Collections

Recent Submissions

 • En iscenesatt virkelighet 

  Andresen, Nora (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-04)
  Sammendrag Denne oppgaven er et studie av virkemiddelet iscenesettelse. Med problemstillingen iscenesettelse - kreativt virkemiddel eller hemsko i en dokumentarproduksjon, har jeg undersøkt bruken av iscenesettelse i ...
 • Hvordan kan Gjesdal kommune realisere mål og gevinster ved bruk av Lean? 

  Skuland, Tonje (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Sammendrag Offentlige etater på alle nivåer rundt om i verden ønsker å tilby best mulig tjenester med bruk av færrest mulig ressurser. Utfordringene omhandler hvordan det kan leveres ”mer for mindre”, og løsningene ...
 • Jobb og hjem – en harmonisk dualisme? En studie av småbarnsmødre og deres opplevelse av valg i balansen mellom yrkesliv og hjemmeliv. 

  Torill, Sandanger (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  De siste tiårene har ført med seg samfunnsmessige endringer som har gitt norske småbarnsmødre en dobbel rolle som mor og hjemskaper og som yrkesutøver i arbeidslivet. Dette utspiller seg som et spenningsfelt mellom jobb ...
 • Mind the gap. Hvilke utfordringer finnes fortsatt etter innføring av pakkeforløp, sett i et bruker- og endringsledelsesperspektiv? 

  Hatleskog, Grethe Hansson (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
  I forbindelse med innføring av pakkeforløp for kreft, ble det introdusert nye ord og begrep, deriblant pasientens helsetjeneste og helhetlig pasientforløp. Fra et politisk ståsted er det ingen tvil om at pasienten er satt ...
 • Fra prestasjonsledelse til prestasjonsutvikling, en kvalitativ stuide om endring av vurderingssystem i Equinor. 

  Reiersen, Louise; Rasen, Ingvild (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
  Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på hvorfor og hvordan Equinor endrer sitt vurderingssystem av ansatte fra prestasjonsledelse til prestasjonsutvikling og tar for seg å besvare problemstillingen «Hvorfor har ...
 • Samskaping i Gjesdal kommune: En frikopling mellom prat og praksis? 

  Brodahl, Amalie; Høyland, Ida Alice (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
  Kontinuerlig endring i omgivelsene har satt det norske velferdssamfunnet under press, hvor det pekes på at tilførsel av mer ressurser og arbeidskraft ikke vil være nok til å løse de utfordringene man står overfor. Økte ...
 • Fremtidens bankinstitusjon? - Blockchain-teknologiens muligheter blant ledende banker i Norge 

  Skimmeland, Sven Magnus; Thaule, Ole Aleksander (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Bitcoin og blockchain er begreper som mot slutten av 2017 skapte enorm interesse. Mange prater om dette som potensielt revolusjonerende for dagens finansielle system. Av den grunn har den samlede bankinstitusjonen vært ...
 • Jobbengasjement i omstilling 

  Hagen, Brita-Siren Kroken (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Organisasjoner i dagens samfunn er i stor grad preget av ulike endringer, og en måte å forstå disse endringene på er gjennom begrepet multiple endringer. Multiple endringer beskrives ved at flere endringer foregår både ...
 • Førstegangsledere – hvilke utfordringer møter de? 

  Fossgård, Astrid; Aspøy, Ingrid (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  De siste hundre årene har ledelsesindustrien eksplodert. Årlig blir det brukt flere milliarder USD på lederutvikling globalt. Det er derfor interessant å se på om dette har noen effekt. Hensikten med denne studien har vært ...
 • Case-studie om gruppelederens mulighet til å øke motivasjonen hos de ansatte. 

