Collections

Recent Submissions

 • Shopping Centers and a City 

  Sontani, Annisa Solihah (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2017-01-15)
  The main aim of this thesis is to study how shopping centers in Stavanger region coexist with the city, with special focus on the relationship between the shopping centers and the neighborhoods. In addition, the ...
 • Fuktovervåkning i baderomskonstruksjoner ved private boliger - Gjennomførbarhetsstudie og kost-nytte vurdering 

  NIlsen, Ørjan (Master thesis, 2016-12-14)
  Manglende vedlikehold i private boliger medfører økt risiko for beboerne og fordyrende følgeskader. Fra industrien vet vi at tilstandsbasert vedlikehold har hatt en risikoreduserende og kostnadsbesparende effekt. Tilstandsbasert ...
 • The Global Vegetable Oil Market: A Multivariate Cointegration Study 

  Langdalen, Henrik (Masteroppgave;UiS-TN-IØRP/2016, Master thesis, 2016-12-15)
  This thesis investigates the existence of one global vegetable oil market. We analyze the historic price developments in the period 2000 until the end of 2015 of fish oil, soybean oil, groundnut oil, sunflower oil, rapeseed ...
 • Open shop scheduling in a manufacturing company using machine learning 

  Strand, Håkon Hapnes (Master thesis, 2016-12-12)
  Scheduling jobs in a manufacturing company that delivers custom products is challenging. Aarbakke is a company that manufactures advanced assemblies for the oil and gas industry. Its existing resource planning tool frequently ...
 • International pricing strategy: A case study of a product commercialization project in the oil and gas industry 

  Pettersen, Erling (Master thesis, 2016-12)
  The purpose of this thesis was to investigate if an optimal pricing strategy could be defined for the global release of a new software in the oil and gas industry, and how the degree of competition would affect the choice ...
 • Barrierer mot og drivere for en vellykket BREEAM-sertifisering 

  Vedelden, Maria Gilje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
  BREEAM-sertifisering er en frivillig tredjeparts miljøsertifisering som tar for seg alle aspekter rundt et bygg. I Norge ble BREEAM-NOR innført i 2012, og er den valgte miljøsertifiseringsordningen. Graden av sertifiserte ...
 • Salmon Aquaculture in a Global Perspective, a Lesson from Norwegian Regulations 

  Afradi, Karl Stefan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
  The salmon aquaculture is experiencing rapid growth as the worlds need for sustainable sources of protein and fat increases. The Norwegian aquaculture industry is world leading. Over the years several regulatory schemes ...
 • A Study of Major Projects and Contractual conditions: A Framework for Performance Improvement 

  Sangesland, Jon Sigbjørn (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
  The oil price has experienced a significant decline since the second half of 2014. In combination with the high cost level, many field developments in the Norwegian petroleum sector entail marginable profit. As a counter ...
 • Failure analysis and inspection research of drill stem in oil and gas industry 

  Hai, Wen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
  With the demand for oil and gas increased, and the development of oil and gas drilling technology so fast, the development of global oil and gas exploration has entered a deep well, ultra deep well and offshore deep water ...
 • Drilling and completion challenges in the deepwater South China Sea – a case study of the Lufeng 22-1 oilfield 

  Wangjun, Hu (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
  The thesis start form the introduction of the background and basic information of the deepwater operations both in the world and in South China Sea, make all the readers have a comprehensive and clear understand on the ...
 • Criticality of service innovation in COSL's oil and gas business 

  Li, Gang (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
  The study focused on the major challenges and problems that were making it impossible for COSL to achieve most of its goals and streamline its operations. The study focuses mainly on innovation in services with a focus on ...
 • Hvilke risikofaktorer har fokus hos aktørene i bybusstransporten i Trondheim 

  Aasen, Kate (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10-26)
  Da Stortinget vedtok Klimamelding 2011 og «Nullvekstmålet» ble det samtidig vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Klimaforliket i 2015 og «Det grønne ...
 • Pedestrian Access to Public Transport 

  Hillnhütter, Helge (PhD thesis UiS;314, Doctoral thesis, 2016-10-25)
 • Security-kultur 

  Hille, Charlotte; Myr, Charlotte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10-07)
  Forsvaret har hatt et stort fokus på safety i lengre tid, mens security ikke blir omtalt og håndtert i like stor grad i det daglige arbeidet. For å håndtere security må det ligge en security-fokusert kultur til grunn. Vi ...
 • Å gå - gangforbindelse mellom Stavanger Øst og sentrum 

  Hana, Anne Helen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10)
  Mange byer opplever høy befolkningsvekst, økt transportbehov, arealknapphet og dårlig luftkvalitet. I tillegg erfarer mange land helseproblemer blant befolkningen knyttet til inaktiv livsstil. God tilrettelegging for ...
 • Bidrar HMS-rapportering til å utvikle en god sikkerhetskultur? 

  Mikkelsen, Camilla (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05-23)
  Det har i nyere tid blitt et økende krav til HMS-rapportering, dette som et ledd i risiko- og sikkerhetsstyringen til organisasjoner. I denne forbindelse ble følgende problemstilling ble valgt: «Bidrar HMS- rapportering ...
 • Piloters sikkerhetskultur; på farlig kurs? 

  Lund, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
  Studien innen risikostyring og sikkerhetskultur tar pulsen på sikkerhetskulturen blant sivile piloter i europeisk luftfart. Masteroppgaven er skrevet som en del av studiene ved Universitetet i Stavanger. Janne Hagen, ansatt ...
 • Krav til vedlikehold; tar storulykkevirksomheter i Norge hensyn til menneskelig feilhandling? 

  Mihajlovic, Damir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
  Det har skjedd en rekke storulykker internasjonalt som skyldes menneskelig feilhandling og dårlig/mangelfullt vedlikehold. Det er ikke registrert slike storulykker med virksomheter som håndterer farlige stoffer i Norge, ...
 • Hva hemmer og fremmer folks engasjement rundt antibiotikaresistens? 

  Tjessem, Christer (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05-25)
  Antibiotika regnes som en av de viktigste medisinske oppdagelsene i historien, og det er en bærebjelke i moderne medisin. Stort forbruk over mange år har ført til stadig økt resistensutvikling. Regjeringen ønsker en nasjonal ...
 • Hvilken effekt har bruken av KPI på en borerigg 

  Jacobsen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
  Den økende graden av rapportering og måling som foregår i mange virksomheter i dag har vært gjenstand for en del debatt. Bruken av målkart med kritiske suksessfaktorer i form av såkalte nøkkelindikatorer eller KPIer kan ...

View more