Nye registreringer

 • Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innan oppdrett 

  Bjørndal, Trond; Tusvik, Amalie (Report, 2018-10)
  Hovudformålet med denne rapporten er å analysere mogelege konsekvensar av å flytte all produksjon av atlantisk laks, både matfisk og storsmolt, over i lukka landbaserte system. Hovudfokus når det gjeld teknologi har vore ...
 • Gjenbruk av RPA i norske kommuner 

  Hjelset, Steinar; Ulfsten, Andreas (Report, 2018-08)
  I denne masterutredningen har vi ønsket å belyse forskningsspørsmålet: «hvordan kan RPA-løsninger utvikles og forvaltes for å muliggjøre gjenbruk på tvers av organisatoriske grenser?» Motivasjonen for dette er at den norske ...
 • Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon? 

  Nesheim, Torstein (Report, 2018-04)
  Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; ...
 • Plattformer og digitale økosystemer. En smakebit på restaurantbransjen i Oslo 

  Fredriksen, Vilde Koch; Kvitstein, Iselin (Report, 2018-08)
  Som vår primære innsamlingsmetode har vi gjennomført dybdeintervjuer med representanter for syv restaurantkjeder i Oslo. Intervjuene fanget opp hva restaurantkjedene opplever som muligheter og konsekvenser ved å delta på ...
 • Det norske bedriftsbankmarkedet : en beskrivende analyse av bankmarkedet for norske bedriftskunder 

  Hetland, Ove Rein; Mjøs, Aksel; Zhang, Li (Rapport;2017:6, Report, 2017)
  “Det norske bedriftsbankmarkedet» (Bedriftsbankboka) dokumenterer bankmarkedet for norske bedrifter som benytter banklån. Datagrunnlaget er kundeinformasjon fra norskrapporterende banker til Skatteetaten for årene 1997-2015, ...
 • Digital kompetanseutvikling : en analyse av to tiltak i NRK 

  Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Rapport;2017:5, Report, 2017-10)
  Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...
 • En investeringsprosess sin påvirkning på prosjektgjennomføring 

  Bergh, Truls Hiis; Dagousset, Cedrik W. (Rapport;, Report, 2017-12)
  I prosjektlitteraturen har det lenge vært vanlig å trekke frem egenskapene i jerntriangelet for å beskrive forskjeller i prosjekter og hvilke avveininger en må ta hensyn til i prosjektstyring (Atkinson, 1999). Jerntriangelet ...
 • «Start Smart» En eksperimentell longitudinell studie av oppstartsaktiviteter i team 

  Assmann, Henrik Kyte; Strand, Ivar Bergem (Rapport;2017:4, Report, 2017-10)
  Det er i forskningen stor enighet om at teamets oppstartsfase har konsekvenser for hvordan teamet vil fungere. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan ulike oppstartsaktiviteter påvirker teamets prosess og prestasjon. ...
 • Hvordan styre og tenke dynamisk ved bruk av scenarioer 

  Fossbakk, Helle Kristine; Lossius, Andreas Lunde (Rapport;, Report, 2017-12)
  Formålet med denne utredningen har vært å utforske hvordan scenarioer kan bidra til dynamisk styring. Tidligere styringslitteratur har gjennom to Relevance Lost-debatter vist til behovet for mer dynamikk i styringen. Den ...
 • Organizational purpose in management control systems 

  Hauge, Andreas Lie; Knudsen, Dan-Richard (Report;2017:2, Research report, 2017-08)
  The aim of this thesis is to contribute with new insights on the concept of organizational purpose, by answering the following main research question: How does purpose influence the MCS in purpose-driven organizations? There ...
 • Evaluation of the StoNED method for benchmarking and regulation of Norwegian electricity distribution companies 

  Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette (Report;2016:11, Research report, 2016-12)
  We evaluate the StoNED methodology for benchmarking and regulation of network companies, and we compare StoNED to the two-stage DEA method currently used by the Norwegian regulator. We find that the estimated values for ...
 • Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer : utfordringer og muligheter 

  Gaasland, Ivar; Gabrielsen, Tommy Staahl (Rapport;2016:1, Research report, 2016-02)
  Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og ...
 • Delings- og formidlingsøkonomi : muligheter og utfordringer 

  Iversen, Nina M.; Hem, Leif E.; Jakubanecs, Alexander; Farstad, Eivind; Langeland, Ove (Rapport;2017:2, Research report, 2017-05)
  Interessen for og utbredelsen av delings- og formidlingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye aktører som utnytter delings- og formidlingsøkonomiens prinsipper og som ...
 • Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram 

  Jakobsen, Stig-Erik; Engesæter, Pelle; Kvitastein, Olav; Mæhle, Natalia; Nesheim, Torstein; Aarstad, Jarle (Rapport;2017:1, Research report, 2017-05)
  På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet ...
 • Budsjettet i utvikling : en kvantitativ studie av norske virksomheters bruk og holdning til budsjettet 

  Kleveland, Lars; Tiset, Anniken (Rapport;2016: 6, Research report, 2016-09)
  Budsjettet har historisk hatt en viktig rolle i virksomhetenes økonomiske styring, men i den senere tid har budsjettet blitt utsatt for utstrakt kritikk. Kritikerne hevder blant annet at budsjettet er for tidkrevende, at ...
 • Tillit i virtuelle prosjektteam : hvordan utvikles tillit i oppstartsfasen i virtuelle prosjektteam, og hvordan videreutvikles og opprettholdes tilliten utover i teamets levetid? 

  Aune, Marie; Bie, Julie (Rapport;2016:7, Research report, 2016-09)
  I denne masteroppgaven utforskes tillitsutvikling i virtuelle prosjektteam. Tidligere forskning har satt spørsmålstegn ved om tillitsutvikling i slike team er mulig, da ansikt-til-ansikt interaksjon er lagt fram som en ...
 • Understanding risk appetite : what is it, what pressures shape it and how is it institutionalized 

  Baunan, Håvard; Berge, Joel (Report;2016:9, Research report, 2016-10)
  The purpose of this thesis is to understand the concept of risk appetite in terms of what it is, what institutional pressures influence it, and how it is institutionalized in an organization. We try to understand what risk ...
 • Contradictory formalisations in a management control system 

  Gooderham, Martin O.; Skulberg, Oskar Jensen (Report;2016:10, Research report, 2016-12)
  The formalisations that exist in an organisation are thought to have a substantial influence on how employees interpret the organisation’s Management Control System (MCS) (Malmi & Brown, 2008). Previously, researchers ...
 • Tjenende ledelse i små, norske bedrifter : en studie av norske regnskapsbedrifter 

  Aulie, Karoline Dybendal; Sundnes, Vegard (Rapport;2016:8, Research report, 2016-10)
  Formålet med denne utredningen har vært å rette oppmerksomheten til ledere av små bedrifter, mot en ledelsesstil som ifølge teorien skal fungere godt i små bedrifter med dynamiske omgivelser. Det er forsket lite på ...
 • Entreprenørens dilemmaer : gode idéer uten finansiering 

  Langgård, Mats Vormeland; Mostad, Fredrik Døhl (Rapport;2015:20, Research report, 2015-12)
  Equity crowdfunding har raskt etablert seg som en stadig viktigere del av det internasjonale markedet for finansiering av oppstartselskaper. I Norge er imidlertid fenomenet i svært liten grad utbredt. Det foreligger begrenset ...

Vis flere