Now showing items 1-20 of 614

  • Resipientgransking ved Tjeldbergodden - Aure i Møre og Romsdal 

   Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;2647, Research report, 1991)
   Det foreligg planer om etablering av gasskraftverk og matanolfabrikk på Tjeldbergodden på Nordmøre. NIVA har i denne samanheng på oppdrag frå STATKRAFT gjennomført målingar i sjøresipienten i løpet av 1990 og 1991. Det er ...
  • Sætersjøen i Nord-Odal: En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008 

   Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;5691-2008, Research report, 2008)
   På grunnlag av undersøkelser i 2008 kan Sætersjøen karakteriseres som en grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø med lave konsentrasjoner av næringsstoffer og små algemengder. Vannkvaliteten kan ...
  • Risiko for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk ved akuttutslipp til Gjersjøen 

   Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;5932, Research report, 2010)
   Rapporten beskriver mulige farer for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk i Akershus ved akutt utslipp til Gjersjøen. Det er lagt vekt på å studere virkninger av utslipp som følge av uhell på vei i forbindelse ...
  • In Inland China, Rice, Rather than Fish, Is the Major Pathway for Methylmercury Exposure 

   Zhang, Hua; Feng, Xinbin; Larssen, Thorjørn; Qiu, Guangle; Vogt, Rolf David (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Fish consumption is considered the primary pathway of methylmercury (MeHg) exposure for most people in the world. However, in the inland regions of China, most of the residents eat little fish, but they live ...
  • Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta) 

   Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   A thorough literature review has been undertaken to establish the first complete account of polychaetes recorded from the area around the volcanic island of Jan Mayen. The annotated checklist lists 121 species-level taxa, ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6245, Research report, 2011)
   Storelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder,2008 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6246, Research report, 2011)
   Fangsten av laks i Storelva i Holt er lavere enn forventet. Flere hypoteser er forkastet. De senere årene har fokus vært på: vil aluminium i brakkvann kunne hemme smoltens utvandring fra elv til hav? I 2007 og 2008 ...
  • Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? 

   Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Seston is suspended particulate organic matter, comprising a mixture of autotrophic, heterotrophic and detrital material. Despite variable proportions of these components, marine seston often exhibits relatively small ...
  • Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability 

   Katsanevakis, Stelios; Smit, Anke Weber; Pipitone, Carlo; Leopold, Mardik; Cronin, Michelle; Scheidat, Meike; Doyle, Thomas K.; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; D'Anna, Giovanni; de Boois, Ingeborg; Dalpadado, Padmini; Damalas, Dimitrios; Fiorentino, Fabio; Garofalo, Germana; Giacalone, Vincenzo Maximiliano; Hawley, Kate; Issaris, Yiannis; Jansen, Jeroen; Rosten, Carolyn; Knittweis, Leyla; Kröncke, Ingrid; Mirto, Simone; Muxika, Iñigo; Reiss, Henning; Skjoldal, Hein Rune; Vöge, Sandra (Journal article, 2012)
  • Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia 

   Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K.; Jensen, Lasse Fast; Holm-Hansen, Tore Hejl; Jelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof Emil; Nielsen, Pernille; Norling, Pia Carina; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Holm, Mark Wejlemann; Hansen, Benni Winding; Dolmer, Per (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Pacific oyster (Crassostrea gigas) is an invasive species that has dispersed into Scandinavia during the last few decades. The objective of this study was to evaluate the effects of extreme winter conditions on the ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6500, Research report, 2013)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Overvåking av vannmasser, blåskjell og o-skjell i Høyangsfjorden i 2012 

   Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6604;, Research report, 2013)
  • The Water Column Monitoring Programme 2013: Determining the biological effects of two offshore platforms on local fish populations 

   Brooks, Steven; Pampanin, Daniela M.; Harman, Christopher Peter; Dunaevskava, Evgenia (NIVA-rapport;6595, Research report, 2013)
   The biological effects of two offshore oil platforms on local fish populations were assessed as part of the Water Column Monitoring (WCM) programme for 2013. Wild fish were caught with baited rod and line from within the ...
  • Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012.Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer 

   Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;6549, Research report, 2013)
   Resultatene av overvåkingen i 2012 kan oppsummeres som følger: Årsgjennomsnitt for konsentrasjoner av sink i overflatevann tilsvarte Kl. III ytterst i fjorden og Kl. IV innerst. Kadmium tilsvarte i hovedsak Kl. II. ...
  • Contrasting responses of DMS and DMSP to ocean acidification in Arctic waters 

   Archer, S.D.; Kimmance, S.A.; Stephens, J.A.; Hopkins, F.E.; Bellerby, Richard; Schulz, K.G.; Piontek, J.; Engel, A. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Increasing atmospheric CO2 is decreasing ocean pH most rapidly in colder regions such as the Arctic. As a component of the EPOCA (European Project on Ocean Acidification) pelagic mesocosm experiment off Spitzbergen in 2010, ...
  • Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften? 

   Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;6605, Research report, 2013)
   Målet med dette prosjektet var å lage en oversikt over metadata som finnes for de store innsjøene i Norge og vurdere om dataene er tilstrekkelig til å kunne klassifisere økologisk og kjemisk tilstand. Metadata for vannkjemi, ...
  • Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland,Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2012 

   Pettersen, Eirin; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6468, Research report, 2013)
   Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012 

   Ruus, Anders; Bakke, Torgeir Heggelund; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Halvor (NIVA-Rapport;6571, Research report, 2013)
   Overvåkingen i 2012 omfatter fettinnhold, dioksiner og n.o.-PCB i torsk, sjøørret, taskekrabbe, blåskjell og reker, samt Hg, TBT, PBDE og PFAS i torsk. Fettinnhold i torskelever gikk klart ned fra midt på 1990-tallet til ...
  • Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna? 

   Oug, Eivind; Ruus, Anders; Norling, Karl; Bakke, Torgeir Heggelund (NIVA-rapport;6594, Research report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over klassifisering av miljøtilstand i henhold til Vannforskriften for norske industrifjorder med betydelig forurensning av miljøgifter i bunnsedimentene. I rapporten sammenlignes kjemisk tilstand ...