Show simple item record

dc.contributor.authorSandvei, Helene Nossen
dc.date.accessioned2011-09-29T07:23:24Z
dc.date.available2011-09-29T07:23:24Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188720
dc.description.abstractSammendrag Norges energiforbruk baseres primært på to energibærere, elektrisitet og petroleumsprodukter. Sistnevnte utgjør bort i mot 100 prosent av all energi som konsumeres i transportsektoren, nærmere bestemt 7500 millioner liter hvilket fører til at det årlig går med drøye 7500 millioner liter fossilt drivstoff til veitransport, sjøtrafikk og luftfart. Det internasjonale energibyrået (IEA) varsler at verdens produksjon av råolje nådde toppen i 2006. De forutsette konsekvensene av dette er at gapet mellom tilbud og etterspørsel på olje stadig vil vokse seg større, noe som igjen vil føre til at prisene vil stige. Når drivstoffprisene øker, vil dette fremme konkurransedyktig produksjon av miljøvennlige alternativer. Biodrivstoff er et slikt alternativ. I likhet med fossile drivstoff som bensin og diesel, er hovedkomponenten karbon, men klimamessig er forskjellen stor. Fossilt karbon har ligget lagret under jordoverflaten i over 300 millioner år, mens biologisk karbon stammer fra nålevende biomasse, og inngår derfor allerede i naturens karbonkretsløp. Denne oppgaven tar for seg Norges muligheter for å benytte biologisk karbon i drivstoffproduksjon. I den anledning blir det sett på hvilken forskningsaktivitet som foregår på aktuelle teknologier, både innenlands og utenlands. Andregenerasjons biodrivstoff blir viet størst oppmerksomhet, da dette innebærer produksjon som ikke gjør krav på landbruksarealer benyttet til matproduksjon. Tilgjengelig mengde biomasse for slik produksjon blir estimert, og deretter sammenliknet med hva behovet faktisk er. Resultatet viser at biomasse fra norske skoger, i tillegg til biogass, kun er i stand til å dekke en fjerdedel av det årlige drivstofforbruket. Det er derfor nødvendig å samtidig stimulere utviklingen av de to andre fremdriftsalternativene som viser størst potensial; elektrisitet og hydrogen. Som en konsekvens av den antatte utviklingen i prisene på drivstoff, er det sannsynlig å forvente at biomassen vil trekkes ut fra dagens anvendelsesområde, fjernvarmesektoren, og over i det mobile energimarkedet. Det bør derfor allerede nå utvikles alternative energikilder som kan implementeres i fjernvarmesektoren. I denne oppgaven nevnes dyp geotermisk energi og varmepumper som to aktuelle ”avløsere”. Abstract The Norwegian energy consumption is based primarily on two forms of energy, electricity and petroleum products. The latter constitutes almost 100 % of all energy consumed in the transportation sector. As a result, 7.5 billion liters are used annually for transportation, either by cars, airplanes or ships. The International Energy Agency (IEA) has calculated that the world’s production of crude oil peaked in 2006. This leads to a growing difference between oil supply and demand, which again results in increasing oil prices. This increase in fuel prices will encourage a profitable production of environmental friendly alternatives. Biofuels are one alternative that show a great potential. The main component here is the same as for fossil fuels, carbon. An essential difference, however, is the fact that the carbon used in biofuel production already is a part of the biological carbon cycle. This is the reason why biofuels are said to be “carbon neutral”. This thesis examines the Norwegian potential for using biological carbon in biofuel production. Different technologies are being considered, yet 2nd generation biofuels are attracting the most attention because they do not need agricultural land used for food production. The ratio between the needed and accessible amount of biomass are estimated, revealing that Norway only can only cover one fourth of its fuel demand using this resource. It is therefore necessary to simultaneously stimulate the development of other alternatives, with electricity and hydrogen being the two other technologies showing the greatest potential. As a consequence of the expected development in fuel prices, it is likely that biomass will be reallocated from its current application, the district heating sector, and over to the mobile energy market. Alternative energy sources should therefore already now be implemented in the heating sector. Two such suggestions considered in this thesis are deep geothermal energy and heat pumps.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectPeak oilen_US
dc.subjectBioenergien_US
dc.subjectBiodrivstoffen_US
dc.subjectElbileren_US
dc.subjectHydrogenbileren_US
dc.subjectFjernvarmeen_US
dc.titleVil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren?en_US
dc.title.alternativeWill it be necessary to reallocate the future biomass resources from the heat market to the transportation sector?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500en_US
dc.source.pagenumber79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record