Collections

Recent Submissions

 • Anrikning og omsetning av metaller i innsjøer utsatt for veiavrenning, studert med paleolimnologiske metoder 

  Rishatt, Andrea (Master thesis, 2018)
  Ved hjelp av paleolimnologiske metoder kan man undersøke metallkonsentrasjonene for de ulike lag i en sedimentsøyle og hvordan konsentrasjonene har endret seg over tid. En uforstyrret sedimentsøyle som går langt tilbake i ...
 • Model testing of the drainage screen type debris flow breaker 

  Laache, Emilie (Master thesis, 2016)
  Debris flows are a hazardous geological phenomenon that occur in regions with steep mountainous terrain that has at least occasional rainfall. The poor predictability combined with characteristics as high flow velocity, ...
 • Aerodynamic response of slender suspension bridges 

  Nguyen, Lina Thi (Master thesis, 2016)
  Denne oppgaven undersøker aerodynamisk stabilitet til hengebruer med et enkelt eller splittet kassetverrsnitt i hovedbæreren. Fokuset har vært på hvordan de aerodynamiske egenskapene til tverrsnittet påvirker responsen og ...
 • Trasevalg ved kryssing av Storelva 

  Halland, Christian Sætre (Master thesis, 2016)
  Bakgrunn: Denne masteroppgaven omhandler trasevalg av en delstrekning på fellesprosjektet E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen. Fagetatene har fått grønt lys for å planlegge, med statlig regulering mot byggestart allerede ...
 • Traffic induced vibrations of cable-supported bridges 

  Andersen, Rolf Christensen; Aunemo, Eirik Røhme (Master thesis, 2016)
  Vindlaster og laster fra jordskjelv vil ofte være de dominerende og avgjørende faktorene i prosjektering av slanke brukonstruksjoner. Imidlertid kan også trafikklaster være en kilde til betydelige vibrasjoner. Trafikkinduserte ...
 • Strekningsanalyse Fv. 60 Emblemsvåg - Akslen 

  Ertvåg, Silje Relling; Lausund, Kristina; Neslein, Lasse Fredrik; Dyb, Kristian Blomvik (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven er skrevet etter ønske fra Statens vegvesen. Hensikten er å utføre en strekningsanalyse for området Emblemsvåg - Akslen langs fylkesveg 60 for å bedre dagens situasjon. Området består i dag av en kombinasjon ...
 • Infrastrukturmarkedet i Norge 

  Duvholt, Jan Erik; Follinglo, Knut Arne (Master thesis, 2016)
  Gjennom en kvalitativ metodetilnærming har det blitt utført totalt 23 ulike dybdeintervjuer av 27 ulike nøkkelpersoner tilhørende ulike byggherre- og entreprenørorganisasjoner. Det er også utført dokumentundersøkelser i ...
 • Fv72 Dunserud – Fv73 Kongsbergveien: Omklassifisering av fylkesveg til kommunal veg 

  Danilina, Daria (Bachelor thesis, 2017)
  Eksisterende delen av Fv72 mellom Dunserud kryss og Fv73 kryss i Øvre Eiker kommune skal omklassifiseres til en kommunal veg. Før omklassifisering må vegen oppfylle tekniske krav i samsvar med retningslinjer gitt av ...
 • E16 Sandvika-Wøyen: Analysis of tunnel excavation, achieved contour quality and influence of applied initiation system. 

  Skłodowska, Anna (Master thesis, 2016)
  The drill and blast excavation method is the most commonly used method for tunnel construction in Norway. In D&B the results from blasting can be evaluated through several factors, such as pull percentage, vibration level ...
 • Evaluering av automatiske snøskredvarslingsanlegg 

  Lome, Kristin Brandtsegg (Master thesis, 2017)
  Noen veger blir stengt på ubestemt tid på grunn av snøskredfare. Dette er frustrerende for trafikanter og det skaper økonomiske konsekvenser for næringslivet. Statens vegvesen (SVV) har testet ut to teknologier for å ...
 • Dimensjonering av Storseisundet bru i bruks- og grensetilstand 

