Collections

Recent Submissions

 • Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

  Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...
 • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

  Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
 • Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet 

  Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet, på to ulike måter. Først studeres individuelle helsegevinster ved å delta i frivillig arbeid. Bidrar deltakelse i frivillig ...
 • Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold? 

  Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten undersøker vi nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører i Norge. Vi spør i hvilken grad samskaping, som en ny måte å forstå samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på, finner ...
 • Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;2017-7, Report, 2017)
 • Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

  Kraglund, Karin Oline; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
 • Frivillighet og forretning : En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked 

  Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat ...
 • Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 

  Selle, Per; Strømsnes, Kristin (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
  Rapporten handler om forholdet mellom staten og dei frivillige organisasjonane i Norge med særleg vekt på dei omfattande endringane vi har sett i statleg politikk overfor frivillig sektor dei siste 15-20 åra. Dei ulike ...
 • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

  Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
 • Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 

  Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Rapporten står tematisk av tre deler. Den første delen beskriver fremveksten av ...
 • Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar 

  Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Rapporten er ei empirisk analyse av funksjonshemma si deltaking i frivillige organisasjonar i Noreg, samanlikna med funksjonsfriske. Datagrunnlaget er individdata frå ”Undersøkelse om frivillig innsats 2009”. Fyrste del ...
 • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

  Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
  Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
 • Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid 

  Ødegård, Guro; Bakken, Anders; Strandbu, Åse (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Denne rapporten gir en oversikt over hvor mange Osloungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters ...
 • Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? 

  Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Folkestad m.fl. (2015) og Wollebæk m.fl (2015) fant interessante forskjeller mellom grupper i deltakelsesnivå – men på individnivå og på grunnlag av faktorer som utdanning, inntekt, sosiale nettverk osv. Med grunnlag i nye ...
 • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

  Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
 • Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv 

  Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Gjerde, Steinar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre ...
 • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

  Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...
 • Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 

  Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  I denne rapporten studerer vi endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Vi legger spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk ...
 • Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar 

  Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Å få gode data omkring innvandrarar og barn av innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv har synt seg å vere vanskeleg. Dette har også vore tilfelle i undersøkinga som ligg bak denne rapporten. Fordelingane i utvalet ...
 • Samfunnsengasjert ungdom : Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo 

  Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. ...

View more