Show simple item record

dc.contributor.authorHøiland, Maiken
dc.contributor.authorKøso, Lena Bakken
dc.date.accessioned2012-03-08T08:54:50Z
dc.date.available2012-03-08T08:54:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169351
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker kapitalstruktur i norsk-registrerte petroleumsselskaper på Oslo Børs. Innledningsvis starter vi med å drøfte ulik etablert teori innenfor kapitalstruktur, hvor vi ser på kapitalstruktur i perfekte markeder og imperfekte markeder. Vi tar for oss skattens påvirkning separat, og drøfter også multinasjonale selskapers skattemessige tilpasninger. I den empiriske analysen benytter vi deskriptiv statistikk og multippel regresjonsanalyse. Vi studerer gjeldsandel som uttrykk for kapitalstruktur, mens variablene skatt, vekst, tangible eiendeler, lønnsomhet og størrelse har til hensikt å forklare gjeldsandel. Vi inkluderer også dummyvariabler på årene og GICS-kodene, for å studere uobserverbare tids- og bransjeeffekter. Først ser vi på vanlig OLS-regresjon, men finner ved testing av OLS-forutsetningene at vi har innslag av autokorrelasjon i datasettet. For å justere for autokorrelasjon benytter vi derfor Newey-West Standard Error regresjon(NW). Vi finner sammenfallende resultater for de to analysene, med unntak av at skattevariabelen blir signifikant i NW-regresjon 1. Videre benytter vi den mer effektive random-effects regresjonsmodellen(RE-regresjon). Denne modellen viser til å gi større innsikt ved tolkning av resultatene enn både OLS-regresjon og NW-regresjon. Dette begrunnes i at LM-testen indikerer at vi har variasjoner mellom selskapene i perioden. På bakgrunn av RE-regresjonen er resultatet at størrelse og tangible eiendeler har en positiv signifikant påvirkning på gjeldsandel, mens lønnsomhet har en negativ signifikant påvirkning. Dette betyr at gjeldsandelen blir større når størrelse og andel tangible eiendeler øker, og at gjeldsandelen reduseres når lønnsomheten øker. Vi finner videre at makroøkonomiske forhold påvirker gjeldsandelen, hvor årene 1999-2000, 2002-2003 samt 2009 er signifikant forskjellig fra referanseåret 1990. For GICS-kodene finner vi derimot ingen signifikans. Interessant nok finner vi at skatt har en ikke-signifikant negativ påvirkning på gjeldsandel. Den negative sammenhengen mellom skatt og gjeld skyldes trolig gunstige skatteordninger for nyetablerte petroleumsselskaper, samt at de skattemessige avskrivningene er høyere enn de reelle. For vekstvariabelen finner vi sprikende resultater avhengig av regresjonsmetodikk. Vi finner en positiv sammenheng mellom vekst og gjeldsandel under OLS-regresjon og NW-regresjon, dog en ikke-signifikant sammenheng. Ved bruk av RE-regresjon finner vi at vekst har en ikke-signifikant negativ påvirkning på gjeldsandel, som er i tråd med vår hypotese.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleKapitalstruktur i norske petroleumsselskaper : hvilke faktorer kan forklare kapitalstruktur i norske petroleumsselskap i perioden 1990-2010?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsifinansiell økonomino_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record