Recent Submissions

 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1824-07-28)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1851-09-15)
 • Uniformsreglement for biltilsynet 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Others, 1991)
 • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat 

  Graarud, Erling (Research report, 2014)
  Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader for ti konsepter på ...
 • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat K1–K4 

  Graarud, Erling (Research report, 2015)
  Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med tilleggsrapporten til usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader ...
 • KVU Oslo-navet: Inconsistencies 

  Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
  Dette notatet tar for seg de utenlandske ekspertene Kuehn og Nielsens vurderinger av inkonsekvenser mellom forskjellige scenarier, transportmodellberegninger og rapporter i KVU Oslo-Navet.
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø 

  Nøttveit, Ole-Magne; Hunskaar, Aase Marie (Research report, 2015)
  Hensikten med dette notatet er å oppsummere dagens situasjon for de ikke prissatte temaene kulturminner/-miljø, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv, å belyse hvordan de ulike konseptene har innvirkning på verdier innenfor ...
 • KVU Oslo-navet 

  Fagerjord, Mari; Gustafson, Sofie; Haugen, Jon Mikkel (Research report, 2015)
  Dette notatet er et arbeidsdokument som beskriver resultatene fra en RAMS-analyse gjennomført for de ulike konseptene og driftsartene i KVU Oslo-Navet. Denne analysen er en del av vurdering av krav 3 for prosjektet: ...
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Støy og vibrasjoner 

  Jahnsen, Dag L.; Rasten, Elin (Research report, 2015)
  Dette notatet omhandler støy- og vibrasjonsforhold og har til hensikt å belyse eventuelle forskjeller og/eller likheter mellom ulike konseptalternativ med hensyn til støy og vibrasjoner. Vurderingene vil være grunnlag for ...
 • KVU Oslo-navet: Trafikk- og transportanalyser: Vedlegg til konseptanalysen 

  Voldmo, Frode; Nerem, Sebastian; Vingan, Anita; Hartmann, Anders; Bowitz, Einar; Homleid, Tor (Research report, 2015)
  Transportanalyse og modellberegninger er et vedlegg til konseptanalysen. Vedleggsrapporten redegjør for beregningsforutsetninger, resultater og analyser som er gjort med den regionale persontransportmodellen RTM23+/ TramodBy.
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen 

  Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
  Anleggsfasen av prosjektet forventes å få betydelig negative konsekvenser for omgivelsene i samtlige utbyggingskonsepter. K2 og K4 ser ut til å ha noe flere negative konsekvenser for omgivelsene sammenlignet med K1 og K3. ...
 • KVU Oslo-navet: Konseptanalyse: Delrapport 4 

  Nordang, Edel H.; Voldmo, Frode; Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
  Dokumentet inneholder en analyse av videreførte konsepter fra konseptmulighetsfasen. Konseptanalysen er siste fase i KVU-arbeidet og danner grunnlag for konklusjon og anbefaling.
 • KVU Oslo-navet: Nullvekstmålet – Rolledeling 

  Homleid, Tor (Research report, 2015)
  Dette notatet tar for seg hvilken rolledeling mellom kollektivtrafikk, sykling og gåing som ligger til grunn i KVU Oslo-Navets modellberegninger.
 • KVU Oslo-navet: Samfunnsøkonomisk analyse: Vedlegg til konseptanalysen 

  Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Hansen, Vibeke Wøien; Skjeflo, Sofie Waage; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
  Denne rapporten er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport fire, Konseptanalyse. Dokumentet inneholder analyse av trafikale konsekvenser og av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av konseptene K1-K4.
 • KVU Oslo-navet: Eksterne innspill: Vedlegg til Konseptmuligheter 

  Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
  Dette dokumentet er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport tre, Konseptmuligheter. Før og under arbeidet med KVU-en kom det inn en rekke innspill fra eksterne interessenter. En oversikt og oppsummering av disse er ...
 • KVU Oslo-Navet: Benchmarking Oslo vs other European cities 

  Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
  Dette notatet tar for seg en sammenligning av Oslo og ni europeiske byer. Kriteriene som er brukt er blant annet befolkningstall, bilhold, alderssammensetning og rolledeling mellom kollektive driftsarter. Notatet tar ...
 • KVU Oslo-navet: Silingsprosessen: Vedlegg til konseptmuligheter 

  Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2015)
  Dette dokumentet gir en oversikt av silingsprosessene – fra de 17 konsepter som er beskrevet i KVU Oslo-Navets delrapport 3, Konseptmuligheter til de fire konsepter som til slutt ble analysert i delrapport 4, Konseptanalyse.
 • KVU Oslo-navet: Behovsanalyse 

  Homleid, Tor; Skjelvik, John Magne; Reinvang, Rasmus; Heieraas, Thora; Nordang, Edel H. (Research report, 2015)
  Behovsanalysen er den første av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for behov knyttet til transportsystemet i hovedstadsområdet. Det gis også en beskrivelse av dagens situasjon, samt en kartlegging av ...
 • KVU Oslo-navet: Konseptmuligheter 

  Evju, Christoffer Olavsson; Martinsen, Ole Jakob; Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2014)
  Konseptmuligheter er den tredje av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for konseptmuligheter og beskriver alle hovedkonseptene som er vurdert og evaluert. Det redegjøres også for silingen av konseptene, ...
 • KVU Oslo-navet: Byutvikling og bymiljø: Vedlegg til konseptanalyse 

  Pedersen, Elisabeth Flønes (Research report, 2015)
  Dette vedlegget danner grunnlag for Delrapport 4 Konseptanalyse. Det redegjør for sammenhengen mellom byutvikling, transportsystem og bymiljø samtidig som det gir et byplanfaglig grunnlag for utviklingen og analysen av ...

View more