Recent Submissions

 • Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard 

  Wagner, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  In 2018, Iceland introduced a statutory certification process for companies and institutions with over 25 employees, which, through this process, must prove that they pay men and women the same for the same job. This ...
 • Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island 

  Wagner, Ines; Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  I 2018 introduserte Island en lovpålagt sertifiseringsprosess for bedrifter og institusjoner med over 25 ansatte, som gjennom denne må bevise at de lønner menn og kvinner likt for samme jobb. Denne innovative mekanismen ...
 • Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold 

  Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl; Thorbjørnsrud, Kjersti (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Denne rapporten belyser hvordan medienes vinklinger og formater påvirker lokal helsedebatt og helsepolitikk. Den diskuterer særlig hvordan ulike kilder og strategiske aktører aktivt søker å prege mediedekningen for å endre ...
 • Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018 

  Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018
 • Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election 

  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  What can be done to increase voter participation in elections? One possibility is to contact voters individually and try to get them to the polls. This report contains results from several experiments with “Get Out the ...
 • Innvandrere og lokalvalget 1999 

  Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2001)
  Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge ...
 • Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse 

  Bjørklund, Tor; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse ...
 • Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's 

  Hardoy, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
 • Mellomledere på karrierens vei : en studie av kvinnelige og mannlige mellomledere i staten 

  Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Denne rapporten tar for seg hvorfor andelen kvinner som søker topplederstillinger i staten er så lav, i 1997 lå den på kun 19%. Hovedproblemstillingen som reises er om dette kan forståes på bakgrunn av kvinnelige mellomlederes ...
 • Fraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter 

  Mastekaasa, Arne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Rapporten gir en evaluering av tiltak for å redusere sykefraværet i åtte statlige etater eller bedrifter i perioden 1998 til 1999. De åtte prosjektene ble alle finanisert av Sosial- og helsedepartementet. Det enkelte ...
 • Idividualisation and civil society in late modernity 

  Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
 • Yrkesinnsats og karriereutvikling : en studie av et utdanningskull hjelpepleiere 

  Abrahamsen, Bente (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Avhandlingen er en longitudinell studie av hjelpepleieres yrkesinnsats og yrkesutvikling de første 13 årene etter fullført hjelpepleier- utdanning. Så langt det er mulig sammenliknes hjelpepleiere og sykepleiere. Hensikten ...
 • Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA 

  Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld; Kittelsen, Sverre A.C. (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Den gjennomsnittlige effektiviteten i de lokale enhetene i aetat er 87 prosent. Dette er resultatet av en analyse basert på data fra 1998 for praktisk talt samtlige arbeidskontorer i Norge.Formålet med studien er å beskrive ...
 • Offentlig styring av frivillige organisasjoner : med barne- og ungdomsorganisasjonene som case 

  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. ...
 • Virksomhetsintern opplæring og fleksibel arbeidsorganisering 

  Schøne, Pål (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
 • Kvinner og jobb etter småbarnsfasen 

  Jensen, Ragnhild Steen (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i ...
 • Norway : Defining the Voluntary Sector 

  Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  In this report, a picture of how the voluntary sector is conceptualised in Norway is presented. How do traditional and national understanding of the role and functions of voluntary associations compare to those of the ...
 • Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future 

  Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (TemaNord, Research report, 2018)
  The Nordic countries have a century-long tradition for cooperation within the area of citizenship law. Since the mid-1970s, however, the Nordic countries have moved in different directions. Today, the Nordic countries ...
 • Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse 

  Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson; Larsen, Kjetil Mujezinovic (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
 • Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning 

  Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  I denne rapporten ser vi nærmere på utviklingen i avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning gjennom en litteraturgjennomgang og gjennom å anvende data fra Norge i perioden 1997 til 2014. Vi anvender data fra Lønnsstatistikken, ...

View more