Recent Submissions

 • Evalueringsrapport SVV2010 - Ett år har gått 

  Vegdirektoratet; HR- og administrasjonsavdelingen (Report, 2011-03)
  Hovedhensikten med evalueringen av SVV2010 har vært å bidra til kunnskap om hvorvidt de grep Statens vegvesen gjorde for å tilpasse etaten til Forvaltningsreformen har medvirket til å realisere de målsettingene man hadde. ...
 • 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

  Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
  Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...
 • Sykkelturisme på Algarvekysten og Lisboa, Portugal: Studietur 2017 

  Lindsaas, Ingvild Møgster; Skagestein, Siri (Report, 2017-10)
  Vi reiste til Portugal i september 2017 for å se på hvordan landet har tilrettelagt for sykkelturisme i et sårbart landskap. Vi ønsket med studieturen å hente med oss ideer hjem til hvordan detaljene i en sykkelturistrute ...
 • Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

  Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
  –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...
 • Studietur USA og Canada: Lokal overvannshåndtering 

  Øyasæter, Heidi Bø; Seyffarth, Henriette; Laukli, Kirstine (Report, 2018-01)
  Klimaet er i endring, og det er flere intense regnskyll nå enn tidligere. Samtidig gjør fortetting og utbygging i byer at grønne, åpne arealer blir bygget ned eller erstattet med tette flater. Resultatet er at mindre vann ...
 • Studietur til Nederland 18.-20. oktober 2017: Utrecht og Amsterdam. 

  Markey, Ian; Krag, Maria Kielland; Anker, Matilde; Flothyl, Arne Olavson (Report, 2018-01)
  Prosjekt E18 Vestkorridoren innehar en betydelig satsning på sykkel og kollektivtransport. Vår søknad var begrunnet i at vi som jobber med prosjektet ønsket å studere løsninger for syklister ved kollektivknutepunkter rundt ...
 • Rapport fra studietur USA: Storskadede kjøretøy 2017 

  Lillegård, Fredrik; Halvorsen, Leif Magne (Report, 2017)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1824-07-28)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1851-09-15)
 • Uniformsreglement for biltilsynet 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Others, 1991)
 • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat 

  Graarud, Erling (Research report, 2014)
  Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader for ti konsepter på ...
 • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat K1–K4 

  Graarud, Erling (Research report, 2015)
  Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med tilleggsrapporten til usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader ...
 • KVU Oslo-navet: Inconsistencies 

  Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
  Dette notatet tar for seg de utenlandske ekspertene Kuehn og Nielsens vurderinger av inkonsekvenser mellom forskjellige scenarier, transportmodellberegninger og rapporter i KVU Oslo-Navet.
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø 

  Nøttveit, Ole-Magne; Hunskaar, Aase Marie (Research report, 2015)
  Hensikten med dette notatet er å oppsummere dagens situasjon for de ikke prissatte temaene kulturminner/-miljø, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv, å belyse hvordan de ulike konseptene har innvirkning på verdier innenfor ...
 • KVU Oslo-navet 

  Fagerjord, Mari; Gustafson, Sofie; Haugen, Jon Mikkel (Research report, 2015)
  Dette notatet er et arbeidsdokument som beskriver resultatene fra en RAMS-analyse gjennomført for de ulike konseptene og driftsartene i KVU Oslo-Navet. Denne analysen er en del av vurdering av krav 3 for prosjektet: ...
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Støy og vibrasjoner 

  Jahnsen, Dag L.; Rasten, Elin (Research report, 2015)
  Dette notatet omhandler støy- og vibrasjonsforhold og har til hensikt å belyse eventuelle forskjeller og/eller likheter mellom ulike konseptalternativ med hensyn til støy og vibrasjoner. Vurderingene vil være grunnlag for ...
 • KVU Oslo-navet: Trafikk- og transportanalyser: Vedlegg til konseptanalysen 

  Voldmo, Frode; Nerem, Sebastian; Vingan, Anita; Hartmann, Anders; Bowitz, Einar; Homleid, Tor (Research report, 2015)
  Transportanalyse og modellberegninger er et vedlegg til konseptanalysen. Vedleggsrapporten redegjør for beregningsforutsetninger, resultater og analyser som er gjort med den regionale persontransportmodellen RTM23+/ TramodBy.
 • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen 

  Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
  Anleggsfasen av prosjektet forventes å få betydelig negative konsekvenser for omgivelsene i samtlige utbyggingskonsepter. K2 og K4 ser ut til å ha noe flere negative konsekvenser for omgivelsene sammenlignet med K1 og K3. ...
 • KVU Oslo-navet: Konseptanalyse: Delrapport 4 

  Nordang, Edel H.; Voldmo, Frode; Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
  Dokumentet inneholder en analyse av videreførte konsepter fra konseptmulighetsfasen. Konseptanalysen er siste fase i KVU-arbeidet og danner grunnlag for konklusjon og anbefaling.
 • KVU Oslo-navet: Nullvekstmålet – Rolledeling 

  Homleid, Tor (Research report, 2015)
  Dette notatet tar for seg hvilken rolledeling mellom kollektivtrafikk, sykling og gåing som ligger til grunn i KVU Oslo-Navets modellberegninger.

View more