Recent Submissions

 • Spatial and temporal trends of mercury in freshwater fish in Fennoscandia (1965-2015) 

  Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Åkerblom, Staffan; de Wit, Heleen; Skotte, Gunnar; Rask, Martti; Vuorenmaa, Jussi; Kahilainen, Kimmo K.; Malinen, Tommi; Rognerud, Sigurd; Lydersen, Espen; Amundsen, Per-Arne; Kashulin, Nicholas; Kashulina, Tatiana; Terentyev, Petr; Christensen, Guttorm; Jackson-Blake, Leah Amber; Lund, Espen; Rosseland, Bjørn Olav (NIVA-rapport;7179, Research report, 2017-09)
  Mercury (Hg) emissions to the atmosphere cause elevated Hg levels in fish, even in many remote regions of the world. Here we present an extensive database of more than 50 000 measurements of Hg in fish, including 2 775 ...
 • Under the surface: A gradient study of human impacts in Danish marine waters 

  Andersen, Jesper Harbo; Harvey, Therese; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciaran Joseph; Al-Hamdani, Zyad; Stock, Andy (NIVA-rapport;7128, Research report, 2017)
  We report the first ever ranking of the relative importance of human stressors along land-sea gradients based on a cumulative impact assessment sensu the methodology developed and published by Halpern et al. in 2008 and ...
 • Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. 

  Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7118, Research report, 2017)
  NIVA har gjort målinger av sedimenterende partikler ved hjelp av sedimentfeller utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Formålet var å kvantifisere sedimentasjonsmengden (fluksen) og konsentrasjonen ...
 • Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2013 

  Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Persson, Jonas; Bergan, Morten Andre (NIVA-rapport;7053, Research report, 2016)
  Det ble høsten 2013 foretatt undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og ungfisk av laksefisk samt vurdert hydromorfologiske forhold i utvalgte vannforekomster i vannområde Nea. Resultatene er benyttet til å typifisere ...
 • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2014 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6907, Research report, 2015)
  Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2014 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016. 

  Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7169, Research report, 2017)
  Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
 • Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk tilstand i nedre del av Glomma i 2015 

  Aanes, Karl Jan; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7002, Research report, 2016)
  Denne rapporten presenterer resultater fra overvåking av økologisk tilstand i Glomma ved Nordic Paper AS. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter fra bedriftens utslipp. Basert på prøver av ...
 • Vurdering av spredning av partikler fra Aksla steinbrudd 

  Staalstrøm, Andre; Kristiansen, Trond; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7160, Research report, 2017)
  Spredning av steinstøv fra planlagt utskipningskai ved Bårdvikneset i Frøysjøen er i dette prosjektet modellert med havmodellen ROMS og verktøyet OpenDrift som beregner partikkelbaner. Partikkelkonsentrasjon i vannmassene ...
 • Integrated Water Resources Management in Myanmar. Water usage and introduction to water quality criteria for lakes and rivers in Myanmar. Preliminary report. 

  Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida; Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Aung, Toe Toe (NIVA-rapport;7163, Research report, 2017)
  The purpose of the report is to present some first recommendation for the development of Myanmar ecological quality criteria using the system of the EU Water Framework Directive (EU WFD) as baseline, with main focus on the ...
 • Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake. Preliminary report 

  Ballot, Andreas; Mjelde, Marit; Swe, Thida (NIVA-rapport;7162, Research report, 2017)
  The report is one of the deliverables of the project Integrated water resources management – Institutional building and training. The main purpose of the report has been to achieve improved knowledge about aquatic biodiversity ...
 • Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016 

  Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7155, Research report, 2017)
  Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton ...
 • Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7159, Research report, 2017)
  Formålet med undersøkelsen er å beskrive den økologiske tilstanden i vannforekomstene Hunnebotn og Vauerkilen basert på de biologiske kvalitetselementene ålegras og bløtbunnsfauna. Undersøkelsen ble gjennomført 5. og ...
 • Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold 

  Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7156, Research report, 2017)
  NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp ...
 • Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Detaljkartlegging av kvikksølv og partikler i vannmassen, tokt nr. 1. 

  Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Marty, Sabine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;7157, Research report, 2017)
  Under arbeidet med tiltaksplan for Gunneklevfjorden viste massebalanseberegninger at resuspensjon av forurensede sedimenter kunne være en viktig prosess for å forklare konsentrasjonen av kvikksølv i fjordens vannmasser. ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport 

  Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7165, Research report, 2017)
  Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen ...
 • Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva 

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7152, Research report, 2017-05)
  Tilsetning av kjemikalier i Drammenselva for å utrydde lakseparasitten G. salaris, har blitt simulert med modellen GEMSS. Ved å slippe ut en mengde på omtrent 32000 L av en rotenonløsning med styrke 3,3 %, fordelt på ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. År 2016 

  Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7158, Research report, 2017)
  Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2016) og inneholder ...
 • Nordre Fosen vannområde – marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16 

  Johnsen, Torbjørn Martin; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7166, Research report, 2017)
  I Nordre Fosen vannområde har det vært gjennomført undersøkelser for å fastslå miljøtilstanden i 5 utvalgte vannforekomster med innsamling på lokalitetene Vågen på Storfosna, Herfjorden, Osen, Setervågen og Kuringvågen. ...
 • Kalkingsplan for Bakkaåna 

  Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7168, Research report, 2017)
  Bakkaåna er en del av Sokndalsvassdraget i Rogaland. Vassdraget var tidligere en god lakseelv, men den lokale laksestammen ble tidlig utryddet på grunn av forsuring. Vassdraget er kalket fra 1987 og laks har kommet tilbake ...
 • Sampling protocol for monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours 

  Andersen, Jesper Harbo; Brink, Mathias; Kallenbach, Emilie; Hesselsøe, Martin; Knudsen, Steen W.; Støttrup, Josianne G.; Møller, Peter Rask; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7175, Research report, 2017)
  The sampling protocol is a product of the MONIS 4 project, or in full “Monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours”. Sampling will take place using a broad range of methods, both conventional sampling ...

View more