration: Invertebrates 2017 

  Halvorsen, Godtfred Anker; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7198, Research report, 2017)
  The 21th intercalibration of invertebrates in the ICP Waters programme had contribution from four laboratories. The biological intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries and will be of ...
 • Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen 

  Hess-Erga, Ole-Kristian; Åtland, Åse; Kvam, Olaug Vetti; Berland, Magne; Hansen, Espen; Melingen, Geir Olav (NIVA-rapport;7227, Research report, 2018)
  Det ble etablert et aquaponics-anlegg på Akvariet i Bergen og samtidig ble konseptet; integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) presentert. Systemet ble designet for å ivareta de biologiske kravene så godt det lot seg gjøre, ...
 • Proceedings of the 33rd Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Uppsala, May 9-11, 2017 

  Garmo, Øyvind Aaberg; de Wit, Heleen; Fölster, Jens; Garmo, Øyvind - Project manager (NIVA-rapport;7178, Research report, 2017)
  Proceedings of the 33rd Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Uppsala, May 9-11, 2017. National contributions from Russia, Switzerland, and Moldova.
 • Intercomparison 1731: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn 

  Escudero-Oñate, Carlos (NIVA-rapport;7207, Research report, 2017)
  88 laboratories were invited to participate in the current intercomparison. Of these, 38 from 21 different countries accepted the invitation and all of them submitted results to the Organization. Two sample sets were ...
 • Tiltak for å oppnå bedre hygienisk vannkvalitet til rekreasjonsformål i overvann og byvassdrag - forprosjekt for å identifisere forskningsbehov 

  Tryland, Ingun; Mæhlum, Trond; Wennberg, Aina Charlotte; Paruch, Adam; Krystad, Rebekka; Paruch, Lisa; Ranneklev, Sissel Brit; Moe, Therese Fosholt; Haande, Sigrid; Myrmel, Mette; Robertson, Lucy; Fergus, Tharan; Beschorner, Anna-Lena; Kvitsjøen, Julia (NIVA-rapport;7190, Research report, 2017)
  Rapporten omhandler hygienisk vannkvalitet i Oslos byvassdrag, og beskriver mulig sykdomsrisiko knyttet til eksponering for vannet gjennom rekreasjonsaktiviteter. Forekomst av sykdomsfremkallende virus, bakterier og ...
 • Kalkoppløsning ved dosering i lakseelver 

  Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7196, Research report, 2017)
  Mens oppløsning av ulike kalkkvaliteter i innsjøer er målt og kan beregnes ved bruk av modeller, finnes det ikke tilsvarende dokumentasjon for elver. Det var bakgrunnen for foreliggende undersøkelse. Beregninger for seks ...
 • Characterization of the Bago Sub-basin Pilot implementing the EU Water Framework Directive 

  Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Friberg, Nikolai; Aung, Toe Toe; Myint, Zaw Win (NIVA-rapport;7194, Research report, 2017)
  The aim of this report is to characterize the Bago Sub-basin, located in the Bago Region in the south-central part of Myanmar. The report presents the different characterization steps, including methods for identifying ...
 • Årsrapport krypsivovervåking 2017 

  Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7202, Research report, 2017)
  Undersøkelser fra fire år med overvåking av krypsiv ved 18 stasjoner i Mandalselva, Otra og Tovdalselva viser at ingen av de undersøkte faktorene alene kan forklare de store forskjellene i krypsivbiomasse mellom stasjoner ...
 • Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2016 – tabeller, figurer og kart 

  Selvik, John Rune; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7205, Research report, 2017)
  Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner ...
 • Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland 

  Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7211, Research report, 2017)
  Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, ...

View more