Recent Submissions

 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse 

  Hamre, Karin (Rapporter;2017/28, Report, 2017-10-12)
  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling ...
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016 

  Ekeland, Anders (Rapporter;2017/27, Report, 2017-09-13)
  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom ...
 • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier 

  Thorsdalen, Bjørn (Rapporter;2016/03, Report, 2016-02-08)
  Nesten 140 000 personer innvandret til Norge mellom 2004 og 2014 for å jobbe – nesten halvparten av dem fra Polen. Tre av fire arbeidsinnvandrere er menn, men kvinner har utgjort en større andel de siste årene. Arbeid ...
 • Livslang læring 2008-2015 : Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 

  Bjørkeng, Birgit (Rapporter;2016/01, Report, 2016-01-12)
  Nesten 70 prosent av de sysselsatte har en jobb som i stor grad krever at de lærer seg nye ting. Det er oftest høyt utdannede og ledere som deltar i jobbrelatert ikke-formell utdanning. Denne rapporten presenterer ...
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015 

  Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2015/54, Report, 2015-12-17)
  43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng ...
 • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015 

  Berge, Gisle; Chaudhary, Manju (Rapporter;2015/53, Report, 2015-12-16)
  Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området. Fosforutslippene per ...
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser : En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser 

  Dalgard, Anne Berit (Rapporter;2015/55, Report, 2015-12-15)
  Det er flere som mottar ulike typer velferdsytelser samtidig. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og uføretrygd er det en større andel menn enn kvinner som i tillegg mottar ...
 • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet :En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene 

  Barstad, Anders; Sandvik, Lene (Rapporter;2015/51, Report, 2015-12-07)
  Det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt ...
 • Wage equations and labour demand by education 

  Sparrman, Victoria; Hammersland, Roger; Haraldsen, Kristine Wika (Rapporter;2015/49, Report, 2015-11-16)
  This report presents new research on the labour market in a special version the macroeconomic model MODAG. New wage relations and demand functions are estimated using new knowledge and the latest available data. This ...
 • Samisk statistikk 2016 

  Slaastad, Tove Irene (Rapporter;2016/05, Report, 2016-02-05)
  Det er mange eldre og få unge i de samiske områdene sammenlignet med tallene for hele landet. Få unge mellom 25 og 39 år fører også til få barn i alderen 0–9 år. Samisk statistikk 2016 inneholder statistikk med relevans ...
 • Studenters økonomi og studiesituasjon : Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv 

  Steffensen, Kjartan; Ekren, Rachel; Nygård, Geir (Rapporter;2015/50, Report, 2015-11-20)
  Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber ved siden av studiene enn i våre naboland. Tidsbruken på studier er likevel på samme nivå. Det er vanligere blant studenter i Norden å ha hatt et langt opphold mellom ...
 • Kunnskapsintensive næringer i Norge 

  Berg, Lars Petter (Rapporter;2016/04, Report, 2016-02-02)
  Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling. Kunnskap ...
 • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet 

  Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2016/06, Report, 2016-02-12)
  Før finanskrisen spredte innvandringen seg til store deler av landet. Etter finanskrisen, og til og med 2013, gikk strømmene av innvandrere noe mer mot områdene med store petroleumsinvesteringer. I rapporten «Sysselsetting ...
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014 

  Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/02, Report, 2016-01-19)
  Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet. Statistisk ...
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015 

  Blom, Svein (Rapporter;2015/52, Report, 2015-12-11)
  Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring ble gjennomført i juli og første halvdel av august i år. Flyktningsituasjonen var på den tid en annen enn senere på høsten. I ...
 • Frisklivssentralar i kommunane : Kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod 

  Ekornrud, Trond; Thonstad, Merete (Rapporter;2016/07, Report, 2016-02-22)
  Stadig fleire kommunar vel å etablere frisklivssentralar. Mellom 2011 og 2014 har det vore ei dobling av talet på kommunar som har etablert tilbodet. Det overordna føremålet med rapporten er å bidra til å styrke ...
 • Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler 

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Klemetsen, Marit; Moxnes, Andreas; Nilsen, Øivind Anti; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2016/12, Research report, 2016-04-08)
  I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til ...
 • Jordbruk og miljø 2015 : Tilstand og utvikling 

  Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2016/14, Research report, 2016-04-20)
  Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden ...
 • Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014 

  Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Rapporter;2016/11, Research report, 2016-04-06)
  Inntektsutviklingen for barnefamilier har vært svakere enn for andre husholdningsgrupper mellom 2004 og 2014. En stor andel av barnefamiliene har riktig nok en nettoformue, men andelen med høy gjeldsbelastning øker. Rapporten ...
 • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering : En oversikt over økonomisk litteratur 

  Bye, Brita; Hagem, Cathrine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2016/16, Research report, 2016-04-20)
  For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler. I rapporten kartlegger ...

View more