Recent Submissions

 • Vikarbyrådirektivet: Trollet som sprakk - Kommentar til Bergene, A.C. & Ewing, K 

  Eriksen, Birthe; torstein, nesheim (Journal article, 2016)
  Implementeringen av vikarbyrådirektivet har ikke medført store endringer i norsk rett, slik Ann Cecilie Bergene og Keith D. Ewing påstår i artikkelen: «Vikarbyrådirektivet: Liberalisering eller likebehandling?» Innenfor ...
 • An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank 

  Grøning, Linda; Søreide, Tina; Wandall, Rasmus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  With its sanctions regime, the World Bank has sent a clear message to client governments and suppliers that it will not tolerate corruption. However, as this Article argues, with its present design, the sanctions regime ...
 • What makes employees trust forecasted numbers?: a case study on how employees make sense of the rolling forecasting process and its effect on trust 

  Austrheim, Malene; Solheim, Sonja Lee (Master thesis, 2015)
  Volatile and changing market conditions have made financial planning tools of increasing importance for managers and practitioners. In recent years, the use of traditional budgets has been criticised as a management ...
 • Belønning og motivasjon i et styringsmessig perspektiv : en komparativ studie av to selskaper innen bank- og forsikringsbransjen 

  Barmoen, Simen; Ramm, Knut Fredrik Jahre (Master thesis, 2015)
  Formålet med denne oppgaven er å utforske styrings- og belønningssystemets innvirkning på motivasjonen til ansatte i organisasjoner ved å besvare følgende problemstilling: «Hvilken innvirkning har styrings- og ...
 • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

  Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article, 2016)
  Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
 • Beyond budgeting og ledelsesfokus i Coloplast : hvilken sammenheng har styringsmodellen beyond budgeting og ledelse? 

  Olsen, Kathrine Slåtto; Solum, Vibeke (Master thesis, 2015)
  Formålet med denne utredningen har vært å forstå sammenhengen mellom styringsmodellen Beyond Budgeting og ledelse. Beyond Budgeting-filosofien argumenterer for at budsjettet er uegnet som styringsverktøy. For å være mer ...
 • Mellom politikk og marked om styringsutfordringer i statlige helseforetak 

  Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  Denne artikkelen diskuterer noen av utfordringene når det gjelder økonomistyring i helseforetakene. Vi vil spesielt se på de utfordringene innføring av regnskapsprinsippet har skapt. Videre viser vi at myke budsjettbetingelser ...
 • Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, eller bør kommunene erstatte sine pengeregnskap med lønnsomhetsregnskap? Dette ...
 • Perioderegnskap for offentlige organisasjoner: En regnskapsteoretisk diskusjon 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Når offentlige organisasjoner skal utarbeide regnskap for en bestemt periode, kan de periodisere sine inntekter og utgifter til denne perioden ved bruk av ulike periodiseringsprinsipp, noe som resulterer i ulike typer av ...
 • Developing Cameral Accounting 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2004)
  Cameral accounting has played an important historical role in governmental accounting in many countries, particularly in continental European countries, and arguments for developing cameral accounting have been presented. ...
 • Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år 

  Bjørnenak, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  Mange private virksomheter fokuserer i dag på å finne alternative løsninger til tradisjonell budsjettering. Disse kan deles i to hovedgrupper. Den første erstatter budsjetter med enkle, finansielt orienterte verktøy, den ...
 • Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Om utviklingen til nå og videre fremover 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  I artikkelen studeres utviklingen av regnskapsreglene for boligbyggelag og borettslag i Norge. Med denne utviklingen som bakteppe diskuteres det om regnskapsreglene fortsatt bør kreve at boligbyggelag og borettslag utarbeider ...
 • Borettslagsregnskap: en casestudie 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  I artikkelen studeres årsregnskapet til et borettslag, både for å illustrere hvordan et borettslagsregnskap er utformet i praksis, og for å vise en alternativ og mer informativ måte å presentere et borettslagsregnskap på. ...
 • Dynamiske styringssystemer - hva er det? 

  Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  De siste årene er det blitt rettet søkelyset mot styringssystemers manglende dynamiske egenskaper. I dette ligger at virksomheters omgivelser endres, og at man derfor har behov for å endre hvordan virksomheten styres. Hva ...
 • Videreutvikling av forvaltningskameralistikken 

  Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  Forvaltningskameralistikk (FKAM), som er et pengeregnskap utviklet for bruk i offentlig forvaltning, videreutvikles til ideellkameralistikk (IKAM) og statuskameralistikk (SKAM) for bruk i ideell sektor. Ettersom IKAM og ...
 • Verdivurdering av fast eiendom 

  Møller, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  Verdivurdering av fast eiendom synes historisk sett å ha vært en form for hybrid mellom tradisjonell kontantstrømanalyse og multiplikatoranalyse der man ikke har forsøkt predikere fremtidig utvikling i markedsleien og der ...
 • Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå? 

  Hjelmeng, Erling Johan (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Effektiv håndhevelse er en forutsetning for implementeringen av konkurransepolitikken. En slik effektiv håndhevelse forutsetter at overtredelser av reglene avdekkes og avskrekkes, samtidig som det legges til rette for gode ...
 • Økonomisk styring i Norge – en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

  Johanson, Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...
 • Styringssystemer og lønnsomhet : en studie av norske sparebanker 

  Bjørnenak, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Hvorfor noen selskaper er mer lønnsomme enn andre er et vanskelig, men interessant spørsmål. I denne artikkelen ser vi på om utforming og bruk av ulike økonomiske styringsverktøy kan ha en slik betydning. Mange nye verktøy, ...
 • Enterprise Risk Management : utfordringer med ERM-designen? 

  Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Andvik, Christian Eide; Meidell, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  I de siste tiårene har selskaper viet mer oppmerksomhet til å styre risiko. COSO har utviklet et rammeverk som de kaller Enterprise risk management (ERM). I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med ERM-design og ...

View more