Show simple item record

dc.contributor.authorSommerbakk, June
dc.date.accessioned2012-06-26T12:45:41Z
dc.date.available2012-06-26T12:45:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185721
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å se på hvordan pedagoger i barnehagen håndterer barn som viser reaktiv aggresjonsproblematikk. Med tanke på at studien er rettet mot barnehagen vil også tidlig innsats være en viktig del av fokuset (Farrington & Loeber, 1998; Loeber & Farrington, 2001; Tremblay, 2010). Aggressiv atferd er et kjent problem i skolen, men det er lite forskning på dette temaet innenfor barnehagesektoren. Det viser seg at pedagoger i barnehagen også har en utfordring når det kommer til håndtering av barn som viser reaktiv aggresjonsproblematikk. Forskning viser at barn som utøver aggressiv atferd i skolen, ofte har vist den samme atferden i barnehagen (Tremblay, Hartup, & Archer, 2005). Ut fra dette kom jeg fram til følgende problemstilling: «Hvordan håndterer pedagoger i barnehagen barn som viser reaktiv aggresjonsproblematikk»? Oppgavens teoretiske innhold er basert på generell aggresjonsteori (Anderson, 2002; Aronson & Aronson, 2007; Berkowitz, 1993; Tremblay, 2010), videre går jeg inn på distinksjonen mellom reaktiv og proaktiv aggresjon spesielt (Aronson & Aronson, 2007; Card & Little, 2006; Dodge, 1991; Hawley, Little, & Rodkin, 2007; Lazarus, 1991; Pepler & Rubin, 1991; P. Roland, 2011; Vitaro & Brendgen, 2005). I forhold til problemstillingen kommer det fram at studien er rettet mot reaktiv aggresjon, det vil derfor være hovedfokuset gjennom oppgaven. I forhold til håndtering er det autoritative perspektivet belyst (Nordahl, 2002, 2003; Pianta, 1999; P. Roland, 2011). I tillegg er det fokus på tidlig intervensjon (Alsaker, 2004; Farrington & Loeber, 1998; Kunnskapsdepartementet, 2006-2007; Loeber & Farrington, 2001; Midthassel, 2011; Ogden, 2001; P. Roland & Størksen, 2011; Tremblay, et al., 2005). Studien er basert på en kvalitativ metode. Det er benyttet et relativt strukturert intervju som instrument for innsamling av data. Utvalget bestod av pedagoger i barnehagen, med førskolelærerutdannelse. Det ble gjennomført 6 intervjuer, fordelt på tre ulike barnehager. Intervjuene ble utført på bakgrunn av Kvales (2005) prinsipper for kvalitative intervju, se side 22. Resultatene viser at pedagogene har en uklar og manglende forståelse for aggresjonsbegrepet generelt, og distinksjonen mellom reaktiv og proaktiv aggresjon spesielt. Ut fra denne manglende forståelsen ser vi at det kan føre til uklar håndtering. Det ser derfor ut som om det er et behov for kompetanseheving både innenfor barnehagesektoren og førskolelærerutdanningen. I forhold til det autoritative perspektivet viste det seg at de som hadde lang erfaring, i større grad, så sammenhengen mellom gode relasjoner og klare grenser. Mens de nyutdannede pedagogene hadde en manglende forståelse. Det viste seg at samtlige pedagoger uttrykte at det var viktig med tidlig intervensjon, men de manglet kompetanse til å sette i gang konstruktive tiltak. Nøkkelord: Reaktiv aggresjon, håndtering, barnehage, tidlig intervensjon, det autoritative perspektivet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2012;
dc.subjectspesialpedagogikkno_NO
dc.subjectreaktiv aggresjonno_NO
dc.subjecthåndteringno_NO
dc.subjecttidlig innsatsno_NO
dc.subjectbarnehageno_NO
dc.subjectpedagogerno_NO
dc.titleReaktiv aggresjonsproblematikk i barnehagenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [416]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record