Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Recent Submissions

 • Folkehelseloven, samfunnssikkerhet og samvirke: Virker det samkjørt? 

  Teslo, Irene (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Folkehelseloven, samfunnssikkerhet og samvirke; Virker det? Har vi reelt, godt samvirke til beste for folks helse og samfunnssikkerhet? Mulighetsrom for forbedring? • Er folkehelselovens formål, aktørenes roller og ...
 • Hva vanskeliggjør læring etter uønskede hendelser? 

  Upsal, Bjørn Vidar (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11-17)
  HMS har høyt fokus i dagens arbeidsliv, arbeidstilsynet påpeker at å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess. Det er den enkelte virksomhet som selv har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som ...
 • Forebygging av mobbing i videregående skoler i Rogaland 

  Nordahl, Linn Mari (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med to videregående skoler i Rogaland og representanter fra fylkeskommunen. Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke har vært veileder under studien. Formålet med oppgaven var å se ...
 • Fra gråsonen til hybridkrig: deteksjon av koordinerte flerdimensjonale trusler i et norsk perspektiv 

  Myhre, Svend Arne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
  Problemstillingen for oppgaven er å identifisere aspekter ved hybride trusler skaper særlige utfordringer for norske offentlige sikkerhetsinstitusjoners deteksjon av om trusselen er koordinert av en statlig aktør som ønsker ...
 • Hvordan har risikostyring med fokus på vedlikehold blitt etterlevd i norsk petroleumsindustri i årene 2014-2017? 

  Rimereit, Ingunn; Stålesen, Jan Martin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10-20)
  Den norske petroleumsindustrien har de siste årene opplevd store økonomiske utfordringer. Fallende oljepris har gitt et større kostnadsfokus og operatør- og kontraktørselskaper har måttet si opp personell. I tillegg har ...
 • Hvordan påvirkes leverandørene i oljeindustrien av fall i oljeprisen. 

  Ask, Einar Karsten (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Denne masteroppgaven er en del av det erfaringsbaserte masterstudiet «Risikostyring og sikkerhetsledelse» ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven ser nærmere inn på det dramatiske fallet i oljeprisen vi fikk i 2013, og ...
 • Er barnehagene i Stavanger forberedt på tilsiktede hendelser? 

  Søvik, Ørjan (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10-20)
  I denne masteroppgaven har forfatter forsøkt å besvare følgende problemstilling «Hvor forberedt er barnehagene i Stavanger kommune på å håndtere alvorlige tilsiktede hendelser?» I mai 2015 presiserte Kunnskapsdepartementet ...
 • Broalarmer på offshorefartøy 

  Onarheim, Ronny (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11)
  Sammendrag Oppgaven er fokusert på broalarmer på offshorefartøy og hvordan disse påvirker sikkerheten. Med dette som utgangspunkt er det formulert følgende problemstilling: Hvordan påvirker broalarmer sikkerheten på ...
 • Vi lander på beina - En studie av bærebjelken i beredskap og redning 

  Arnesen, Marianne; Joval, Karen-Anna (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene spiller en svært viktig rolle i Norges beredskap. Som Justis- og beredskapsdepartementet (2016d, s. 50) i sin melding til Stortinget fremhever: «frivillige organisasjoner ...
 • Risikostyring og registrering av frost- og kuldeskader i Forsvaret 

  Bølstad, Per Morten (Master thesis, 2017-10)
  Sammendrag Bakgrunn og formål Det Norske Forsvaret er utpekt av North Atlantic Treaty Organization (NATO) til å være «Center of excellence - cold weather operations» (COE-CWO). Dette innebærer at Forsvaret holder kurs ...
 • Datalagringsdirektivet: Frihet, sikkerhet og personvern – En kvalitativ studie av stortingsdebatten og syv politiske partiprogram 

  Bakke, Simen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-09)
  Denne studien undersøker hvordan de politiske partiene på Stortinget vurderte virkningene av EUs datalagringsdirektiv, og hvordan partiprogrammene kan forklare deres standpunkter. Den første delen av undersøkelsen er ...
 • En undersøkelse av ulike faktorers betydning i forhold til opplevd trygghet ved tunnelkjøring – en studie basert på fokusgruppeintervju og en spørreundersøkelse blant norske trafikanter 

  Vatsvåg, Natalia (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-07)
  Det bygges stadig nye vegtunneler i Norge; rekorder sprenges, transportsystem og infrastruktur blir mer kompleks og mennesker mer avhengige av å kjøre i tunnel. Samfunnets og trafikantenes forventninger til effektivitet ...
 • Rebuilding a more resilient Nepal 

  Johnsen, Mikael; Stedronsky, Stanislav (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-01-16)
  Summary The devastating earthquake in April 2015 showed Nepal's massive vulnerability towards earthquakes. The damages extend to approximately 712.000 houses. The lack of progress in development and risk reduction from ...
 • Dokumentasjonsutfordringer i oljenæringen? 

  Nilsen, Trond (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11)
  Denne studien har som formål å forske på om dagens dokumentasjonskrav og dokumentasjonsmengde påvirker sikkerheten offshore i negativ retning. I tillegg er hensikten å kartlegge om sikkerhetskritisk dokumentasjon forsvinner ...
 • Konkurransefortrinn i nedgangskonjunktur 

  Karlsson, Lena; Gjeruldsen, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Hensikten med oppgaven har vært å utforske hvordan aktørers konkurransefortrinn ble påvirket i en nedgangskonjunktur. Aktører som opplever effektene av en fallende oljepris både direkte og indirekte. Hensikten var å forstå ...
 • Når de ansatte rejser ud - risikoperception med udgangspunkt i rejsesikkerhed 

  Hasle, Pernille Flach (Master thesis, 2017-06-15)
  Denne masteropgave omhandler risikoperception hos ansatte i en dansk virksomhed i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til udlandet. Dét, der er den primære problemstilling er: Hvordan sikrer CVH-Corporate sig, at de ...
 • Samhandling om sikkerhet: En studie av programmet Our Way i TOTAL E&P NORGE AS 

  Andersen, Louise Bakke (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-07)
  I de siste årene har det vært en del debatt rundt sikkerhet og kostnadskutt i olje- og gassindustrien. Det blir ofte stilt spørsmål om sikkerheten trues av kostnadskutt. Temaet er kontinuerlig tatt opp i nyhetene og det ...
 • Ressursene som finner hverandre 

  Helmen, Lise (Master thesis, 2017-07)
  Hele verden opplever en markant økning i terror. Også i Europa har vi de senere årene opplevd flere dramatiske terroraksjoner. Stadig oftere hører vi begrepene radikalisering og voldelig ekstremisme i denne sammenheng. ...
 • Før skuddene: Skoleskyting i et samfunnssikkerhetsperspektiv 

  Moen, David (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-07)
  I denne oppgaven drøftes det om safety litteratur kan anvendes forebyggende på skoleskyting. Følgende problemstilling skal besvares: Er det mulig å anvende safety teori forebyggende på security baserte fenomener som ...
 • Radikalisering i fengsel. En kvalitativ studie av hvordan kriminalomsorgen håndterer risikoen for radikalisering i fengsel. 

  Mitchell, Marion (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-07-13)
  Som en konsekvens av den nasjonale etterforskningsinnsatsen som har blitt gjennomført mot syriafarere, sitter det flere personer fengslet i norske fengsler for brudd på den norske terrorlovgivningen. Slike arrestasjoner ...

View more