Recent Submissions

 • Utdrag av de viktigste rundskriv fra Veidirektøren vedkommende det alminnelige veivesen : Fra 1. januar 1928 til 26. august 1941 

  Statens vegvesen; Baalsrud, Andreas (Others, 1942)
  Dette utdrag av de viktigste rundskriv omfatter tidsrommet 1. januar 1928 - 26. august 1941 og er således en fortsettelse av det i 1928 utgitte "Utdrag av de viktigste cirkulærer m.v. fra veidirektøren til og med desember ...
 • Utdrag av de viktigste rundskriv fra Vegdirektøren vedkommende det alminnelige vegvesen : samt av noen rundskriv fra Arbeidsdepartementet fra 1880 til 31. desember 1942 

  Statens vegvesen; Baalsrud, Andreas (Others, 1943)
  Dette utdrag av de viktigste rundskriv er et utdrag og sammendrag av eldre utdrag, således også av cirkulærutdraget av 1928 og av rundskrivutdraget av 29. desember 1941 - som omfattet tidsrommet 1. januar 1928 til 26. ...
 • Gåboka 

  Dahlman, Inge (UTB-rapport;2005/05, Book, 2005)
  Vi går på forskjellig måte alt etter hvilken livsfase vi er i. Hvor vi går, hvorfor vi går og hvordan vi går varierer fra person til person. Temaet gående har vært prioritert i de to etatsprosjektene «Transport i by» og ...
 • Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater 

  Grendstad, Gyda; Devold, Ellen M. (UTB-rapport;2003/06, Report, 2003)
  Denne rapporten er en del av etatsprosjektet "Miljø - på eksisterende vegnett" (1998-2001) og er sluttfinansiert i etatsprosjektet "Transport i by"(2002-2005). Et etatsprosjekt er et fireårig FOU-program for Statens ...
 • Evalueringsrapport SVV2010 - Ett år har gått 

  Vegdirektoratet; HR- og administrasjonsavdelingen (Report, 2011-03)
  Hovedhensikten med evalueringen av SVV2010 har vært å bidra til kunnskap om hvorvidt de grep Statens vegvesen gjorde for å tilpasse etaten til Forvaltningsreformen har medvirket til å realisere de målsettingene man hadde. ...
 • 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

  Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
  Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...
 • Sykkelturisme på Algarvekysten og Lisboa, Portugal: Studietur 2017 

  Lindsaas, Ingvild Møgster; Skagestein, Siri (Report, 2017-10)
  Vi reiste til Portugal i september 2017 for å se på hvordan landet har tilrettelagt for sykkelturisme i et sårbart landskap. Vi ønsket med studieturen å hente med oss ideer hjem til hvordan detaljene i en sykkelturistrute ...
 • Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

  Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
  –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...
 • Studietur USA og Canada: Lokal overvannshåndtering 

  Øyasæter, Heidi Bø; Seyffarth, Henriette; Laukli, Kirstine (Report, 2018-01)
  Klimaet er i endring, og det er flere intense regnskyll nå enn tidligere. Samtidig gjør fortetting og utbygging i byer at grønne, åpne arealer blir bygget ned eller erstattet med tette flater. Resultatet er at mindre vann ...
 • Studietur til Nederland 18.-20. oktober 2017: Utrecht og Amsterdam. 

  Markey, Ian; Krag, Maria Kielland; Anker, Matilde; Flothyl, Arne Olavson (Report, 2018-01)
  Prosjekt E18 Vestkorridoren innehar en betydelig satsning på sykkel og kollektivtransport. Vår søknad var begrunnet i at vi som jobber med prosjektet ønsket å studere løsninger for syklister ved kollektivknutepunkter rundt ...
 • Rapport fra studietur USA: Storskadede kjøretøy 2017 

  Lillegård, Fredrik; Halvorsen, Leif Magne (Report, 2017)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1824-07-28)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1851-09-15)
 • Ringanalyse av Trøgermetoden 

  Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1317, Research report, 1987-03)
  I 1986 ble det utført ringanalyse med 10 Trøgerapparater. Det ble testet 18 asfaltprøver og 1 standardprøve (sintret carborundum). Alle asfaltprøvene var av samme massetype (Ab16t), men de var proporsjonert med 3 ulike ...
 • Vurdering av Trøgermetoden 

  Hveding, Arne; Dørum, Sigmund; Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1267, Research report, 1986-03)
  Rapporten vurderer Trøgermetoden generelt og drøfter de enkelte innstillingsparametre. En ny metode, kalt PSM/RMS, for innstilling av sliteeffekten fra nålepistolen er prøvet på naturstein og tre asfaltkvaliteter. ...
 • EPS- den lette løsningen 

  Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;2209, Research report, 2001-03-20)
  Rapporten viser status for bruk av EPS i Norge innenfor: bruksområder, omfang, prosjekteringsregler, ulykker, langtidsmålinger, prosjekteksempler
 • Uniformsreglement for biltilsynet 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Others, 1991)
 • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat 

  Graarud, Erling (Research report, 2014)
  Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader for ti konsepter på ...

View more