  Berge, Hege Retterholt; Hobberstad, Veronika (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  I vår masteroppgave har vi valgt å ta for oss Veronika sin arbeidsplass som er Jula Stavanger, men også med innspill fra Jula Sandnes. Med denne problemstillingen “Hvordan fylle gruppeleder rollen på en god og optimal måte ...
 • Å forstå og forklare en reformidè sin skjebne 

  Thaule, Nina (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Problemstillingen som reises i denne studien er hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å få til en enhetlig og lik straffesaksbehandling i alle landets politidistrikter. Det en ønsker svar på er om Nærpolitireformen ...
 • Internship-program som bærekraftig løsning? 

  Carlsen, Nicole Marie; Berg, Jeanett (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  De siste årene har vi sett en dramatisk reduksjon i søkertallene til petroleumsrettede studier og en krevende omstilling i det norske samfunnet grunnet nedgangen i oljeprisen. Nedbemanning og omstilling har også ført til ...
 • Foretaksorganisering av spesialisthelsetjenesten – mer profesjonell og autonom ledelse? 

  Safi, Nazir Said (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne oppgavens intensjon har vært å studere helseforetakenes autonomi og ledelse i lyse av Stortingets styring av helseforetakene. Det er helseforetakenes autonomi opp mot Stortingets engasjement i sykehussaker både før ...
 • Mot en bærekraftig oppdrettsnæring - en case studie av Bremnes Seashore 

  Nordkvist, Pernille Stene; Thorvaldsen, Kjersti Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Som en av Norges viktigste næringer har oppdrettsnæringen fått en større betydning for det norske samfunnet, og behovet for bærekraftig og effektiv matproduksjon øker i takt med befolkningsveksten (SINTEF, 2012). Dagens ...
 • Hvorfor har Stavanger fengsel som målsetning å bli miljøfyrtårn-sertifisert? 

  Johansen, Ida Therese (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Det er i større grad kjent hvorfor private virksomheter ønsker å utvise former for samfunnsansvar, som ofte omhandler et gjensidig forhold mellom virksomheter og interessenter. Virksomheter utviser ofte samfunnsansvar for ...
 • "Balansekunst i det godes tjeneste" 

  Skåden, Karoline (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  Barnevernet har i Norge et viktig samfunnsoppdrag som omhandler å sikre at de svakeste i samfunnet, nemlig barna våre, skal ha det best mulig. Mandatet barnevernet har er stort og favner alt fra å gi økonomisk bistand til ...
 • Kan arbeidsrelatert stress reduseres med tidsbesparende tjenester? 

  Hustvedt Sørhus, Arnkjell; Østengen, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
  I denne avhandlingen blir tidsbesparende tjenester sett i sammenheng med arbeidsrelatert stress. Dagens samfunn har blitt preget av en dynamisk utvikling. Tjenester som tidligere var byttetjenester gjennom venner og familie ...
 • Fjernledelse kontra nærledelse: Kommunikasjon, psykologiske kontrakter og lederstiler. 

  Presthus, Andreas Nikolai; Blokkdal, Morten Hagen (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å kunne bidra til mer kunnskap om kommunikasjon, psykologiske kontrakter og ulike lederstiler i fjernledelse sammenlignet nærledelse. Det teoretiske rammeverket har i hensikt å belyse ulike ...
 • "Vi trodde det bare var å skru på, ikke sant?": En casestudie av innovasjon og endring i offentlig sektor 

  Irmelin, Skålevik (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Sammendrag Bakgrunnen for oppgaven er en ny tekniske løsning, eInnsyn, som skal gjøre det enklere for samfunnsborgere å søke om innsyn i offentlige saksdokumenter. Den nye løsningen skulle implementeres i 121 ulike ...
 • Opplever ledere at medarbeidersamtale er et godt verktøy til kompetanseutvikling? 

  Løge, Børge (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018)
  Sammendrag Offentlig sektor som helse- og sosialsektoren er mer enn noen gang avhengig av den kompetansen medarbeiderne har og kan utvikle. Krav til kostnadskontroll og kvalitet i offentlig sektor driver ledere og Human ...

View more