Now showing items 1-20 of 556

  • Risiko for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk ved akuttutslipp til Gjersjøen 

   Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;5932, Research report, 2010)
   Rapporten beskriver mulige farer for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk i Akershus ved akutt utslipp til Gjersjøen. Det er lagt vekt på å studere virkninger av utslipp som følge av uhell på vei i forbindelse ...
  • In Inland China, Rice, Rather than Fish, Is the Major Pathway for Methylmercury Exposure 

   Zhang, Hua; Feng, Xinbin; Larssen, Thorjørn; Qiu, Guangle; Vogt, Rolf David (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Fish consumption is considered the primary pathway of methylmercury (MeHg) exposure for most people in the world. However, in the inland regions of China, most of the residents eat little fish, but they live ...
  • Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta) 

   Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   A thorough literature review has been undertaken to establish the first complete account of polychaetes recorded from the area around the volcanic island of Jan Mayen. The annotated checklist lists 121 species-level taxa, ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6245, Research report, 2011)
   Storelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder,2008 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6246, Research report, 2011)
   Fangsten av laks i Storelva i Holt er lavere enn forventet. Flere hypoteser er forkastet. De senere årene har fokus vært på: vil aluminium i brakkvann kunne hemme smoltens utvandring fra elv til hav? I 2007 og 2008 ...
  • Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability 

   Katsanevakis, Stelios; Smit, Anke Weber; Pipitone, Carlo; Leopold, Mardik; Cronin, Michelle; Scheidat, Meike; Doyle, Thomas K.; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; D'Anna, Giovanni; de Boois, Ingeborg; Dalpadado, Padmini; Damalas, Dimitrios; Fiorentino, Fabio; Garofalo, Germana; Giacalone, Vincenzo Maximiliano; Hawley, Kate; Issaris, Yiannis; Jansen, Jeroen; Rosten, Carolyn; Knittweis, Leyla; Kröncke, Ingrid; Mirto, Simone; Muxika, Iñigo; Reiss, Henning; Skjoldal, Hein Rune; Vöge, Sandra (Journal article, 2012)
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6500, Research report, 2013)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Overvåking av vannmasser, blåskjell og o-skjell i Høyangsfjorden i 2012 

   Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6604;, Research report, 2013)
  • The Water Column Monitoring Programme 2013: Determining the biological effects of two offshore platforms on local fish populations 

   Brooks, Steven; Pampanin, Daniela M.; Harman, Christopher Peter; Dunaevskava, Evgenia (NIVA-rapport;6595, Research report, 2013)
   The biological effects of two offshore oil platforms on local fish populations were assessed as part of the Water Column Monitoring (WCM) programme for 2013. Wild fish were caught with baited rod and line from within the ...
  • Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012.Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer 

   Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;6549, Research report, 2013)
   Resultatene av overvåkingen i 2012 kan oppsummeres som følger: Årsgjennomsnitt for konsentrasjoner av sink i overflatevann tilsvarte Kl. III ytterst i fjorden og Kl. IV innerst. Kadmium tilsvarte i hovedsak Kl. II. ...
  • Implications of elevated CO2 on pelagic carbon fluxes in an Arctic mesocosm study - an elemental mass balance approach 

   Czerny, Jan; Schulz, Kai G.; Boxhammer, Tim; Bellerby, Richard; Büdenbender, Jan; Engel, Anja; Krug, Sebastian A.; Ludwig, Andrea; Nachtigall, Kerstin; Nondal, Gisle; Niehoff, Barbara; Silyakova, Anna; Riebesell, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Recent studies on the impacts of ocean acidification on pelagic communities have identified changes in carbon to nutrient dynamics with related shifts in elemental stoichiometry. In principle, mesocosm experiments provide ...
  • Contrasting responses of DMS and DMSP to ocean acidification in Arctic waters 

   Archer, S.D.; Kimmance, S.A.; Stephens, J.A.; Hopkins, F.E.; Bellerby, Richard; Schulz, K.G.; Piontek, J.; Engel, A. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Increasing atmospheric CO2 is decreasing ocean pH most rapidly in colder regions such as the Arctic. As a component of the EPOCA (European Project on Ocean Acidification) pelagic mesocosm experiment off Spitzbergen in 2010, ...
  • Passive sampling methods for contaminated sediments: risk assessment and management 

   Greenberg, M.S.; Chapman, P.M.; Allan, Ian; Anderson, K.A.; Apitz, S.E.; Beegan, C.; Bridges, T.S.; Brown, S.S.; Cargill, J.G.; McCulloch, M.C.; Menzie, CA; Shine, J.P.; Parkerton, T.F. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper details how activity-based passive sampling methods (PSMs), which provide information on bioavailability in terms of freely dissolved contaminant concentrations (Cfree), can be used to better inform risk management ...
  • Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish 

   Solheim, Anne Lyche; Feld, Christian K.; Birk, Sebastian; Phillips, Geoff; Carvalho, Laurence; Morabito, Giuseppe; Mischke, Ute; Willby, Nigel; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Kolada, Agnieszka; Mjelde, Marit; Böhmer, Jürgen; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Argillier, Christine; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben L.; Poikane, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Data on phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish from more than 2000 lakes in 22 European countries were used to develop and test metrics for assessing the ecological status of European lakes as required ...
  • Pesticide risk assessment and management in a globally changing world—report from a European interdisciplinary workshop 

   Babut, Marc; Arts, Gertie H.; Caracciolo, Anna Barra; Carluer, Nadia; Domange, Nicolas; Friberg, Nikolai; Gouy, Vèronique; Grung, Merete; Lagadick, Laurent; Martin-Laurent, Fabrice; Mazzella, Nicolas; Pesce, Stèphane; Real, Benoit; Reichenberger, Stefan; Roex, Erwin W. M.; Romijn, Kees; Röttele, Manfred; Stenrød, Marianne; Tounebize, Julien; Vernier, Francoise; Vindimian, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • CO2 increases C-14 primary production in an Arctic plankton community 

   Engel, Anja; Borchard, Corinna; Piontek, Judith; Schulz, Kai; Riebesell, Ulf; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Responses to ocean acidification in plankton communities were studied during a CO2-enrichment experiment in the Arctic Ocean, accomplished from June to July 2010 in Kongsfjorden, Svalbard (78°56′ 2′′ N, 11°53′ 6′′ E). ...
  • Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften? 

   Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;6605, Research report, 2013)
   Målet med dette prosjektet var å lage en oversikt over metadata som finnes for de store innsjøene i Norge og vurdere om dataene er tilstrekkelig til å kunne klassifisere økologisk og kjemisk tilstand. Metadata for vannkjemi, ...
  • Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland,Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2012 

   Pettersen, Eirin; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6468, Research report, 2013)
   Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012 

   Ruus, Anders; Bakke, Torgeir Heggelund; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Halvor (NIVA-Rapport;6571, Research report, 2013)
   Overvåkingen i 2012 omfatter fettinnhold, dioksiner og n.o.-PCB i torsk, sjøørret, taskekrabbe, blåskjell og reker, samt Hg, TBT, PBDE og PFAS i torsk. Fettinnhold i torskelever gikk klart ned fra midt på 1990-tallet til ...