Now showing items 1-20 of 468

  • Å dele av seg selv. Om sangdeling som musikkterapeutisk metode i arbeid med rusmiddelavhengighet 

   Kristiansen, Daniel Løset (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten handler om musikkpreferanser som ressurs. Videre handler teksten om hvordan musikklytting og samtale i gruppe kan være nyttig i musikkterapeutisk arbeid med mennesker med rusmiddelavhengighet. Teksten presenterer ...
  • Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov – et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Teksten handler om hvordan musikkdeltakelse i form av et tilpasset skoletilbud for ungdom under omsorg av barnevernet kan brukes til å støtte ulike former for læring. Utgangspunktet for teksten er erfaringer hentet fra ...
  • Musikkterapi for å skape samanheng i fosterbarn sine nettverk 

   Mandal, Ane Bergset; Bergset, Liv-Jorun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil vi beskrive erfaringar frå musikkterapi som ein integrert del av eit oppfølgingstilbod for barn og unge i fosterheim. Mange ungdomar som bur i fosterfamilie kan oppleve å ha eit fragmentert nettverk. ...
  • Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Teksten omhandler barn og unges medvirkning i barnevernet med et teoretisk utgangspunkt, innenfor rammen av at selve begrepet kan være vanskelig å avgrense. Først diskuteres ulike argumenter for medvirkning, på den ene ...
  • Kreativ musikkverkstad – ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga? 

   Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil eg diskutera valfaget Kreativ musikkverkstad i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i nokre teoretiske perspektiv og ei studentundersøking gjort hausten 2014 ...
  • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

   Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
  • Musikkarbeid med palestinske flyktningebarn i Libanon. Et community music perspektiv 

   Brøske-Danielsen, Brit Ågot; Storsve, Vegar Richter (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Med utgangspunkt i et musikkprosjekt for palestinske flyktningbarn i flyktningleiren Rashedieh i Sør-Libanon ønsker vi i denne teksten å rette fokus mot det musikalske fellesskapet som er utviklet i Rashedieh, med særlig ...
  • Musikk som avleiing og kjelde til positive emosjonar. Om deltaking i musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar 

   Roaldsnes, Merete Hoel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Vi er i dag vitne til ein enorm flyktningstraum til Europa. I denne straumen av menneske er det òg mange barn som er åleine på flukt. I 2015 opplyste 5297 av dei som søkte asyl i Noreg at dei var einslege mindreårige ...
  • Redaktørenes forord 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter, 2016)
   "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" er tittelen på den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Det å være i overganger – i transitt, mellom til og fra, enten det ...
  • Møteplasser for deltagelse, egenutvikling... og musikk, i ettervern 

   Storø, Jan (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Ungdom som bor i barneverntiltak har det til felles at de har erfart vanskelige oppvekster. Posisjonen som barnevernsbarn er potensielt marginaliserende. Derfor er det sentralt at barneverntiltaket bidrar til inklusjon i ...
  • ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet 

   Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil vi se nærmere på begrepet deltagelse. Vi vil ikke avgrense våre refleksjoner til barnevern og musikk, men også løfte fram noen filosofiske sider ved begrepet i et hverdagslig og samfunnsmessig perspektiv. ...
  • Små barn er også store mennesker 

   Torgersen, Trond-Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Others, 2016)
  • Musikkterapi som anerkjennelse. En mor-barn gruppe innenfor rammen av barnevernet 

   Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten presenterer et musikkterapiprosjekt ved et mødrehjem innenfor rammen av barnevernet. Mødre og barn (2–4 år) deltok i en musikkterapigruppe i 4 måneder. Målet for prosjektet var å prøve ut musikk som virkemiddel ...
  • ”Til alle som har falt… en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar 

   Tuastad, Lars (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Temaet for denne teksten er ungdom sitt forhold til rus og førebygging. Teksten tar for seg refleksjonar hjå fem humanistiske konfirmantungdomar som deltok i eit fokusgruppeintervju i etterkant av eit rusførebyggjande ...
  • Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse 

   Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og ...
  • I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Book; Peer reviewed, 2016)
   Kan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Bygges tillit og identitet gjennom musikk? Kan musikk være et medium for mestring og sunn ...
  • Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud 

   Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Book; Peer reviewed, 2017)
   Professor Even Ruud er musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og musikk og kulturforståelse. Ruuds innsats ruver, og et festskrift som dette i ...
  • Organized time. Strategies for transmedial composition 

   Blom, Christian (Artistic production; Research report, 2017)
   Organized Time - Strategies for Transmedial Composition About the project. - The language that surrounds forms of art where several medias meet, is by no means standardized. Blom thinks of the complete category, several ...
  • Musikkterapi i praksis [interaktiv pdf med lyd- og videoreferanser] 

   Næss, Tom; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2017:1, Book, 2017)
   Musikkterapi i praksis. - I denne samlingen av fortellinger fra musikkterapeuters praksishverdag får du spennende innsyn i betydningsfulle øyeblikk og meningsfylte musikalske opplevelser med barn, unge og voksne. Via ...
  • Musikk på timeplanen. En komparativ analyse av innhold i grunnskolens læreplaner for musikk i Norge, England og Bayern 

   Rintelen, Miriam (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;, Master thesis, 2017)
   Sammendrag. Hva som skal være musikkfagets innhold er et av de helt sentrale spørsmålene som må stilles når musikkundervisning skal planlegges. Denne masteroppgaven er en deskriptiv og komparativ analyse av læreplanene ...