Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Mona
dc.contributor.authorJohansen, Susann Iren
dc.date.accessioned2013-10-30T13:21:59Z
dc.date.available2013-10-30T13:21:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170118
dc.description.abstractFormålet med masterutredningen er å avdekke hvilken betydning lederstil og kjønn har for medarbeidernes oppfattelse av en effektiv leder. Det tar derfor sikte på å avdekke forskjeller mellom kvinner og menn i utøvelse av ledelse. I tillegg tas det sikte på å se hvilken lederstil medarbeiderne oppfatter som mest effektiv. Fra tidligere litteratur kom det frem et behov for å belyse lederens effektivitet fra medarbeidernes ståsted (Singh, et al., 2012). Siden vi ønsker å se eventuelle forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere presenteres en gjennomgang av relevant litteratur om kjønn og ledelse. Lederstil og effektivitet analyseres opp mot transaksjonsledelse, transformasjonsledelse og teori om ledermedarbeiderutvekslingen, som utgjør utredningens teoretiske grunnlag. Studien har et utforskende design og bygger på en kvalitativ metode. Det er foretatt 16 dybdeintervju med medarbeidere i ulike bedrifter, for å avdekke deres oppfatning av lederstil og grad av innfrielse på forestillingene om god ledelse. Utredningens funn tyder på at medarbeiderne oppfatter en forskjell i utøvelse av lederstil mellom kvinner og menn. Forskjellene knytter seg til formidlingsstil, fokus, vurderingsstil og oppfølging og tilbakemelding. Kvinnelige ledere anses å utøve en transformasjonell lederstil med noen få innslag av transaksjonelle trekk, mens mannlige ledere oppfattes å utøve en transaksjonell lederstil med noen innslag av transformasjonsledelse. Videre tyder funnene derimot ikke på noen overordnet forskjell i oppfattet effektivitet mellom kvinnelige og mannlige ledere. Dette innebærer at en ikke kan rangere kvinnelig lederstil som mer eller mindre effektiv sammenlignet med den mannlige lederstilen. Funnene er interessante for teoretikere som ønsker å forstå hvordan medarbeiderne evaluerer sine ledere avhengig av lederens kjønn og lederstil sett i et effektivitetsperspektiv. Funnene vil også være interessante for praktikere da dette vil gi innsikt i hva som skal til for å være effektive ledere i medarbeiderens øyne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleKjønn og ledelse : hvilken betydning har lederstil og kjønn for medarbeidernes oppfattelse av en effektiv leder?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record