Nye registreringer

 • Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap 

  Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  I Norge, som i mange andre land, er det motstridende oppfatninger av om delt bosted er en god løsning etter samlivsbrudd. I dag bor omtrent ett av fire barn ikke sammen med begge foreldrene til daglig. Denne studien bidrar ...
 • Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning 

  Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra 2015 viser at rundt 177 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på det norske boligmarkedet dersom man legger Statistisk sentralbyrås ...
 • Boforhold og velferd 

  von Simson, Kristine; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Fokuset i denne rapporten er å dokumentere og analysere sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden og øvrige velferdsutfall på den andre, basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter ...
 • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner 

  Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  Rapporten er en kartlegging av omfanget av frivillig innsats innen offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, og av samarbeidet mellom institusjonene og frivillige aktører. Undersøkelsen var finansiert av ...
 • Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme 

  Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2018)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke effekter utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare delingen av foreldrepermisjonen, og hvordan ...
 • The Voluntary Sector in Norway : Composition, Changes, and Causes 

  Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon; Selle, Per; Wollebæk, Dag (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:002, Research report, 2002)
  Frivillige organisasjoner i Norge oppstod for en stor del innen brede sosiale bevegelser på 1800-tallet. Med framveksten av det moderne velferds- og fritidssamfunnet etter 1960 gikk de tradisjonelle bevegelsene tilbake ...
 • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

  Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...
 • Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn? 

  Cools, Sara; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Denne rapporten belyser hvordan en rekke forhold som gjelder arbeidslivet og menns og kvinners økonomiske sikkerhet henger sammen med beslutningen om å få barn. I registerdata finner vi en sterk positiv sammenheng mellom ...
 • Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne 

  Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Per mars 2018 var omtrent 190 000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Nærmere 22 prosent av disse var under 30 år. Dette tilsvarer omtrent 5 prosent av alle unge mellom 18 og 29 år. Formålet med denne rapporten ...
 • Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45 

  Pedersen, Axel West (Research report, 2018)
  In March 2018, the Government and the public sector unions reached an agreement to adapt the public sector occupational pension schemes to the main principles of the 2011 National Insurance pension reform. With this ...
 • Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard 

  Wagner, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  In 2018, Iceland introduced a statutory certification process for companies and institutions with over 25 employees, which, through this process, must prove that they pay men and women the same for the same job. This ...
 • Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island 

  Wagner, Ines; Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  I 2018 introduserte Island en lovpålagt sertifiseringsprosess for bedrifter og institusjoner med over 25 ansatte, som gjennom denne må bevise at de lønner menn og kvinner likt for samme jobb. Denne innovative mekanismen ...
 • Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold 

  Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl; Thorbjørnsrud, Kjersti (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Denne rapporten belyser hvordan medienes vinklinger og formater påvirker lokal helsedebatt og helsepolitikk. Den diskuterer særlig hvordan ulike kilder og strategiske aktører aktivt søker å prege mediedekningen for å endre ...
 • Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election 

  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  What can be done to increase voter participation in elections? One possibility is to contact voters individually and try to get them to the polls. This report contains results from several experiments with “Get Out the ...
 • Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018 

  Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018
 • Innvandrere og lokalvalget 1999 

  Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2001)
  Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge ...
 • Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's 

  Hardoy, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
 • Fraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter 

  Mastekaasa, Arne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Rapporten gir en evaluering av tiltak for å redusere sykefraværet i åtte statlige etater eller bedrifter i perioden 1998 til 1999. De åtte prosjektene ble alle finanisert av Sosial- og helsedepartementet. Det enkelte ...
 • Idividualisation and civil society in late modernity 

  Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
 • Offentlig styring av frivillige organisasjoner : med barne- og ungdomsorganisasjonene som case 

  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. ...

Vis flere