Nye registreringer

 • Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater 

  Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A.; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2018/21, Report, 2018-05-26)
  Denne rapporten presenterer befolkningsframskrivingene 2018, med hovedresultater, beskrivelse av forutsetningene og dokumentasjon av modellene. En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige ...
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria 

  Dzamarija, Minja Tea (Rapporter;2018/24, Report, 2018-07-06)
  Denne rapporten beskriver noen viktige aspekter ved innvandrere fra Syria og deres norskfødte barn som demografi, husholdningsstruktur og utdanning. Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres kort: Demografi Ved ...
 • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005 

  Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2018/23, Report, 2018-06-28)
  Rapporten beskriver utviklingen i bostedssegregering blant innvandrere og norskfødte innbyggere med to innvandrerforeldre i perioden 2005 til 2017. Hovedfunnet er at bostedssegregeringen har gått ned i de områdene vi ...
 • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen. Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC 

  With, Mari Lande; Thorsen, Lotte Rustad (Rapporter;2018/07, Report, 2018-02-26)
  Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen. Formålet med rapporten er å belyse fattigdomsproblemer i befolkningen med utgangspunkt i hvordan folk selv opplever sin økonomiske og materielle ...
 • Økonomisk utsyn over året 2017 

  Ukjent forfatter (Rapporter;2018/09, Report, 2018-03-08)
  I tillegg til presentasjon av konjunkturtendensene og prognoser for utviklingen i nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. ...
 • Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV 

  Huitfeldt, Ingrid; Kirkebøen, Lars J.; Strømsvåg, Susann; Eielsen, Gaute; Rønning, Marte (Rapporter;2018/08, Report, 2018-03-07)
  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013. Hensikten har vært å øke gjennomstrømningen i og ...
 • Structural development in the market economy of mainland Norway 1997-2014 

  Liu, Gang (Rapporter;2018/12, Report, 2018-04-13)
  Using the Norwegian KLEMS database, this report investigates the structural development in the market economy of mainland Norway over 1997-2014. The findings largely confirm the trends that have been identified by many ...
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017 

  Hungnes, Hungnes; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2018/10, Report, 2018-03-09)
  Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk ...
 • Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. Hovedresultater 2017 

  Ekren, Rachel; Holgersen, Henning; Steffensen, Kjartan (Rapporter;2018/19, Report, 2018-07-08)
  En lærer defineres i denne sammenheng som alle som underviser i videregående skole, uavhengig av deres utdanningsnivå eller pedagogiske utdanning. I 2014 ble det innført nye krav for undervisning i fag i videregående ...
 • Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017 

  Aanensen, Thomas; Holstad, Magne (Rapporter;2018/16, Report, 2018-05-08)
  I Norge er elektrisitet det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. Det er stor interesse knyttet til hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen i kraftproduksjon, eksport og import samt innenlandsk ...
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016 

  Dalgard, Anne Berit (Rapporter;2018/20, Report, 2018-06-14)
  Rapporten presenterer resultatene for norskfødte med innvandrerforeldre som var med i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om innvandreres ...
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015 

  Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2018/18, Report, 2018-07-07)
  I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi ...
 • Kulturbruk ute og hjemme. Noen resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsen 2016 sammenlignet med tidligere år 

  Vaage, Odd Frank (Rapporter;2018/11, Report, 2018-03-13)
  Gjennomsnittsalderen på dem som benytter seg av kulturtilbud har de siste 25 årene økt fra 39,1 til 41,7 år. Det er dem med høy utdanning som bruker kulturtilbudene mest. Formålet med denne publikasjonen er å gi en ...
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2018 

  Thorsnes, Silje Skjolden (Rapporter;2018/14, Report, 2018-04-24)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt ...
 • Bruk av kommunale boliger 

  Holmøy, Aina (Rapporter;2018/15, Report, 2018-05-03)
  Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger. Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene rapporterte til KOSTRA at de i 2016 ...
 • Bolig og boforhold. - for befolkningen og utsatte grupper 

  Revold, Mathias Killengreen; Sandvik, Lene; With, Mari Lande (Rapporter;2018/13, Report, 2018-04-23)
  Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. Analysene i rapporten er basert på data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og ...
 • Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping 

  Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2018/17, Report, 2018-05-15)
  I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2015-16 en evaluering av innovasjons- og ...
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? 

  Thorsen, Lotte Rustad (Rapporter;2017/06, Report, 2017-04-05)
  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn ...
 • Nedbygging av jordbruksareal. En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal 

  Gundersen, Geir Inge; Steinnes, Margrete; Frydenlund, Jostein (Rapporter;2017/14, Report, 2017-06-06)
  Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt ...
 • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune. Perspektiver mot 2025 

  Cappelen, Ådne; Langørgen, Audun; Lian, Bård; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2017/15, Report, 2017-06-09)
  Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og ...

Vis flere