Nye registreringer

 • Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? 

  Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I ...
 • Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep 

  Aksnes, Hallgjerd (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  SAMMENDRAG. - Artikkelen tar utgangspunkt i et utvalg sentrale tekster av Even Ruud fra 1970-årene til i dag, og fokuserer på noen gjennomgående temaer og linjer: 1. Ruuds individ-, relasjons-, kultur- og samfunnsorienterte ...
 • Doing, being, becoming. Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland 

  Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen beskriver et kurs i komponering ved et høysikkerhetspsykiatrisk sykehus i Liverpool i tidsrommet 2013 – 2015. Lærere ved kurset var musikere fra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, knyttet til Musician in ...
 • «Hot rhythms»: Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre 

  Danielsen, Anne (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen problematiserer den rollen svart rytmisk musikk har spilt innenfor populærmusikkfeltet i etterkrigstiden. Den begynner med en gjennomgang av den historiske bakgrunnen for forestillingen om svart rytme som ...
 • Musik og menneske. Om en teoretisk musikforståelsesmodel i Even Ruuds tænkning og om dens forhold til musikvidenskaben 

  Bonde, Lars Ole (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Even Ruuds musikforståelse har lige siden forfatterskabets begyndelse i 1970erne været humanistisk funderet, kulturelt orienteret, socialt bevidst og videnskabsteoretisk reflekteret. I denne artikel præsenteres og diskuteres ...
 • Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn 

  Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten handler om hvordan musikk kan skape nye bevegelsesmuligheter i kroppslige og mentale fastlåste reaksjonsmønstre hos barn og unge etter traumatiske hendelser. Den knytter an til Even Ruuds begrep handlemuligheter ...
 • Hva er selvkritisk musikkpedagogikk, og hvordan skal vi forholde oss til den? 

  Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Det er en økende tendens i musikkpedagogisk forskning og teoriutvikling til å se mer kritisk på vår egen virksomhet enn tidligere. Kritikk rettes mot så vel tradisjonell instrumentalopplæring i vestlig klassisk tradisjon ...
 • Musikkpedagogen Even Ruud 

  Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten ser nærmere på feltet musikkterapi i barn og unges oppvekst. Jeg vil spesielt se nærmere på perspektivet som omhandler teorier om sammenhenger mellom musikk og identitet. Tanken om at musikk kan være lydsporet ...
 • Musikk, identitet og geografi 

  Kvifte, Tellef (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Teksten diskuterer forhold som gjelder musikk, identitet og geografi, med utgangspunkt i historien til Norsk folkemusikksamling frem til den blir en del av Nasjonalbiblioteket i 2014. Hvordan musikk og utøvere knyttes til ...
 • «Musikkterapedikk» – Barnehagefeltet og humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk 

  Vist, Torill (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten er en essayistisk drøfting av noen teoretiske elementer i grenselandet mellom musikkpedagogikk og musikkterapi (derav ‘musikkterapedikk’). Sett fra undertegnedes ståsted i barnehagelærerutdanningen, er ønsket ...
 • Even Ruuds musikkbegrep anno 1986. En akademisk horisont for å forstå musikk i kontekst 

  Skårberg, Odd (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen tar utgangspunkt i en tekst fra 1986, skrevet av Even Ruud og Tellef Kvifte; Musikk, identitet og musikkformidling. Som student ved Institutt for musikkvitenskap gav denne teksten viktige implikasjoner for mange ...
 • Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning 

  Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten kretser omkring Otto Friedrich Bollnows eksistenspedagogiske tenkning. Møte-begrepet står sentralt. Det er tre grunner til dette. For det første kan begrepet være særlig aktuelt når troen på det saliggjørende ...
 • Soundscapes. Et norsk musikkprogram i musikkklyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music 

  Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten tar utgangspunkt i lyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), som kan kalles «Ledsaget musikkreise» på norsk. Et lytteprogram med kun norsk musikk—Soundscapes—blir beskrevet og ...
 • Musikkterapi og like handlemuligheter. Med rettighetsperspektiv på agendaen 

  Rolvsjord, Randi (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I denne teksten tar jeg utgangspunkt i Ruuds definisjon av musikkterapi. Jeg utdyper betydningen av rettighetsperspektivet som jeg mener er implisitt, og drøfter rettighetsproblematikk som denne definisjonen aktualiserer. ...
 • Kva kan musikkterpi vere? 

  Stige, Brynjulf (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Even Ruuds bok Hva er musikkterapi? kom ut i 1980, midt i ei brytningstid for norsk musikkterapi. Ei toårig vidareutdanning i musikkterapi var nettopp etablert ved Østlandets Musikkonservatorium. Spørsmålet om kva musikkterapi ...
 • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens 

  Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes ...
 • «Nye handlemuligheter» gjennom handling? 

  Stensæth, Karette (NMH-publikasjoner;1017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Musikkterapi er tradisjonelt ein aktiv møteplass for musikalske handlingar mellom klient og terapeut. Handling, det å gjere musikk, står i sentrum. Det er da kanskje påfallande at Even Ruuds tidlege definisjon «musikkterapi ...
 • Kreativitet som glidande diskurs: Berättelser om Biophilia Educational Project 

  Björck, Cecilia (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - Creativity as a sliding discourse: Stories about the Biophilia Educational Project. - In 2014, the three-year-long Biophilia Educational Project was initiated by the Icelandic artist Björk Guðmundsdóttir. The ...
 • I feel that too - Musical problem-solving and mediation through cultural tools in year-nine pop-ensemble practice 

  Wallerstedt, Cecilia; Pramling, Niklas (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - This study investigates the problems that learners and a teacher identify and grapple with in year-nine compulsory school band practice. Learning to play a song together potentially raises many problems. ...
 • Form and order – Dimensions in musical meaning making 

  Falthin, Peter (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - This paper concerns musical meaning making in relation to semiotic theory and other forms of meaning making. This much-studied topic belongs to those fundamental issues that need constant rethinking. The paper ...

Vis flere