Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvbakken, Eirik
dc.contributor.authorHelland, Øyvind
dc.date.accessioned2012-08-06T10:09:56Z
dc.date.available2012-08-06T10:09:56Z
dc.date.issued2012-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187349
dc.description.abstractDenne studien undersøker forutsetninger for læring i vekstselskaper. Selskapene er valgt ut på bakgrunn av Dagens Næringslivs gasellemål for selskaper med høy vekst. Åtte selskaper er valgt ut, hvor det skilles mellom selskaper som har opplevd høy vekst over lengre tid og selskaper som tidligere har opplevd vekst, men som har stagnert. Selskapene som undersøkes er like, to og to, med hensyn til bransje, lokalisering og vekstperiode. Selskapenes læringsevne undersøkes ved måling av fire komponenter; støttende læringsmiljø, konkrete læringsprosesser, utvikling- og anvendelse av visjon, og lederatferd som støtter læring. Disse er identifisert som fellestrekk ved teorier om læring i organisasjoner. Basert på dybdeintervjuer med lederne i selskapene og spørreskjemaer besvart av de ansatte forsøker vi å identifisere eventuelle forskjeller knyttet til forutsetninger for læring mellom de to selskapsgruppene. Studien gir klare indikasjoner på at høy grad av støttende læringsmiljø er positivt korrelert med kontinuerlig høy vekst. I tillegg ser vi tendenser som tyder på at eksperimentering og risikovillighet knyttet til utvikling av produkter og tjenester har sammenheng med kontinuerlig vekst. Selskapene som har opplevd høy vekst over tid har tilsynelatende også mer systematiske metoder for kunnskapsdeling. Som siste funn identifiseres større grad av oppfordring til dialog fra leder i selskapene med kontinuerlig vekst enn i selskapene som har stagnert. This study examines the conditions present for learning in growth companies. Companies are selected on the basis of Dagens Næringsliv’s gazelle measurements for companies with high growth. Eight companies have been selected, and a distinction is made between companies that have experienced high growth over time and companies that have experienced growth, but have later stagnated. The companies being examined are the same, two and two, with regards to industry, location and period of growth. The companies' learning ability is examined by measuring four components: supportive learning environment, concrete learning processes, development- and application of vision, and leadership behavior that enhances learning. These have been identified as a common feature of theories of learning in organizations. Based on interviews with leaders of the companies and questionnaires answered by the staff, we try to identify any differences in relation to conditions for learning between the two company groups. The study indicates that high levels of supportive learning environment, is positively correlated with continuous high growth. In addition, we see trends suggesting that experimentation and risk-taking, associated with the development of products and services is correlated with continuous growth. The companies that have experienced high growth over time apparently also have more systematic methods for knowledge sharing. As our last finding, we identify a greater degree of invitation to dialogue from leaders in the companies with continuous growth than in companies that have stagnated.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectvekstselskaperno_NO
dc.subjectgaselleno_NO
dc.subjectvekstno_NO
dc.subjectorganisasjonslæringno_NO
dc.subjectgrowthno_NO
dc.subjectlearningno_NO
dc.titleLæring i vekstselskaper : en empirisk studie av sammenhengen mellom organisasjoners læringsevne og vedvarende økonomisk utvikling i vekstselskaperno_NO
dc.title.alternativeLearning in growth companies : an empirical study of the correlation between organisations´ learning ability and sustained financial development in growth companiesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber160no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel