Samlinger

Nye registreringer

 • Bru nr. 09-0266 Blakstad bru : Vurdering av langtidseffekt av utført vedlikehold 

  Lindland, Jan (VD rapport;11, Report, 2011-07)
  I forbindelse med riving av Blakstad bru i 2007, ønsket Statens vegvesenå få undersøkt langtidseffekt av utført vedlikehold på hovedbjelkene. Viktige forhold å vurdere var: - effekt av karbonatiseringsbremsende maling - ...
 • Kontursprengningsforsøk med ulike bore/ladeplaner i Rv.70 Eikremtunnelen på StorKrifast 

  Kirkeby, Terje (VD rapport;13, Report, 2011-12)
  Forsøk med ulike bor- og ladeplaner har vist at nøyaktigere boring kombinert med 17 mm og 22 mm rørladninger ikke uventet gir forbedret kontur som muliggjør besparelser på rensk, lasting og sikring, selv med dagens grove ...
 • Nasjonal sykkelstrategi - Sats på sykkel! : Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2014-2023 

  Espeland, Marit; Amundsen, Kristin Strand (VD rapport;7, Report, 2012-02)
  Dokumentet foreslår nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet. Gjennom arbeidet med strategien er det kartlagt status og behov for antall km gang- og sykkelanlegg fordelt ...
 • Godstransport i prioriterte felt : Case E18 vest for Oslo 

  Robøle, Ola; Øen, Sara; Aalde, Knut; Arveland, Gunnar; Emilsen, Stein (VD rapport;10, Report, 2011-02)
  Prosjektet omhandler konsekvenser av å prioritere godstransport på E18 vest for Oslo. Det er simulert konsekvenser av ulike løsninger for prioriterte felt. Forsinkelser ved ulike løsninger er omregnet til tids- og ...
 • Bedre utnyttelse av lastebiler : Integrering av forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet 

  Bø, Erill; Grønland, Stein Erik; Henning, Linus (VD rapport;2, Report, 2011-01)
  Prosjektet tar for seg i hvilken grad økt integrasjon i forsyningskjedene kan medføre redusert trafikkarbeid for lastebiler på vei. Beregningene indikerer potensialer på rundt 20 %, hvilket er betydelig. Det er gjort ...
 • Årsaker til kø : Case E18 vest for Oslo 

  Marstein, Anne; Rolland, Siri (VD rapport;9, Report, 2011-02)
  Hvor lenge køen i rushtid varer om morgenen har stor betydning for hvor mye næringslivets transportkostnader blir påvirket. Når køen først er der, reduseres avviklingen og køene vokser. Prosjektet studerer inngående hvordan ...
 • Tålegrenser for planktonalger i innsjøer : Statistiske analyser og laboratorietester av alger og salt 

  Haugen, Thrond O.; Bækken, Torleif; Heiaas, Harald; Skjelbred, Birger (VD rapport;8, Report, 2011-01)
  Planktonalgenes toleranse i forhold til vegsalt er belyst på to ulike måter: statistisk analyse av foreliggende alge- og kjemidata fra NIVAs databaser og laboratorietester. 357 innsjøer ble analysert ved statistiske analyser. ...
 • Streknings ATK : Resultat av evaluering 

  Ragnøy, Arild (VD rapport;1, Report, 2011-01)
  I Streknings-ATK måles kjøretøyers gjennomsnittlige kjørefart mellom to fotobokser. Det er gjort eksperimenter med streknings-ATK på tre strekninger i Norge i 2009. Resultatene viser at det kan oppnås opp mot 10% ...
 • Skred og flom på veg : Statistiske betraktninger 

  Bjordal, Heidi; Helle, Tonje Eide (VD rapport;5, Report, 2011-06)
  Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Automatic section speed control : Evaluation Results 

  Ragnøy, Arild (VD rapport;1E, Report, 2011-01)
  Automatic speed cameras measure average driving speed between two camera boxes. In 2009 automatic section speed controll trials were conducted at three sites in Norway. The results show that the average driving speed ...
 • Klima og transport : Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene 

  Aronsen, Viggo (VD rapport;4, Report, 2011-01)
  Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Tunnel- og betongseksjonen : Årsrapport 2010 

  Dunham, Kjersti K. (VD rapport;6, Report, 2011-01)
  Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2010. Hovedvekten i rapporten ligger på de mange prosjektene som seksjonen er involvert i. I 2010 ga seksjonen ut 12 ...
 • Byutredning for Tromsø 

  Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
  Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
 • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

  Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
  Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
 • OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport : Klimapåkjenning og tilstandsvurdering 

  Kompen, Reidar; Blankvoll, Aage; Berg, Tor; Noremark, Einar; Austnes, Per; Grefstad, Knut; Kristiansen, Bernt; Bonsak, Bjørn; Halden, Jon (Publikasjon/Veglaboratoriet;85, Report, 1998-02)
  Denne rapporten oppsummerer klimamålinger og inspeksjoner og som ble utført i prosjektperioden. Rapporten gjengir erfaringene fra prosjektet og gir anbefalinger vedrørende inspeksjon av store kystbruer.
 • Effekter av vegsalting på vann : 5 overvåkingspunkter 1998 - 2004 

  Åstebøl, Svein Ole; Coward, Jan Emil (UTB-rapport;2006/03, Research report, 2006-02)
  Rapporten viser utvikling i saltholdighet i 5 overvåkingspunkter. Den omhandler ikke forurensning av drikkevannsbrønner. Grunnvann: Effekten av vegsalting på grunnvannskvalitet overvåkes ved 4 målestasjoner. Resultatene ...
 • Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

  Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Peer reviewed, 2005-01)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer”(DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetting å tilrettelegge ...
 • Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat : Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu 

  Bragstad, Ragnar; Dørum, Sigmund (Teknologirapport;2421, Research report, 2005-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: - bidra til større bevisstgjøring ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : [Oppsummeringsrapport] 

  Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2432, Research report, 2007-12)
  Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Målsetning for arbeidet har vært å definere grenseverdier for aksept av gjenbruksmaterialer i de mest vanlige ...
 • Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet gjenbruksasfalt : Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid 

  Aurstad, Joralf (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;6, Research report, 2005-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring ...

Vis flere