Recent Submissions

 • Utbedring av Bergenhuskrysset, samt etablering av kulvert for myke trafikanter 

  Bremtun, Jonas F.; Samnøy, Kjetil; Karlsen, Dan-Rune; Mohammad, Ibrahim (Bachelor thesis, 2017)
  Denne rapporten tar for seg problemet med dagens løsning av Bergenhuskrysset. Under trafikktelling utført av prosjektmedarbeiderne, ble det observert at det fort oppstod kø i krysset, da venstresvingefeltene er for korte. ...
 • Atmosfærisk påvirkning på observasjoner ved bruk av Leica TS15 totalstasjon 

  Fosse, Marianne; Bognøy, Marthe; Flesland, Ole Jørgen; Kolstad, Malene Kvalvåg (Bachelor thesis, 2017)
  Skredfaren i Norge er stor på grunn av mye bratt terreng og lange, dype fjorder. Monitorering av ustabile fjellparti er derfor sentralt for å unngå ulykker. Det er viktig at monitorering av ustabile fjellparti er nøyaktig, ...
 • Aerodynamic stability of suspension bridges 

  Dalen, Magnus Aa (Master thesis, 2016)
  I forbindelse med prosjektet ferjefri E39 planlegges det en rekke grensesprengende brokonstruksjoner. En av de viktigeste kriteriene for et vellykket design er å unngå uønskede vibrasjoner på grunn av vind. Aerodynamisk ...
 • Dimensjonering av Sandved bru sør 

  Gulbrandsen, Brage; Lyngstad, Jan Erik (Bachelor thesis, 2016)
  På bakgrunn av tegningsmateriale fra Statens Vegvesen er det utført analyse av en 3- spenns bru i SAP2000 og Brigade Plus med både statiske og dynamiske laster, med det formål å sammenligne plate- og bjelketeori. Fullstendig ...
 • Undersøkelse av forsterkningslaget under rehabilitering av Smestadtunnelen 

  Maric, Adnan; Aricigil, Fazil (Bachelor thesis, 2016)
  Dette hovedprosjektet handler om deler av rehabiliteringsarbeidet i Smestadtunnelen i Oslo. Oppgaven tar for seg materialvalg og utbygging av forsterkningslaget i vegens vestgående løp. Formålet med oppgaven er å forstå ...
 • Dekkeslitasje på det høytrafikkert vegnett i Tromsø: Kartlegging av tilstandsutvikling av asfaltdekker med høyverdig tilslag i Tromsø, samt årsaker til lav dekkelevetid og problematikk rundt dette. 

  Myrvang, Arild; Johansen, Odd Arild (Bachelor thesis, 2017)
  Det har i de senere år blitt registrert en økt sporutvikling på veinettet i Tromsø som SVV overvåker. Det er i denne anledning ønske om å kartlegge hvilke strekninger som har økt sporutvikling, og hvordan dette fordeler ...
 • Drøfting av kvalitetssystemet til vegvesenet 

  Vold, Torbenn (Bachelor thesis, 2016)
  Det har blitt en endring i markedet for de fleste entreprenører det siste året og da spesielt her på sør-vestlandet som er sterkt avhengig av oljemarkedet. Arbeidsmarkedet har gått fra å være lukrativt med god fortjeneste ...
 • Tverrholdt dekke: Et nytt brudekkekonsept 

  Aas, Edward; Bentdal, Svend; Pettersen, Dennis Afonso (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven omhandler et nytt brudekkekonsept. Dette dekkekonseptet er kalt «tverrholdt dekke», da det istedenfor å spennes sammen, kun holdes sammen. For at dette skal være mulig, er dekket bygget opp av ...
 • Etablering av fastmerker med statiske målinger til Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner 

  Fladby, Emilie Heen (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven omhandler etablering av fastmerker ved hjelp av ettertidsdata fra Kartverkets basestasjoner (ETPOS) som alternativ til oppstilling og observasjoner i landsnett-/stamnettpunkter. Det jeg ønsker å ...
 • Effektivisering av norsk brubygging ved bruk av prefabrikasjon 

