NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Nye registreringer

 • Vurderinger av tildekking av forurensede sedimenter, innkapsling av vraket, mudring og tiltakskostnader knyttet til vraket av U-864 

  Uriansrud, Frode; Skei, Jens (NIVA-rapport;5278, Research report, 2006)
  NIVA ble av Kystverket våren 2006 forespurt om å gjennomføre en vurdering av tildekking av de mest forurensede sedimentene rundt vraket av U-864 som potensiell tiltaksmetode, mulig innkapsling eller forsegling av vrakdelene, ...
 • Proceedings of the 34th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Warsaw, May 7-9, 2018 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Ulańczyk, Rafał; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7298, Research report, 2018)
  Proceedings of the 34th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Warsaw, May 7-9, 2018. National contributions from Russia and Armenia.
 • Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America 

  Austnes, Kari; Aherne, Julian; Arle, Jens; Čičendajeva, Marina; Couture, Suzanne; Fölster, Jens; Garmo, Øyvind Aaberg; Hruska, Jakub; Monteith, Don; Posch, Max; Rogora, Michaela; Sample, James Edward; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Ulańczyk, Rafał; Van Dam, Herman; Velasco, Manuel Toro; Vuorenmaa, Jussi; Wright, Richard Frederic; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7268, Research report, 2018)
  The current status of surface water acidification related to air pollution in Europe and North America has been assessed using country reports, monitoring data, critical loads and exceedance data, acid sensitivity and ...
 • Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous species in Danish marine waters 

  Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Thaulow, Jens; Hesselsøe, Martin; Bekkevold, Dorte; Hansen, Brian Klitgaard; Jacobsen, Lars Magnus Wulf; Olesen, Christian Aakjaer; Møller, Peter Rask; Knudsen, Steen W. (NIVA-rapport;7204, Research report, 2018)
  The MONIS 3 project reports the development of 22 species-specific eDNA-based test systems for monitoring and mapping of the occurrence of non-indigenous species in Danish marine waters. The development has been undertaken ...
 • Sedimentundersøkelse i Grepperødfjorden og Vestfjorden i Vansjø, i trasé for planlagt sjøkabel. 

  Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar (NIVA-rapport;7297, Research report, 2018)
  NIVA har undersøkt miljøgifter i sediment langs en planlagt trasé for sjøkabel i Grepperødfjorden og Vestfjorden i Vansjø. Det ble ikke funnet spor av PCB i sedimentprøvene. Det ble påvist lave konsentrasjoner av en ...
 • Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer 

  Haande, Sigrid; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7285, Research report, 2018)
  Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle ...
 • Statistisk analyse av volum av forurenset sediment i Borg 1 og Flyndregrunnen, basert på samlet kjemisk analysemateriale fram til 2017 

  Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7277, Research report, 2018)
  Det er foretatt statistiske beregninger av volummengden av forurenset sediment i området Røsvikrenna (nordligste del av leden til Borg havn, tiltaksområde Borg 1) samt Flyndregrunnen (den nordligste grunna i tiltaksområde ...
 • Sensorbasert overvåking av nedbørstyrte utslipp til vann - fagrapport 

  Sayfritz, Stephen John (NIVA-rapport;7286, Research report, 2018)
  Nedbør på Saint-Gobain Ceramic Materials (SGCM) sitt produksjonsområde i Lillesand blir samlet i overvannsystemet og føres til Moelva. Partikler som har blitt avsatt på tak, asfaltflater og andre harde overflater transporteres ...
 • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017 

  Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7273, Research report, 2018)
  Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2017 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2017. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
 • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

  Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
  For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
 • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1858 

  Bryntesen, Tina; Stokvold, Anders (NIVA-rapport;7289, Research report, 2018)
  Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i mars – mai 2017 deltok 67 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
 • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018 

  Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7291, Research report, 2018)
  Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2018. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
 • Bago River Sub-basin Management Plan 

  Nesheim, Ingrid; Myint, Zaw Win; Aung, Toe Toe; Tun, Zaw Lwin; Ni, Bo; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;7290, Research report, 2018)
  The report presents the “Bago River Sub-basin Management Plan” a plan which has been prepared by the Bago River Sub-basin Committee, with input from the Bago Non-governmental Stakeholder Group during the period of 2016 - ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport 

  Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7274, Research report, 2018)
  Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater ...
 • Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017 

  Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7275, Research report, 2018)
  Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og ...
 • Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon AS, Kristiansand 

  Olsen, Marianne; Næs, Kristoffer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Sayfritz, Stephen John; Petersen, Karina (NIVA-rapport;7276, Research report, 2018)
  Elkem Carbon AS har engasjert NIVA for å utarbeide en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn utenfor bedriften i Kristiansand. Behovet for å vurdere tiltak henger sammen med at overvåkingsresultater og risikovurdering ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017 

  Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7283, Research report, 2018)
  Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Økt landbruk og befolkningsvekst rundt Ytre Oslofjord vil føre til en økt belastning på fjorden hvis ikke ...
 • Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia. 

  Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7281, Research report, 2018)
  Et måleprogram i Baneheia og bygatene ble gjennomført i 2016 som del av arbeidet med å utarbeide et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Nye prøver ble tatt i avrenningen fra Baneheia og i Tollbodgate ...
 • Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt 

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7282, Research report, 2018)
  Modellen GEMSS har blitt benyttet for å beregne konsentrasjon av tre forskjellige kjemikalier i indre Drammensfjorden ved behandling for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Indre Drammensfjord er adskilt fra ...
 • Hurtigmetoder for online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann 

  Wennberg, Aina Charlotte; Hultman, Maria Thérése (NIVA-rapport;7288, Research report, 2018)
  Dagens krav til overvåking av hygienisk vannkvalitet for drikkevann og badevann inkluderer kun dyrkingsmetoder som tar ett til tre døgn å analysere. For bedre å kunne vurdere og håndtere hygienisk risiko er det et ønske ...

Vis flere