• Flomberegning og kulvertdimensjoner 

   Berg, Arve; Lunde, Trygve; Mosevoll, Gunnar (SINTEF rapport;STF60 A92101, Research report, 1992-09-14)
   Etter initiativ fra Statens Naturskadefond er det laget en håndbok om flomberegning og kulvertdimensjonering felles for vegvesenet, landbruksetatene, kommunenes tekniske etater, NVE og Naturskadefondet. Dagens kunnskap er ...
  • Forbikjøring - Grunnlag for revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming 

   Børnes, Vilhelm; Sakshaug, Kristian; Aakre, Arvid (SINTEF rapport;STF22 A04318, Research report, 2004-03-31)
   I denne rapporten har vi gjort en analyse av ulykker som er relatert til forbikjøring i STRAKS-ulykkesregisteret i VDB. Resultatene viser at 4,4 % av totalt antall alvorlige ulykker på landeveg skjedde i forbindelse med ...
  • Foreløpige resultater fra CPX-målinger på svenske vegdekker, oktober 2005 

   Berge, Truls (Notat;, Research report, 2005-12-02)
   Med CPX-tilhengeren til Statens Vegvesen, VOTT, ble det gjennomført støymålinger på i alt 10 svenske vegdekker i Stockholmsområdet. Formålet var både å kunne sammenligne tette, svenske vegdekker med tilsvarende norske, men ...
  • Forsøk med befuktning med magnesiumkloridløsning i Oslo. Sesongene 2001/2002 - 2004/2005. Sluttrapport 

   Vaa, Torgeir; Meland, Sondre (Teknologirapport;2414, Research report, 2005-12-16)
   Målsettingen med prosjektet MgCI2 har vært både å se hvilke muligheter befuktning av tørt salt med MgCI2-løsning gir for å opere ved lavere temperaturer, samt å se på varigheten av tiltak, opptørkingstid og saltforbruket ...
  • Funksjonskontrakter for asfaltarbeider : sluttrapport fra arbeidsgruppe 2008-2009 

   Johansen, Rolf; Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2585, Research report, 2009-12-20)
   Strategigruppen for asfalt og vegmerking satte 4. januar 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvilket forbedringspotensial som ligger i funksjonskontraktene for asfaltdekker. Arbeidet avdekket behov for mer kunnskap ...
  • Gjenbruk av knust betong i vegbygging : mekaniske egenskaper og testmetoder 

   Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2422, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Gjenbruksmaterialer i vegbygging : eksempelsamling 

   Moen, Fredrik; Myren, Synnøve A.; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2574, Research report, 2009-11-26)
   Denne eksempelsamlingen er et supplement til informasjon som kan finnes i prosjektrapporter fra Gjenbruksprosjektet (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2002 - 2005) og fagrapporter RESIBA-prosjektet (bransjeprosjekt 1999-2002), ...
  • Gjenbruksvegen E6 Melhus 

   Aksnes, Jostein; Tangen, Dag Atle; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2423, Research report, 2006-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Melhus ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i tillegg til E6 ...
  • Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 

   Heen, Hanne; Bjørnholt, Margunn (AFI-notat;14/2008, Research report, 2008-01)
   Foreliggende notat er et resultat av en undersøkelse blant ledere som har sluttet i Statens vegvesen (SSV). Bakgrunnen for undersøkelsen var at en studie blant ledere i SVV viste at en stor andel av lederne ikke så seg ...
  • Innbyggerundersøkelsen: del 2 

   Rønning-Arnesen, Ellen (DIFI rapport;2010:14, Research report, 2010-11)
   Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som ...
  • Innbyggerundersøkelsen: inntrykk av å bo i kommunen og i Norge 

   Bergh, Tore Basmo; Nonseid, John (DIFI rapport;2010:01, Research report, 2010-01)
   Innbyggerundersøkelsen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle offentlige tjenester. Resultatene i rapporten gir økt innsikt i innbyggernes oppfatninger og erfaringer på tjenesteområder som oppvekst, utdanning, ...
  • Inspeksjon av trebroer 2009 

   Dyken, Tormod; Aase, Hallvard; Brisendal, Hedda Ivarrud (Teknologirapport;2567, Research report, 2009-10-09)
   To sisteårsstudenter har utført inspeksjon av trebroer som en sommerjobb i Statens vegvesen. Formålet var å gi en oversikt over trebroers generelle tilstand, gi grunnlag for en forbedring av inspeksjonsrutinene for trebroer ...
  • Integrating traveller services: the ride points system 

   Knapp, Geoff (Transport Canada;TP 14389E, Research report, 2005-04)
   The Ride Points System (RPS) aims to leverage technological advancements (cellular, locationing, computer processing, etc.) and the popularity of customer loyalty programs to develop a successful ride sharing system that ...
  • Interpretation of salt concentrations in the Scandinavian Marine Clays as a tool in Geotechnical Engineering 

   Heiberg, Sigurd (NGI - Internal Report;50700-3, Research report, 1972-08-15)
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : oversikt over FoU-rapporter 1990-2009 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2579, Research report, 2009-12-31)
   Dette er en oversikt over aktuelle rapporter fra FoU-prosjekter innenfor drift og vedlikeholdsfaget. Hovedvekten av rapportene er fra Norge, men det er også tatt med relevante rapporter fra andre nordiske land. Oversikten ...
  • Konsekvensanalyser i ferjesektoren: Gjennomgang av noen kostnadskomponenter 

   Lyche, Lage; Bråthen, Svein (Arbeidsnotat;2004:5, Working paper, 2004-10)
   Statens vegvesens Håndbok-140 Konsekvensanalyser (H-140) skal utgis i revidert utgave i 2004. Dette notatet gir en kort omtale av noen nytte- og kostnadskomponenter som er spesielle for konsekvensanalyser knyttet til ...
  • KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005) 

   Nouri, El Hadj (Teknologirapport;2498, Research report, 2007-10-30)
   I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning ...
  • LoFast - midlertidig anleggsveg på myr: Dokumentasjon ved oppgraving av jordarmert konstruksjon 

   Øiseth, Even (SINTEF rapport;STF50 F05191, Research report, 2005-10-18)
   I forbindelse med planlegging av ny E10: LØDINGEN GR./SØRDALEN – GULLESFJORDBOTTEN, ble det bygd en adkomstveg/anleggsveg over store myrområder frem til et tunnelpåhugg ca 5 km inne i Sørdalen. Adkomstvegen ble bygd rett ...
  • Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2002 

   Prosam; Statens vegvesen (Prosam rapport;123, Research report, 2005-05)
   Rapporten er en videreføring av PROSAM-rapport nr 56 og 94. Rapporten viser kollektivtrafikkens betydning for avvikling av hverdagstrafikken i Oslo.
  • Mellanlagring av asfalt : utlakning från uppbruten asfalt : validering av kontrollprogram 

   Larsson, Lennart; Bäckman, Lars (SGI Varia;475, Research report, 1999-03)