Show simple item record

dc.contributor.authorFlack, Henrik Sverdrup
dc.contributor.authorKristiansen, Daniel Sønsterud
dc.date.accessioned2013-09-10T11:54:59Z
dc.date.available2013-09-10T11:54:59Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187580
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å skape forståelse for skybaserte forretningssystemers påvirkning på små og mellomstore virksomheter, og spesielt for regnskapsbyråer. Hva gjelder Cloud Computing, teknologien bak skybaserte forretningssystemer, eksisterer det per dags dato flere retningsgivende studier denne oppgaven har sitt utgangspunkt i. I disse studiene nevnes deling av data (Halterman et al., 2012), kostnadseffektive opp- og nedskaleringer (Horwath et al., 2012) og ingen kostnader knyttet til lisenser eller infrastruktur (Gruman, 2007) som fordeler. Videre nevnes sikkerhet (Horwath et al., 2012) ved lagring av data, mangelfull utvikling eller tilpasning (Miller, 2009) og leverandørinnlåsning (Horwath et al., 2012) som ulemper. Hvorvidt dette er gjeldende også for skybaserte forretningssystemer har studien forsøkt å avdekke. Basert på de nevnte studiene om Cloud Computing utvikler vi et sett med antakelser om effektene slike systemer har på bedriftene. På fordelssiden antar vi at skybaserte forretningssystemer er kostnadsreduserende sammenlignet med tradisjonelle forretningssystemer. Samtidig antar vi at systemene vil føre til bedre og mer effektive arbeidsprosesser. Hva gjelder ulemper antar vi at enkelte skjulte kostnader forbindes med anskaffelsen av slike systemer. Videre antar vi at standardiseringene systemet bygger på gir svekket funksjonalitet og at sikkerheten ved lagring av data i nettskyen vil bli svekket. For regnskapsbyråene antas det at systemet muliggjør og fordrer økt produktivitet, samt at kundene blir ilagt større fokus. The purpose of this paper is to create understanding of Cloud ERP and its influence on small and medium sized businesses, with special focus on accounting firms. Concerning Cloud Computing, the technology behind Cloud ERP, several guiding studies currently exist and account for the base of this thesis. These studies mention shared data (Halterman et al, 2012), cost-effective up- and downscaling (Horwath et al., 2012) and the absence of cost attached to licenses or infrastructure as benefits. On the other side security (Horwath et al., 2012) by storing data, the lack of development or adaption (Miller, 2009) and vendor lock-in (Horwath et al., 2012) are mentioned as disadvantages. Whether this also is applicable for Cloud ERP is one of the issues this thesis has tried to reveal. Based on the mentioned studies of Cloud Computing we develop a set of assumptions concerning the effects such systems have on business. On the beneficial side we assume that Cloud ERP is cost saving compared to traditional ERP-systems. At the same time we assume that the systems will lead to better and more effective work processes. Respecting disadvantages, we assume that some hidden costs can be linked to the procurement of such systems. Further, we assume that the standardizations these systems are based on gives impaired functionality and that the safety of storing data in the Cloud will be weakened. On behalf of the accounting firms it is assumed that the system enables and demands increased productivity, and the fact that the customers are imposed greater focus.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectCloud Computingno_NO
dc.subjectERPno_NO
dc.titleSky is no longer the limit : en casestudie av fordeler og ulemper ved skybaserte forretningssystemer generelt, og regnskapsbyråenes bransjespesifikke fordelerno_NO
dc.title.alternativeSky is no longer the limit : a case study of pros and cons of Cloud ERP in general, and the spesific advantages for accounting firmsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Other information technology: 559no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber134no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record