• An investigation of the Norwegian consumption function. Income distribution and wealth effects 

   Landsem, Jørgen (Notater;2016/20, Working paper, 2916-09-12)
   Since the financial crisis, Norwegian private consumption has fallen as a share of household disposable income. This weak development in consumption was not predicted by the contemporaneous consumption models and led to a ...
  • Arbeidsgrupperapporter 2017 : KOSTRA 

   Ukjent forfatter (Notater;2017/29, Working paper, 2017)
   KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering) hadde to hovedformål: • Gjennomgang av det faglige innholdet i rapporteringen fra kommune til stat, med sikte på å forenkle og samordne samt på at rapporteringen skal ...
  • Arbeidsgrupperapporter 2018. KOSTRA 

   Fretheim, Anni S. (Notater;2018/30, Working paper, 2018-07-12)
   KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. ...
  • Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel. Metode for identifisering av ledige områder 

   Steinnes, Margrete (Notater;2016/31, Working paper, 2016-11-08)
   Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata». I dette notatet ble det testet ut en metode for ...
  • A study of Norwegian local government behaviour in a dynamic context 

   Kerimova, Olga (Documents;2011/6, Working paper, 2011)
   Using previous work on the subject as a foundation, Norwegian local government spending behaviour is analysed in a dynamic framework facilitated by a panel dataset, combining municipality data for the years 2001 to 2008. ...
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2017/19, Working paper, 2017-05-05)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har i 2016 gjennomført barnetilsynsundersøkelsen for femte gang. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av tilsynsordninger ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Befolkningsframskrivingene 2016. Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG 

   Leknes, Stefan; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Notater;2016/14, Working paper, 2016-06-21)
   Dette notatet dokumenterer hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver befolkningen ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. I BEFINN framskrives folketallet etter alder og kjønn på nasjonalt nivå til og med år 2100. ...
  • Benefit Analysis. Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery 

   Hetland, Arve (Notater;2016/37, Working paper, 2016-12-22)
   This document specifies the data sources, assumptions, and constraint that are relevant to the tables that have been produced and delivered in response to the Benefit Analysis-part of a larger data delivery of tables to ...
  • Beregning av CO2-faktor for utslipp fra fossil del av avfall brent i forbrenningsanlegg. Dokumentasjon av metode 

   Fedoryshyn, Nadiya (Notater;2015/08, Working paper, 2015-01)
   Hovedformålet med notatet er å beskrive beregningene bak tidsserien for CO2-faktoren for den fossile delen av avfallet brent i avfallsforbrenningsanlegg i Norge i perioden 1990-2013. Fra og med publiseringen av statistikken ...
  • Bioenergi i energistatistikken 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Bergh, Marius (Notater;2014/43, Working paper, 2014-11)
   Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak til å redusere utslippene av klimagasser. For å kunne vurdere omfanget av bruken, og derigjennom kunne evaluere effekten av ...
  • Building national capacity for monitoring the economic development in an African country: The case of Malawi 

   Simpson, Liv Hobbelstad; Wold, Bjørn (Notater;2015/31, Working paper, 2015-08)
   From the early 2000s and over the course of more than a decade Norway has supported the development of statistics and economic planning in Malawi on a number of subject areas. A main area was support to economic statistics ...
  • Changes in inventories in the Norwegian National Accounts. Accounting data as a source for changes in inventories 

   Eikill, Karen Oftedal; Todsen, Steinar (Notater;2017/13, Working paper, 2017-02-09)
   Changes in inventories in the Norwegian National Accounts (NNA) are estimated as a residual in the supply and use tables. Hence, the changes are a mix of actual changes in inventories and statistical errors, which makes ...
  • Cohort Analysis Documentation for the cohort analysis component of the OECD data table delivery 

   Hetland, Arve (Notater;2018/21, Working paper, 2018-05-11)
   This document specifies the data sources, assumptions, and constraint that are relevant to the tables that have been produced and delivered in response to the Cohort Analysis-part of a larger data delivery of tables to ...
  • Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • Decomposition of growth in real disposable income 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas Von (Notater;2016/26, Working paper, 2016-10-03)
   In the course of the past 45 years, Norway has gone from being a moderately prosperous country to one of the wealthiest countries in the world at the end of the first decade of this century. This document refers to two ...
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas Von (Notater;2016/15, Working paper, 2016-07-06)
   Norge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. ...
  • Documentation of computer programs that extend the SEEM model and provide a link to the RAINS model 

   Kolsrud, Dag (Documents;96/1, Working paper, 1996)
   This note documents three programs that (1) extends the energy model SEEM (2) supports a link from SEEM to the pollution model RAINS and (3) provides an example of how the interactive operation of RAINS can be automated. ...
  • Dokumentasjon av «LOTTE-Barn» : En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage 

   Lian, Bård; Vattø, Trine Engh; Thoresen, Thor Olav (Notater;2017/15, Working paper, 2017-02-27)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert ...