Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Recent Submissions

 • Oppdragsrelatert risikovurdering i politiet: Hvilken metodikk egner seg best? 

  Sletten, Stein (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-19)
  Debatten om hvilken metodikk som egner seg best for risikovurderinger har pågått noen år i Norge. Dette har avstedkommet mange artikler og det er utgitt to norske standarder om temaet. Det eksisterer imidlertid få artikler ...
 • Samvirke på skadested 

  Halimi, Shpetim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-31)
  I studiene på samfunnssikkerhet blir vi presentert for et stort fagfelt hvor omfanget gir en spennende utfordring for å se helheten av faget og samtidig avgrense til forskning på ett område hvor arbeidet kan påvirke til ...
 • Varsling av ulykker og akutte situasjoner i egen rederiorganisasjon 

  Helløy, Jarl Aage (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det er både i myndighetenes og virksomheters interesse å legge planer for å redusere tap eller skader på liv og helse, miljø og materielle verdier. Dette prosjektet studerer sammenhenger mellom de krav til intern ulykkesvarsling ...
 • Hvordan sikre trygghet i veiledermøter 

  Ljunggren, Gerd (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det var ønsket om å undersøke hvorvidt bedriftens karriereveiledere hadde nødvendig opplevelse av trygghet i sin egen arbeidssituasjon som var årsaken til problemstillingen og undersøkelsen som ble gjennomført. Funnene ...
 • "Vådeskudd er unødvendig-det finnes ingen unnskyldning." Eller gjør det det? 

  Ousdal, Steffen (UIS-TN-IØRP/2018, Master thesis, 2018-05-28)
  SAMMENDRAG Bakgrunn og formål Politiet har siden de tragiske hendelsene 22/7-2011 vært gjenstand for omfattende granskning og til dels alvorlig kritikk. Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at evnen til å erkjenne risiko ...
 • SoMe - So what? Sosiale medier i kommuners krisehåndtering 

  Ryste, Heidi Torkildson (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Flere nordmenn enn noen gang er på Facebook og de kommunene som har tatt kanalen aktivt i bruk til krisekommunikasjon, har valgt å holde på den strategien. Likevel er det flere av kommunene som er undersøkt i denne oppgaven ...
 • Metodikkens betydning for beslutningstaker. En studie med fokus på utviklingen av barrierestyring mot tilsiktede uønskede hendelser 

  Sørensen, Finn Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP-2018-;, Master thesis, 2018-05-08)
  Ansvaret for security og håndteringen av security risiko i Norge har historisk sett vært forbeholdt politiet eller forsvaret. Men utviklingen i samfunnet, ikke bare i Norge, har endret dette ansvarsforholdet. Vi har gjennom ...
 • Samfunnsøkonomisk analyse og beslutninger i petroleumsvirksomheten 

  Hanson, Bjørn Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-03)
  Oppgaven tar utgangspunkt i det forfatteren opplever som et «faglig-spill» knyttet til bruk av samfunnsøkonomiske analyser i petroleumsvirksomheten. Gjennom å analysere ulike prosesser der samfunnsøkonomisk analyse er og ...
 • A study of the efficacy of a reliability management system - with suggestions for improved data collection and decision making. 

  Khan, Amna Ali (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-09-29)
  Product reliability is very important especially in the perspective of new product development. Making highly reliable drilling and well equipment is expensive and time-consuming process. But ignoring the product reliability ...
 • Application of FLACS to develop a standard for explosion venting of empty vessels 

  Jieun, Choi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-12)
  Explosion venting is the most commonly used method to mitigate consequences of gas explosions. Therefore, research has been ongoing to establish adequate venting criteria for gas explosion. The existing standards are based ...
 • Økonomisk analyse av det offshorebaserte havbruket "Octopus" 

  Ludvigsen, Tord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  Lakseproduksjonen i Norge har stagnert de siste 4-5 årene til tross for høy inntjening. Stagnasjonen skyldes i stor grad lakselus, knapphet på egnet sjøareal for akvakultur og restriksjoner på produksjonstillatelser. Likevel ...
 • A Risk Analysis and the Insurance Policies for the Cruise Ships in the Arctic 

  Trantzas, Konstantinos (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  The need of human to explore new areas, the climate change and the growing worldwide demand have led to an increasing popularity of the Arctic region the last years. Cruise industry is continuously evolving in this area, ...
 • Konsekvensene av økt digitalisering blant framtidens byggentreprenører 

  Johnsen, Stian Kirkvik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Oppgaven tar for seg konsekvensene av økt digitalisering i framtidens byggebransje, og fokuserer på bygge- og anleggsnæringens framtidige digitale transformasjon, kompleksiteten i prosjekter, og hvilken effekt dette får ...
 • Vedlikeholdsstudie av fiskal instrumentering i Statoil 

  Langeland, Vidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Presise mengdemålinger av petroleumsproduktene som utvinnes på norsk sokkel er avgjørende, i særdeleshet de offisielle målingene som benyttes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter, kalt fiskale ...
 • Hva skal til for at arbeidstakere skal spare riktig til egen pensjon? 

  Tonning, Sølvi Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-10-12)
  Denne oppgaven ser på risikoen for å bli en fattig pensjonist og hva som skal til for å redusere risikoen. Endringer i pensjonssystemet har ført til at unge i dag vil få langt lavere pensjonsutbetaling fra Folketrygden ...
 • Informasjonssikkerhet i et samfunnsperspektiv 

  Refsland, Laila (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Bakgrunn for denne oppgaven startet som en nysgjerrighet til informasjonssikkerhet og dette med sikring/Security. Det har vært mye oppe i media om hendelser fra flere bransjer og ønsket å se på dette med informasjonssikkerhet ...
 • All at Sea 

  Utne, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11)
  The Norwegian Ministry of Justice and Public Security emphasized in their 2016-2017 report to the Parliament, that the need for a common understanding of preparedness concepts and knowledge of how cross-institutional ...
 • Beredskap i fengsel 

  Ingvaldsen, Geir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
  Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er beredskap. ...
 • Big Data and GDPR 

  Engan, Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  The European Commission has implemented the General Data Protection Regulation (GDPR) which will replace the current, but obsolete, Data Protection Directive 95/46/EC. When legally effective, May 25th 2018, it will impose ...
 • Hvordan er ROS-analyser i norske brannvesen samordnet med kommunenes helhetlige ROS-analyser? ……Og vice versa 

  Svendsen, Petter Vinje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Oppgaven finner at innrapporterte svar i Kommuneundersøkelsene 2016 og 2017 og i Melding om brannvernet ikke er pålitelige. Ved å kontrollere svarene mot hverandre, og gjøre kvantitativ analyser finner denne studien store ...

View more