Collections

Recent Submissions

 • Konsekvensanalyser: veiledning [Håndbok V712] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V712, Book, 2014)
  Statens vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende håndbok avløser utgaven fra 2006. Bakgrunnen for denne revisjonen er ...
 • Styring av vegprosjekter: retningslinjer [Håndbok 151] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2012)
  Håndbok 151 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
 • Styring av vegprosjekter: retningslinje [Håndbok R760] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R760, Book, 2014)
  Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
 • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

  Vegdirektoratet (Book, 1988)
  Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
 • Evalueringsrapport SVV2010 - Ett år har gått 

  Vegdirektoratet; HR- og administrasjonsavdelingen (Report, 2011-03)
  Hovedhensikten med evalueringen av SVV2010 har vært å bidra til kunnskap om hvorvidt de grep Statens vegvesen gjorde for å tilpasse etaten til Forvaltningsreformen har medvirket til å realisere de målsettingene man hadde. ...
 • Bruforvaltning: Retningslinje [Håndbok R411] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2014)
  Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
 • 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

  Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
  Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...
 • Sykkelturisme på Algarvekysten og Lisboa, Portugal: Studietur 2017 

  Lindsaas, Ingvild Møgster; Skagestein, Siri (Report, 2017-10)
  Vi reiste til Portugal i september 2017 for å se på hvordan landet har tilrettelagt for sykkelturisme i et sårbart landskap. Vi ønsket med studieturen å hente med oss ideer hjem til hvordan detaljene i en sykkelturistrute ...
 • Designhåndbok: Statens vegvesens visuelle identitet. Retningslinje [Håndbok R902] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R902, Book, 2015)
  Statens vegvesen er en viktig samfunnsbygger som har kontakt med alle i Norge på ulike måter. For at folk skal forstå hvem vi er og hva vi gjør, er det viktig at de kjenner oss igjen og at vi skiller oss fra andre ...
 • Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

  Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
  –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...
 • Studietur USA og Canada: Lokal overvannshåndtering 

  Øyasæter, Heidi Bø; Seyffarth, Henriette; Laukli, Kirstine (Report, 2018-01)
  Klimaet er i endring, og det er flere intense regnskyll nå enn tidligere. Samtidig gjør fortetting og utbygging i byer at grønne, åpne arealer blir bygget ned eller erstattet med tette flater. Resultatet er at mindre vann ...
 • Studietur til Nederland 18.-20. oktober 2017: Utrecht og Amsterdam. 

  Markey, Ian; Krag, Maria Kielland; Anker, Matilde; Flothyl, Arne Olavson (Report, 2018-01)
  Prosjekt E18 Vestkorridoren innehar en betydelig satsning på sykkel og kollektivtransport. Vår søknad var begrunnet i at vi som jobber med prosjektet ønsket å studere løsninger for syklister ved kollektivknutepunkter rundt ...
 • Rapport fra studietur USA: Storskadede kjøretøy 2017 

  Lillegård, Fredrik; Halvorsen, Leif Magne (Report, 2017)
 • Ferjeleier - 1 Ferjeleiers landområder: planlegging, prosjektering. Veiledning [Håndbok V430] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V430, Book, 2014)
  Formålet med håndboken bygger på en erkjennelse av at ferjeleier er viktige knutepunkter i vegnettet, hvor overgang mellom transport på veg og sjø må skje effektivt. Aktivitetene på et ferjeleie stiller krav til organisering ...
 • Eigedomsinngrep: veiledning [Håndbok V740] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V740, Book, 2014)
  Med heimel i veglova § 50 fjerde ledd blei det ved kronprinsregentens resolusjon av 15. januar 1965 vedtatt føresegner om saksførehavinga ved eigedomsinngrep. Etter at veglova § 50 blei endra i 1981, blei det ved kongeleg ...
 • Eigedomsinngrep: Føresegner om eigedomsinngrep til vegformål etter veglova § 50 [Håndbok 086] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;086, Book, 1981-11)
  Denne handboka - Eigedomsinngrep - inneheld forutan føresegnene. jfr. kgl. res. av 11. september 1981, og kommentarar til føresegnene. Tidlegare føresegner etter veglova § 50, jfr. Kronprinsregentens resolusjon av 15. ...
 • Veg- og gatelys: veiledning [Håndbok 237] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;237, Book, 2002)
  Veg- og gatelys er en viktig integrert del av et veg- og gateanlegg. Foruten å ivareta hensyn til trafikksikkerhet og trygghet har belysning en viktig funksjon som arkitektonisk element Belysning i det offentlige rom er i ...
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1824-07-28)
 • Lov angaande Veivæsenet 

  Unknown author (Others, 1851-09-15)
 • Fartsdempende tiltak [Håndbok V128] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
  Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...

View more