Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNag, Siri
dc.date.accessioned2010-07-12T09:04:37Z
dc.date.available2010-07-12T09:04:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185623
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractTemaet for mitt prosjekt er kollegaveiledning i skolen. Formålet er å se hvilke muligheter og utfordringer kollegaveiledning representerer for enkeltlærere og skolen som organisasjon med henblikk på kompetanseutvikling. Jeg tar utgangspunkt i teori som behandler veiledning som fenomen og teori som omhandler læring i organisasjoner. Jeg har benyttet kvalitativ metode basert på semi- strukturert intervju og har til sammen intervjuet seks lærere og to skoleledere fordelt på to skoler. Det som trer tydeligst frem ved oppsummering av resultatene er at alle informantene opplever kollegaveiledning som både nyttig og krevende. De fleste peker på nytteverdien som ligger i å få utfordrende yrkesrelaterte saker belyst gjennom kollegers innspill. I følge informantene setter dette dem i stand til å kunne utføre en bedre jobb i klasserommet. Det blir pekt på at kollegaveiledning gir gode muligheter til å sette fokus på sosiale utfordringer og representerer et viktig supplement til lærernes faglige planlegging. Det pekes også på at veiledningsarbeidet kan bidra til at personalgruppen vil kunne oppnå større grad av felles forståelse og felles reaksjonsmåter i en del saker og situasjoner. Svarene viser videre at lærerne opplever utfordringer av både praktisk og psykologisk art. To forhold pekes ut som vesentlige utfordringer med denne arbeidsmåten; prioritering av tid i konkurransen med andre viktige gjøremål og at det oppleves krevende å stille seg sårbar og utlevere det en strever med til kolleger. Videre påpekes det at arbeidsbyrden og følelsen av ytre press knyttet til iverksetting av tiltak etter veiledningen er krevende. Skolelederne mener at refleksjonsbasert kollegasamarbeid i grupper vil kunne egne seg som metode for kompetanseutvikling i skolen og de uttrykker en forventning om at det vil kunne bidra til økt grad av felles forståelse for virksomhetens pedagogiske grunnlag og økt grad av konsistens når det gjelder de voksnes reaksjonsmåter i forbindelse med utfordrende elevatferd. Den største utfordringen lederne peker på i forbindelse med kollegaveiledningen er; tidsaspektet. Andre utfordringer det pekes på er ansatte som uttrykker negative holdninger i tilknytning til arbeidet, ansatte som ikke klarer å nyttegjøre seg veiledningen eller lærere som ikke våger å sette fokus på sine utfordringer sammen med andre kolleger. Informantene peker på mest mulig forutsigbare rammer som viktigste suksesskriteriet for å lykkes med kollegaveiledning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2010;
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.subjectskoleutviklingen_US
dc.subjectkollegaveiledningen_US
dc.subjectkollegalæringen_US
dc.titleKollegaveiledning i skolen, muligheter og utfordringer : erfaringer fra Respekt programmeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber94en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (HF-IGIS) [411]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel