Nye registreringer

 • Doing, being, becoming. Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland 

  Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen beskriver et kurs i komponering ved et høysikkerhetspsykiatrisk sykehus i Liverpool i tidsrommet 2013 – 2015. Lærere ved kurset var musikere fra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, knyttet til Musician in ...
 • «Musikkterapedikk» – Barnehagefeltet og humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk 

  Vist, Torill (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten er en essayistisk drøfting av noen teoretiske elementer i grenselandet mellom musikkpedagogikk og musikkterapi (derav ‘musikkterapedikk’). Sett fra undertegnedes ståsted i barnehagelærerutdanningen, er ønsket ...
 • Musik og menneske. Om en teoretisk musikforståelsesmodel i Even Ruuds tænkning og om dens forhold til musikvidenskaben 

  Bonde, Lars Ole (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Even Ruuds musikforståelse har lige siden forfatterskabets begyndelse i 1970erne været humanistisk funderet, kulturelt orienteret, socialt bevidst og videnskabsteoretisk reflekteret. I denne artikel præsenteres og diskuteres ...
 • Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep 

  Aksnes, Hallgjerd (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  SAMMENDRAG. - Artikkelen tar utgangspunkt i et utvalg sentrale tekster av Even Ruud fra 1970-årene til i dag, og fokuserer på noen gjennomgående temaer og linjer: 1. Ruuds individ-, relasjons-, kultur- og samfunnsorienterte ...
 • Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn 

  Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten handler om hvordan musikk kan skape nye bevegelsesmuligheter i kroppslige og mentale fastlåste reaksjonsmønstre hos barn og unge etter traumatiske hendelser. Den knytter an til Even Ruuds begrep handlemuligheter ...
 • «Nye handlemuligheter» gjennom handling? 

  Stensæth, Karette (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Musikkterapi er tradisjonelt ein aktiv møteplass for musikalske handlingar mellom klient og terapeut. Handling, det å gjere musikk, står i sentrum. Det er da kanskje påfallande at Even Ruuds tidlege definisjon «musikkterapi ...
 • Hva er selvkritisk musikkpedagogikk, og hvordan skal vi forholde oss til den? 

  Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Det er en økende tendens i musikkpedagogisk forskning og teoriutvikling til å se mer kritisk på vår egen virksomhet enn tidligere. Kritikk rettes mot så vel tradisjonell instrumentalopplæring i vestlig klassisk tradisjon ...
 • Musikkpedagogen Even Ruud 

  Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten ser nærmere på feltet musikkterapi i barn og unges oppvekst. Jeg vil spesielt se nærmere på perspektivet som omhandler teorier om sammenhenger mellom musikk og identitet. Tanken om at musikk kan være lydsporet ...
 • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens 

  Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes ...
 • Musikk, identitet og geografi 

  Kvifte, Tellef (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Teksten diskuterer forhold som gjelder musikk, identitet og geografi, med utgangspunkt i historien til Norsk folkemusikksamling frem til den blir en del av Nasjonalbiblioteket i 2014. Hvordan musikk og utøvere knyttes til ...
 • «Hot rhythms»: Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre 

  Danielsen, Anne (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen problematiserer den rollen svart rytmisk musikk har spilt innenfor populærmusikkfeltet i etterkrigstiden. Den begynner med en gjennomgang av den historiske bakgrunnen for forestillingen om svart rytme som ...
 • Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning 

  Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten kretser omkring Otto Friedrich Bollnows eksistenspedagogiske tenkning. Møte-begrepet står sentralt. Det er tre grunner til dette. For det første kan begrepet være særlig aktuelt når troen på det saliggjørende ...
 • Soundscapes. Et norsk musikkprogram i musikkklyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music 

  Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten tar utgangspunkt i lyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), som kan kalles «Ledsaget musikkreise» på norsk. Et lytteprogram med kun norsk musikk—Soundscapes—blir beskrevet og ...
 • Musikkterapi og like handlemuligheter. Med rettighetsperspektiv på agendaen 

  Rolvsjord, Randi (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I denne teksten tar jeg utgangspunkt i Ruuds definisjon av musikkterapi. Jeg utdyper betydningen av rettighetsperspektivet som jeg mener er implisitt, og drøfter rettighetsproblematikk som denne definisjonen aktualiserer. ...
 • Kva kan musikkterpi vere? 

  Stige, Brynjulf (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Even Ruuds bok Hva er musikkterapi? kom ut i 1980, midt i ei brytningstid for norsk musikkterapi. Ei toårig vidareutdanning i musikkterapi var nettopp etablert ved Østlandets Musikkonservatorium. Spørsmålet om kva musikkterapi ...
 • Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? 

  Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I ...
 • Even Ruuds musikkbegrep anno 1986. En akademisk horisont for å forstå musikk i kontekst 

  Skårberg, Odd (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen tar utgangspunkt i en tekst fra 1986, skrevet av Even Ruud og Tellef Kvifte; Musikk, identitet og musikkformidling. Som student ved Institutt for musikkvitenskap gav denne teksten viktige implikasjoner for mange ...
 • Challenges of assessing music performance: teachers’ perceptions 

  Oltedal, Elizabeth (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - In recent years assessment discourse has given prominence to issues of measurement and accountability, despite the fact that it is principles of individually tailored goals and feedback that characterise the ...
 • Goal setting and self-determination in music making: Tenets of becoming a deliberate and motivated music practitioner 

  Hatfield, Johannes Lunde (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - The fields of sports, business, education and other organizational fields have for many decades invested considerable time and resources in research investigating quality of motivation, use of goal setting in ...
 • Using socio-digital technology to enhance participation and creative engagement in a lower secondary music classroom 

  Juntunen, Marja-Leena (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  ABSTRACT - This article examines a case study in which a music teacher experimented with the potential for fostering student participation and creative engagement through the use of tablets in a Finnish lower secondary ...

Vis flere