Recent Submissions

 • Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene. 

  Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2013)
  Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjunkturer, men lar være å søke dette dersom det blir vanskeligere å finne arbeid. I denne artikkelen analyseres hvordan arbeidstilbudet til gifte og samboende ...
 • Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

  Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
  The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
 • Utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1994-2013 

  Otnes, Berit (Journal article, 2015)
  Denne artikkelen beskriver og analyserer utviklingen av de kommunale omsorgstjenestene gjennom de siste 20 årene basert på tall fra offentlig statistikk. Veksten har vært betydelig. Antall tjenestemottakere har økt fra 186 ...
 • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

  Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
 • Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

  Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
  Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...
 • Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet? 

  Henningsen, Morten; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2012)
  Vi drøfter viktige metodeproblemer knyttet til å estimere addisjonaliteten til selektiv FoUstøtte og bruker prosjektevalueringsdata fra Norges Forskningsråd til å kontrollere for foretakenes insentiv til å investere uten ...
 • Benchmarking i analyser av omfordeling 

  Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
  Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
 • Hvordan kan en internasjonal klimaavtale håndheves? 

  Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Hovi, Jon (Journal article, 2013)
  En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. ...
 • Lawrence Klein i Oslo 

  Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
  Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
 • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

  Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
  Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
 • Flere forskere – mer forskning? 

  Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2012)
  Myndighetenes har et ambisiøst mål om å øke næringslivets forskning og utvikling (FoU) som andel av BNP til to prosent. I en vekstmodell for Norge undersøker vi om økt tilgang på forskningsrelevant kompetanse er et ...
 • Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer? 

  Grimsrud, Kristine; Greaker, Mads (Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester ...
 • Norge - et annerledes land 

  Olsen, Øystein; Strøm, Steinar (Journal article, 2012)
  I denne artikkelen skal vi gi et lite tilbakeblikk på petroleumsvirksomhetens plass i norsk økonomi. Vi skal komme inn på noen av de mange artikler og bøker som ble skrevet om dette, spesielt i 1980-årene. En viktig ...
 • Føre var-prinsippet 

  Aslaksen, Iulie; Brekke, Kjell Arne (Journal article, 2012)
  I denne artikkelen vil vi diskutere ulike varianter av føre var-prinsippet og hvordan dette kan begrunnes ut fra ulike ståsted. Vi viser at de mest grunnleggende variantene av prinsippet er trivielle ut fra standard ...
 • En fredsgevinst for Norge - eller fortsatt opprustning? 

  Cappelen, Ådne; Gleditsch, Nils Petter (Journal article, 2012)
  De norske forsvarsutgiftenes andel av BNP har vært synkende de siste femti årene. Selv i absolutte tall har forsvarsutgiftene avtatt en del de siste tjue årene, men ligger fortsatt på et historisk sett høyt nivå. Ingen ...
 • Bioenergi fra skog gjør trolig mer skade enn fossil olje - et tilsvar 

  Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
  Den typen resonnement jeg her har benyttet, der 1 kWh bioenergi tilført markedet fører til at 1 kWh mindre olje blir konsumert, er vanlig i livssyklusanalyser og gjøres for eksempel uten diskusjon i Bright og Strømman ...
 • Olav Bjerkholt - til økonomifaget med modeller, matematikk og historie 

  Cappelen, Ådne (Journal article, 2012)
  Olav Bjerkholt var forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå fra 1984 til 1996. I løpet av hans ledertid ble Byråets forskningsavdeling i større grad enn tidligere rettet inn mot internasjonale forskningsmiljø. Hans ...
 • Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur - industrien tar støyten 

  Benedictow, Andreas; Prestmo, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  Norsk økonomi klarte seg relativt bra gjennom finanskrisen sammenliknet med andre OECDland. Den økonomiske politikken bidro til at det ikke gikk dårligere, både i Norge og internasjonalt. Etter en periode med gjeninnhenting ...
 • Greening electricity more than necessary: On the cost implications of overlapping regulation in EU climate policy 

  Bøhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  Without tangible prospects for a global deal on climate protection the EU is under domestic policy pressure to justify stringent unilateral emissions reduction targets. Cost effectiveness of EU-wide emission abatement ...
 • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

  Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...

View more