  Ask, Christian; Kvittingen, Kjetil (Master thesis, 2016)
  Oppgaven har som hensikt å vurdere tilstanden til Storseisundet bru og gjennomføre lastanalyser etter dagens lastforskrifter. Det har vært fokus på å tilrettelegge for å nytte lastanalysen til videre arbeid med f.eks. ...
 • Aerodynamic instability of long, slender suspension bridges 

  Bergheim, Eirik; Dizdar, Mak (Master thesis, 2016)
  Hardangerbrua ble åpnet i 2013 og er Norges lengste hengebru, med et spenn på 1310 meter og bredde på kun 18.3 meter [1]. I slanke konstruksjoner som dette vil den dynamiske responsen som følge av krefter fra vinden være ...
 • Experimental and numerical studies of plain and reinforced concrete plates subjected to blast loading 

  Hillestad, Eivind; Pettersen, Jon Eide (Master thesis, 2016)
  Hovedmålet med denne avhandlingen var å fastlå hvordan oppførselen til betongstrukturer utsatt for eksplosjonslast kan beregnes. Det ble utført eksperimenter i shocktuben til SIMLab ved NTNU, hvor 50 mm tykke uarmerte og ...
 • Use of MWD data for detecting discontinuities 

  van Oosterhout, Dirk (Master thesis, 2016)
  In the last decades, measurement while drilling, or MWD, technology has set foot in the drill and blast tunnelling industry. Penetration rate, thrust, torque pressure, percussive pressure, rotation speed, water flow and ...
 • Wind tunnel testing of bridge decks 

  Aas, Sigurd Berg; Horg, Svend Erik (Master thesis, 2016)
  Studiene gjort i denne oppgaven har vært knyttet til en tidlig fase i implementeringen av en ny testmetode for å finne aerodynamiske egenskaper til brutverrsnitt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ...
 • Parametric excitation of hangers at the Hardanger bridge 

  Lunde, Eirin Gundersen; Olsen, Hans Andre Mangen (Master thesis, 2016)
  Det har blitt observert store vibrasjoner på de lengste hengestengene på Hardangerbrua. Parametrisk eksitering er blitt foreslått som årsak til disse vibrasjonene. Hovedfokuset til denne oppgaven har derfor vært å verifisere ...
 • Dynamic response of a multi-span suspension bridge with floating pylons 

  Mjaaland, Anders Lessø; Øvstebø, Audun Mathias (Master thesis, 2017)
  The Norwegian Public Roads Administration is currently investigating the possibility of crossing the 500 m deep and 5 km wide fjord, Bjørnafjorden, located in Norway. Several concepts have been developed on behalf of the ...
 • Undersjøisk tunnel under Romsdalfjorden - Ingeniørgeologisk analyse med spesiell fokus på strukturgeologi og erfaringar frå nærliggande anlegg. 

  Bjørkhaug, Elisabeth (Master thesis, 2017)
  Som ein del av prosjektet ferjefri E39, er det planlagt kryssing av Romsdalsfjorden med undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli ca. 16 km lang, med lågbrekk ved omlag 350 muh. I denne masteroppgåva vil det bli sett på moglege ...
 • Dreneringens innvirkning på vegdekkets levetid 

  Myhr, Magnus Bechholm; Løkken, Andreas; Tangen, Gjøran Grimnes (Bachelor thesis, 2016)
  Vedlikeholdsetterslepet er stort på norske veger. Som trafikant kan man oppleve å kjøre på veger med spordannelser og andre deformasjoner som har innvirkning på trafikksikkerhet, komfort og vintervedlikehold. Denne ...
 • Planoppgave E39 Harangen - Thamshavn 

  Håve, Ingrid; Sveli, Marte (Bachelor thesis, 2016)
  Dette prosjektet omfatter å finne tre mulige traséforslag for en europaveg som skal gå gjennom Orkanger. Deretter skal man på grunnlag av ulike faktorer velge et av disse forslagene for å arbeide videre med. Prosjektet ...

View more