Recent Submissions

 • Bør varslere belønnes? 

  Søreide, Tina; Andås, Kristian; Solum, Veronika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Varslere bidrar til å avdekke ulovlige og skadelige handlinger i en organisasjon, men mange risikerer gjengjeldelsesaksjoner og karrieretap. Risikoen for slike ulemper tilsier at det er nødvendig med tiltak som fremmer ...
 • Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes? 

  Kinserdal, Finn (Journal article, 2017)
  Regnskapsmanipulasjon (earnings management) er bevisste avvik fra regnskapsreglene og balanserte estimater. Denne artikkelen diskuterer først hva regnskapsmanipulasjon er, hvor ofte den skjer, og hva konsekvensene er. For ...
 • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

  Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper? 

  Røsok, Kjell Ove (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Regnskapslovutvalget bruker internasjonalt sammenlignbare regnskaper som ett viktig argument for å tilpasse norsk regnskapslov til IFRS for SMEs. Denne artikkelen bruker Brunssons (2000) teoretiske rammeverk for uniformity ...
 • Vikarbyrådirektivet: Trollet som sprakk - Kommentar til Bergene, A.C. & Ewing, K 

  Eriksen, Birthe; torstein, nesheim (Journal article, 2016)
  Implementeringen av vikarbyrådirektivet har ikke medført store endringer i norsk rett, slik Ann Cecilie Bergene og Keith D. Ewing påstår i artikkelen: «Vikarbyrådirektivet: Liberalisering eller likebehandling?» Innenfor ...
 • An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank 

  Grøning, Linda; Søreide, Tina; Wandall, Rasmus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  With its sanctions regime, the World Bank has sent a clear message to client governments and suppliers that it will not tolerate corruption. However, as this Article argues, with its present design, the sanctions regime ...
 • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

  Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article, 2016)
  Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
 • Mellom politikk og marked om styringsutfordringer i statlige helseforetak 

  Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  Denne artikkelen diskuterer noen av utfordringene når det gjelder økonomistyring i helseforetakene. Vi vil spesielt se på de utfordringene innføring av regnskapsprinsippet har skapt. Videre viser vi at myke budsjettbetingelser ...
 • Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, eller bør kommunene erstatte sine pengeregnskap med lønnsomhetsregnskap? Dette ...
 • Developing Cameral Accounting 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2004)
  Cameral accounting has played an important historical role in governmental accounting in many countries, particularly in continental European countries, and arguments for developing cameral accounting have been presented. ...
 • Perioderegnskap for offentlige organisasjoner: En regnskapsteoretisk diskusjon 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Når offentlige organisasjoner skal utarbeide regnskap for en bestemt periode, kan de periodisere sine inntekter og utgifter til denne perioden ved bruk av ulike periodiseringsprinsipp, noe som resulterer i ulike typer av ...
 • Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år 

  Bjørnenak, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  Mange private virksomheter fokuserer i dag på å finne alternative løsninger til tradisjonell budsjettering. Disse kan deles i to hovedgrupper. Den første erstatter budsjetter med enkle, finansielt orienterte verktøy, den ...
 • Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Om utviklingen til nå og videre fremover 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  I artikkelen studeres utviklingen av regnskapsreglene for boligbyggelag og borettslag i Norge. Med denne utviklingen som bakteppe diskuteres det om regnskapsreglene fortsatt bør kreve at boligbyggelag og borettslag utarbeider ...
 • Videreutvikling av forvaltningskameralistikken 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  Forvaltningskameralistikk (FKAM), som er et pengeregnskap utviklet for bruk i offentlig forvaltning, videreutvikles til ideellkameralistikk (IKAM) og statuskameralistikk (SKAM) for bruk i ideell sektor. Ettersom IKAM og ...
 • Dynamiske styringssystemer - hva er det? 

  Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  De siste årene er det blitt rettet søkelyset mot styringssystemers manglende dynamiske egenskaper. I dette ligger at virksomheters omgivelser endres, og at man derfor har behov for å endre hvordan virksomheten styres. Hva ...
 • Borettslagsregnskap: en casestudie 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  I artikkelen studeres årsregnskapet til et borettslag, både for å illustrere hvordan et borettslagsregnskap er utformet i praksis, og for å vise en alternativ og mer informativ måte å presentere et borettslagsregnskap på. ...
 • Verdivurdering av fast eiendom 

  Møller, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  Verdivurdering av fast eiendom synes historisk sett å ha vært en form for hybrid mellom tradisjonell kontantstrømanalyse og multiplikatoranalyse der man ikke har forsøkt predikere fremtidig utvikling i markedsleien og der ...
 • Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå? 

  Hjelmeng, Erling Johan (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Effektiv håndhevelse er en forutsetning for implementeringen av konkurransepolitikken. En slik effektiv håndhevelse forutsetter at overtredelser av reglene avdekkes og avskrekkes, samtidig som det legges til rette for gode ...
 • Økonomisk styring i Norge – en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

  Johanson, Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...

View more