Recent Submissions

 • Unge på arbeidsmarkedet. Tilleggsspørsmål i Arbeidskraftundersøkelsen 2016 

  Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2017/30, Report, 2017-10-31)
  Over halvparten i aldersgruppen 20-34 år utførte lønnet eller ulønnet arbeid mens de var under utdanning. Det var noe mer vanlig for unge kvinner enn menn å ha arbeid ved siden av utdanningen. I 2016 ble det gjennomført ...
 • Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse 

  Rogne, Adrian Farner; Syse, Astri (Rapporter;2017/32, Report, 2017-11-06)
  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller dårlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere områder er beskrevet i en ny forskningsrapport. Rapporten beskriver ...
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

  Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
  Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
 • Jordbruk og miljø 2017. Tilstand og utvikling 

  Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/41, Report, 2018-12-15)
  Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar ...
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 

  Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2017/33, Report, 2017-11-27)
  I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra. Føremålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om ...
 • Kommunale avløp 2016. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017 

  Berge, Gisle; Marit S. Sæther, Marit S. (Rapporter;2017/40, Report, 2017-12-19)
  55 prosent av dem som var tilknyttet store avløpsanlegg i fjor, var tilknyttet et anlegg som oppfylte rensekravene. 33 prosent var tilknyttet anlegg som ikke gjorde det. Resten er tilknyttet renseanlegg der det er usikkert ...
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge 

  Moafi, Hossein (Rapporter;2017/35, Report, 2017-12-01)
  En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage. 94 prosent ...
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017 

  Blom, Svein (Rapporter;2017/38, Report, 2017-12-12)
  Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring». Rapporten gir en oversikt ...
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge 

  Andersen, Synøve N.; Kornstad, Tom (Rapporter;2017/37, Report, 2017-12-11)
  De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter ...
 • Analyser av fritidsbyggområder. Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema 

  Haagensen, Trine (Rapporter;2017/34, Report, 2017-11-28)
  I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg. Mer enn 236 000 fritidsbygg er oppført utenfor ...
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2017/04, Report, 2018-01-23)
  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år. Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. ...
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 

  Andersen, Synøve N.; Holtsmark, Bjart; Mohn, Sigmund B. (Rapporter;2017/36, Report, 2017-12-11)
  Du er her:Forsiden > Sosiale forhold og kriminalitet > Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre PUBLIKASJON Rapporter 2017/36 Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre En ...
 • Effekter av satsing på økt lærertetthet 

  Kirkebøen, Lars J.; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn; Andresen, Silje; Rogstad, Jon (Rapporter;2017/39, Report, 2017-12-12)
  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Denne rapporten studerer effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en beskrivelse ...
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2018/01, Report, 2018-01-12)
  I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte ...
 • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016. En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner 

  Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2017/42, Report, 2017-12-22)
  Den viktigste faktoren som påvirker hvem som får refusjoner for tannbehandling, er alder. Sannsynligheten for å motta refusjoner øker med alder fram til i de eldste aldersgruppene. Ulikt behandlingsbehov i ulike aldersgrupper ...
 • Significant and plausible futures. Global surroundings of Norway’s climate strategies 

  Fæhn, Taran; Stoknes, Per Espen (Rapporter;2018/02, Report, 2018-01-17)
  This report describes the approach and results of a scenario workshop for a transdisciplinary team of 18 experts held in the project SMART PATHS in June 2017. The purpose was to span out a handful of alternative qualitative ...
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016. Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt 

  Dalgard, Anne Berit; Wiggen, Kjersti Stabell; Dyrhaug, Tone (Rapporter;2018/03, Report, 2018-01-19)
  Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting? Rapporten omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2016. Vi ...
 • Samisk statistikk 2018 

  Sønstebø, Anders (Rapporter;2018/05, Report, 2018-02-06)
  Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

  Barstad, Anders (Rapporter;2017/03, Report, 2017-03-16)
  Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
 • Holdning til bistand 2017 

  Lagerstrøm, Bengt Oscar; Bye, Lise (Rapporter;2018/06, Report, 2018-02-07)
  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

View more