  Amara, Elias; Quach, Jackie; Aftab, Irfan Ahmed (Bachelor thesis, 2016)
  Med byggebransjen anklaget for lav produktivitet står Statens vegvesen foran en sum på 19 mrd. til å vedlikeholde norske bruer de kommende årene. I Europeisk sammenheng blir prefabrikkering foreslått som en løsning på mange ...
 • Erstatning av to gamle bruer med en ny bru 

  Rahim, Aras Majid; Ceyhan, Celal (Bachelor thesis, 2016)
  Oppgaven er om erstatning av Fiskum Bro i Øvre Eiker Kommune med en ny bru som skal ta hensyn til effekt av vannføring, stedets identitet i forhold til universell utforming/kulturminne, kjørehastigheten, belastningen i ...
 • Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

  Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Marius (Bachelor thesis, 2016)
  Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
 • Kapasitetsøkning av Grov bru ved å etablere samvirke mellom stål og betong 

  Iversen, Hugo A.; Olsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
  Statens Vegvesen ønsker å belaste Grov bru med større trafikkpåkjenning enn i dag, og det skal derfor vurderes om bruas brukslast kan økes til BK 10/50. For å oppnå denne bruksklassen kan det etableres samvirke mellom ...
 • Prosjektering av gang- og sykkelbru 

  Bergo, Jarle; Shirazi, Shehroz; Slettebakk, Sunniva Øvrelid (Bachelor thesis, 2016)
  I forbindelse med bygging av gang- og sykkelbru over Skogsfjorden, i Mandal kommune, har gruppen fått i oppdrag av Statens Vegvesen å utarbeide et prosjekteringsforslag. Oppgaven inneholder vurderinger av utvalgte områder ...
 • Reliability assessment of long span suspension bridges subjected to dead loads 

  Antonsen, Kristin (Master thesis, 2016)
  I denne masteroppgaven er det sett på virkningen av standardiserte sikkerhetsfaktorer i konstruksjoner hvor den største delen av belastningen kommer fra egenvekten til konstruksjonen selv. Til dette formål er det gjennomført ...
 • Universelt utformet og miljøvennlig reisekjede 

  Nesbjørg, Belinda; Håland, Karoline; Rydningen, Linn Langaker; Heggheim, Iselin (Bachelor thesis, 2016)
  Bacheloroppgaven vår har to problemstillinger, «Hvordan legge til rette for et attraktivt sykkeltilbud og dermed bidra til økning i miljøvennlige reiser?» og «Hvordan oppleves reisekjeden i dag og hvilke tiltak må til ...
 • Analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru: Vurdering av påvirkninger fra skjeve opplegg 

  Byberg, Janne Helen; Høsøien, Kamilla Kjelstad (Master thesis, 2016)
  Oppgavens formål er å tilegne studentene kunnskap knyttet til beregningsmetoder for betongbruer, gjennom analyse og dimensjonering av en trefelts spennarmert betongbru. Modellering og analyse ble gjennomført i ...
 • Dimensjonering av gangbru i betong, Dragvollbrua, Trondheim kommune 

  Ulfsnes, Magnus Sæther; Hoftun, Daniel Børmark; Arnesen, Nils Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
  Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru i betong. Brua spenner over Jonsvannsveien like ved Dragvoll. Prosjektgruppa skal beregne alle laster og lastkombinasjoner. Kreftene fra disse lastene danner grunnlaget for ...
 • Analyse og kapasitetskontroll av skadd Fritt-frambygg bru - Herøybrua 

  Fjell, Andreas; Wirgenes, Emil (Master thesis, 2016)
  Denne masteroppgaven omhandler Herøybrua, som er en fritt-frambygg bru, med betydelige skader. Den tar for seg skadekartlegging, analyse og kapasitetskontroll i bruddgrensetilstand for hovedsøylene og andre kritiske snitt ...
 • Implementing IEC 61508 for Qualification of safety-instrumented systems for submergible tube bridges 

  Olsen, Ole-Henrik Dag (Master thesis, 2016)
  This thesis aims to contribute to the currently on-going work of implementing a technology qualification programme in the NPRA, by proposing a qualification framework for safety-instrumented systems related to the submerged ...

View more