• Kroppen i musikkpedagogikken 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2005:1, Chapter; Peer reviewed, 2005)
   I denne artikkelen har jeg prøvd å vise at kroppen i varierende grad løftes fram og fokuseres i vår hjemlige musikkpedagogiske forskning. Kroppens tilstedeværelse i forskningen kan derfor med Merleau-Pontys ord beskrives ...
  • Fagdidaktikk som basis- og undervisningsfag : bidrag til et teoretisk grunnlag for studier av utdanningskvalitet 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2006)
   Subject didactics as a basic and teaching subject – a contribution to theoretical foundations for studies of educational quality Questions of educational quality have been on the general education agenda for more than ...
  • Supervisjon som ressurs for ferdigutdannede musikkterapeuter 

   Eckhoff, Ruth; Grøndahl, Silvia Breuss (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mye tyder på at norske musikkterapeuter i liten grad benytter seg av supervisjon/ eiledning etter avsluttet utdanning (Eckhoff & Grøndahl 2006). Vi tror det trengs mer kunnskap om hva supervisjon/veiledning kan bidra med ...
  • Musikk for demensrammede, en livsnødvendighet? 

   Kvamme, Tone Sæther (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten om aldersdemens og musikkterapi plasserer feltet i en historisk, geografisk og faglig sammenheng. Demenssykdom beskrives i korte trekk og musikkens virkning på fysiske, kognitive og psykososiale områder omtales ...
  • Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi 

   Næss, Tom; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk ...
  • 19 sanger fra isolatet : en casestudie om "livshistoriene" til sanger skapt av barn med ondartede blodsykdommer 

   Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dette kapitlet presenterer et eksempel på hvordan musikkterapirelaterte sosiale fenomener og prosesser kan utforskes gjennom en casestudie, eller mer nøyaktig, som en multippel, instrumentell casestudie gjennomført ved ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Musikkterapiforskning : mellom praksis og akademia 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Medan den amerikanske musikkterapiforskaren Ken Aigen (1991) har argumentert for metaforar som “indigenous theory” og “indigenous research paradigm”, utifrå eit fokus på musikkterapien sine røter i klinisk praksis, vil ...
  • Et dialogisk perspektiv på musikk som terapi 

   Garred, Rudy (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Det har vært vanlig å skille mellom to hovedformer for musikkterapi: Musikk i terapi, og musikk som terapi. Musikk i terapi er bruken av musikk innenfor allerede etablerte former for praksis hvor musikken ikke selv er ...
  • Å bruke tiden, hva betyr egentlig det? : tid og relasjon, et intersubjektivt perspektiv 

   Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten vil fokusere på betydningen av aspekter ved tid i den terapeutiske relasjonen. I løpet av terapiprosesser med barn og unge mennesker har aspekter ved tid dukket frem i form av utsagn, handlinger og opplevelser ...
  • Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk 

   Tønsberg, Gro Hallan; Hauge, Tonhild Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva vil det si å realisere samspill og kommunikasjon i musikkterapeutisk sammenheng? Hvordan kan slike samværsformer se ut i virkeligheten? Som musikkterapeuter er vi musikere, og vi har gjennom et profesjonsstudium utviklet ...
  • Musikkterapi som kjær-leik : eit karnevalsk skråblikk på forholdet mellom fenomen som leik og musikkterapeutisk improvisasjon 

   Stensæth, Karette (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten er ei grunnlagsfilosofisk drøfting som har som mål å avtyde mi kjensle av slektskap mellom leiken og musikkterapeutisk improvisasjon, ei kjensle som har vakse fram på to måtar: Den eine har med min erfaringsbakgrunn ...
  • Musikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norge 

   Hodne, Ingrid Humstad (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Høsten 2006 ble det foretatt en spørreundersøkelse av musikkterapeuter som er utdannet og jobber i Norge. Undersøkelsen la grunnlaget for min masteroppgave som ble ferdigstilt våren 2007 (Hodne 2007). Formålet bak ...
  • Etiske aspekter ved musikkterapeutisk forskning og utviklingsarbeid 

   Mohlin, Mie (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Gjennom de forskjellige faser i forskningsprosessen, vil forskeren møte ulike etiske utfordringer og problemstillinger der noen er av mer generell karakter og andre spesifikt knyttet til det aktuelle prosjektet. Hvilke ...
  • Musikkterapi : et relasjonelt perspektiv 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten fokuserer et relasjonelt perspektiv, og søker å utforske en slik teoretisk ramme i møte med musikkterapeutiske prosesser. 2 Det relasjonelle synet som presenteres i denne teksten er inspirert av fenomenologisk ...
  • Struktur og styring : og noen sider ved musikkterapi med barn med autisme 

   Vikesland, Dagrun Agnes (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten har sin bakgrunn i arbeidet med min hovedoppgave i musikkterapi. Hovedoppgaven var en litteraturstudie, der jeg gjennom en kvalitativ analyse av artikler fra årene 1990-2004 tok for meg problemstillingen ”Hva ...
  • Barns spontansang : læring, kommunikasjon eller "selvets teknologi"? 

   Knudsen, Jan Sverre (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten vil jeg konsentrere meg om noen ulike måter å forstå spontansangen på med referanser til musikkantropologi, musikkpedagogikk og musikkterapi. Hovedargumentet dreier seg om å foreslå en utvidet forståelsesramme ...
  • Musikkterapi i tilstøtende praksis 

   Holten, Sissel (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den musikkterapiutdanningen jeg fikk hos Paul Nordoff og Clive Robbins i 1974 har bidratt til å vekke interesse og forståelse for de grunnleggende elementene i mellommenneskelig kommunikasjon. I løpet av min snart 40 år ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Humor og musikkterapi 

   Hermundstad, Bjørn Anders (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, ...