• Bøker fra ISF i 50 år : en annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering 

   Hustad, Jon Haakon; Lindblad, Sven (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Publikasjonen inneholder en annotert bibliografi over bøker utgitt i tilknytning til Institutt for samfunnsforsknings virksomhet i perioden 1950–1999. Bibliografien er utarbeidet i anledning ISFs 50-års jubileum 9. februar ...
  • Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning 

   Engelstad, Fredrik (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet. Rapporten er i tre hoveddeler: 1. TILBAKEBLIKK: ...
  • Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's 

   Hardoy, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  • Fraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter 

   Mastekaasa, Arne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Rapporten gir en evaluering av tiltak for å redusere sykefraværet i åtte statlige etater eller bedrifter i perioden 1998 til 1999. De åtte prosjektene ble alle finanisert av Sosial- og helsedepartementet. Det enkelte ...
  • Idividualisation and civil society in late modernity 

   Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  • Offentlig styring av frivillige organisasjoner : med barne- og ungdomsorganisasjonene som case 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. ...
  • Virksomhetsintern opplæring og fleksibel arbeidsorganisering 

   Schøne, Pål (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  • Yrkesinnsats og karriereutvikling : en studie av et utdanningskull hjelpepleiere 

   Abrahamsen, Bente (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Avhandlingen er en longitudinell studie av hjelpepleieres yrkesinnsats og yrkesutvikling de første 13 årene etter fullført hjelpepleier- utdanning. Så langt det er mulig sammenliknes hjelpepleiere og sykepleiere. Hensikten ...
  • Norway : Defining the Voluntary Sector 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   In this report, a picture of how the voluntary sector is conceptualised in Norway is presented. How do traditional and national understanding of the role and functions of voluntary associations compare to those of the ...
  • Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse 

   Bjørklund, Tor; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse ...
  • Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA 

   Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld; Kittelsen, Sverre A.C. (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Den gjennomsnittlige effektiviteten i de lokale enhetene i aetat er 87 prosent. Dette er resultatet av en analyse basert på data fra 1998 for praktisk talt samtlige arbeidskontorer i Norge.Formålet med studien er å beskrive ...
  • Mellomledere på karrierens vei : en studie av kvinnelige og mannlige mellomledere i staten 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne rapporten tar for seg hvorfor andelen kvinner som søker topplederstillinger i staten er så lav, i 1997 lå den på kun 19%. Hovedproblemstillingen som reises er om dette kan forståes på bakgrunn av kvinnelige mellomlederes ...
  • Kvinner og jobb etter småbarnsfasen 

   Jensen, Ragnhild Steen (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i ...
  • Innvandrere og lokalvalget 1999 

   Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2001)
   Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge ...
  • Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt ...
  • Heltid eller deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker 

   Abrahamsen, Bente (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Denne rapporten belyser kvinners arbeidstid i syv forskjellige yrker. Analysen viser store yrkesmessige variasjoner. Kvinner i mannsdominerte yrker arbeider mer enn kvinner i kvinnedominerte yrker. For å forstå kvinners ...
  • Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring 

   Børing, Pål (Research report, 2002)
   Hvilke problemstillinger står sentralt i norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring? Hvilke teorier og metoder og hva slags data hviler denne forskningen på? Hvilke resultater har forskningen frembragt? ...
  • Changing relations of neighborhood services, sociability, and social control in Oslo 

   Gullestad, Marianne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:10, Research report, 2003)
   Denne rapporten representerer det norske bidraget til et komparativt byforskningsprosjekt kalt 'Loges et gardiens, som er basert i Paris. Utgangspunktet er de funksjonene som gjøres av den franske concierge (nå ofte kalt ...
  • Visjonen som brast : Forbrukersamvirkets møbelsatsing 1993-2001 

   Ekberg, Espen; Vatnaland, Jon (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Det eksisterer lite forskning som systematisk beskriver og analyserer drivkreftene bak større tapsprosjekter i næringslivet. Denne rapporten tar for seg Forbrukersamvirkets forsøk på å etablere en landsdekkende forbrukereid ...
  • Norske idrettslag 2002 : Kunnskap, ledelse og styring 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider ...