Show simple item record

dc.contributor.authorOpdal, Tormod Gjerde
dc.date.accessioned2012-10-31T11:24:37Z
dc.date.available2012-10-31T11:24:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169813
dc.description.abstractDenne utredningen er en masterutredning ved NHH, og tar for seg temaet motivasjon og demotivasjon blant helsearbeidere i norske sykehus. Problemstillingen for utredningen er: Hva motiverer og demotiverer leger og sykepleiere? Og hvilken mulighet har nærmeste personalansvarlige leder til, indirekte eller direkte, å påvirke denne motivasjonen? Formålet med studien er å kartlegge hva som motiverer og demotiverer helsearbeidere som kunnskapsarbeidere. Analysemodellen i utredningen tar utgangspunkt i at helsearbeiderne, direkte og indirekte, kan bli motivert av ledelse. Indirekte ved å påvirke sentrale jobbkarakteristika, her gitt ved jobbkarakteristikamodellen til Hackman og Oldham (1980). Og direkte ved blant annet å velge lederstil som gjør at kunnskapsarbeidere blir motivert til å jobbe. Til å besvare problemstillingen er det gjennomført 16 semi-strukturerte dybdeintervju med respondenter ved et universitetssykehus. Det er valgt en induktiv forskningstilnærming innenfor et deduktivt rammeverk. Det gjort en grundig litteraturgjennomgang for å sikre bred forståelse for eksisterende forskning innenfor temaet. Konklusjonen er at det finnes lite relevant litteratur innenfor dette temaet. Derfor er det presentert et bredt rammeverk av teorier innenfor de to hovedfeltene ledelsesteori og motivasjonsteori. Analysen av data ble gjort etter en versjon av den analytiske metoden grounded theory. Ut i fra denne analysen ble det dannet hovedkategorier som illustrerer hva helsearbeidere blir motivert og demotivert av, og hva lederens rolle er. Sentralt i disse funnene er at lederen har stor påvirkning på motivasjonen, samt at det er et bredt samsvar mellom de ansattes motivasjon og flere av jobbkarakteristikaene. Karakteristika ved arbeidet står sentral både for leger og sykepleiere. I tillegg vektlegges kollegiets rolle. Kollegiet viser seg å dekke flere sentrale behov hos helsearbeiderne, noe de finner stor motivasjon i. Resultatene indikerer at kollegiet oppleves som et substitutt for ledelse. Helsearbeiderne sin motivasjon er altså knyttet til tre faktorer - oppgavene de gjør, kollegiet de arbeider i, og lederen som leder de.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleMotivere, eller ikke? : hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record