Now showing items 1-20 of 137

  • Autentisitets påvirkningskraft på merkevarer 

   Røed, Julie Brix; Karlsen, Lars Christian; Jordheim, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Litteratur belyser at forbrukeres oppfattede autentisitet på merkevarer avgjør hva de kjøper og hvem de kjøper fra. Samtidig fremlegges det at autentisitet derfor en av kjernekomponentene bak de mest suksessfulle ...
  • Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet? 

   Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, ...
  • Bedriftens verdier – et ledervektøy eller kun fine ord på et papir? 

   Olimb, Julie Evje; Megård, Migle (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I en verden hvor næringslivet stadig er i endring og bedrifter får mer like konkurranserammer, må den enkelte bedrift finne sitt konkurransefortrinn for å lykkes. Verdier er det grunnleggende i en bedrift og det som kan ...
  • Bidrar CRM strategi til å gjøre deg mer effektiv som Key account manager? 

   Olufsen, Anette; Prestkvern, Marit Kristin; Kvam, Martine Omre (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Følgende problemstilling skal besvares gjennom oppgaven: Hvordan kan CRM-strategi påvirke effektiviteten til en Key Account Manager? Oppgaven er strukturert slik vi ser det hensiktsmessig med følgende oppsett: Del 1 ...
  • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

   Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
  • Bloggeren man liker å mislike: Troverdighet og negative omtaler i media 

   Imeland, Ida Sherin; Nazareno, Mary Kathleen; Malum, Anne Lise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke nærmere hvordan negative omtaler i media påvirker troverdigheten til bloggere. Bloggere har de siste årene utviklet seg til å bli det vi kalle influencers. En influencer er en ...
  • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

   Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
  • Cable Tidy - en markedsplan. Hvordan lansere Cable Tidy på det norske markedet. 

   Opaas, Camilla; Haga, Caroline; Holstad, Cathinka (Bachelor thesis, 2012-01-23)
  • Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv. 

   Downie, Fiona; Hassum, Mia Marthine (Bachelor thesis, 2012-01-23)
  • CRM i Elkjøp og Lefdal 

   Neskovic, Hana; Ngoc, Hai Q.; Thormar, Christoffer (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Crowdfunding som finansieringskilde – motivasjonen bak donasjonen 

   Rydeng, Maria Kathinca Nilsen; Håheim, Andreas; Rui, Sondre Næs (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Formålet med denne oppgaven har vært å studere hva som motiverer individer til å donere penger via nett-plattformer som tilbyr crowdfunding. Problemstillingen er: hvilke motiver foreligger når en velger å gi støtte gjennom ...
  • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

   Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
  • Det avgjørende konkurransefortrinnet - En studie av faktorer som påvirker en selgers prestasjon 

   Nordvold, Martin; Opsalhagen, Stian; Knutson, Bjørnar (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å presentere faktorer som påvirker selgers prestasjon. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: ”Hvilke faktorer påvirker en selgers prestasjon?” I salgssammenheng kan ...
  • Dårlige tider for godt nytt? 

   Krabseth, Jonas; Austdal, Andreas; Grevle, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-15)
   I denne oppgaven tar vi på oss rollen som forskere og tar en nærmere titt på om positive finansielle presseoppslag knyttet til DNB kan ha negative konsekvenser på forbrukernes holdninger, og om dette igjen kan føre til et ...
  • Effekten av eventdesign på tilskueres tilfredshet 

   Olsson, Heidi; Oppen, Kine Nordvik; Olsen, Lena (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg eventdesign ved et mega- sportsevent. Mer spesifikt er den rettet mot om, og eventuelt hvilke elementer som har effekt på tilskuernes totale tilfredshet. Hensikten er å bedre kunnskapen ...
  • Effekter av pakkesammensetning og prisnivå på pakkeløsninger 

   Folmoe, Magnus; Strømsnes, Remi Endre; Fazil Natasha, Kanwal (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan sammensetning av produkter og prisnivå påvirker kjøpsintensjonen for pakkeløsninger. Pakkesammensetninger (bundling) er en prisstrategi som kan bidra til at bedrifter skaper ...
  • E-handel mot den fysiske butikk 

   Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...
  • Empowering leadership: en kvalitativ studie av praktiseringen i Chess 

   Kjellbrott, Eirik; Fidje, Maria Dahl; Ristesund, Thomas Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å kunne gi en dypere forståelse av fenomenet empowering leadership, et begrep som tilhører ledelsesforskningen, med lite preg av empirisk forskning. Besvarelsen tar utgangspunkt i en bedrift ...
  • EMV eller etablert merkevare? En kvantitativ analyse 

   Pettersen, Eivind Bergerud (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i en antagelse om at etablerte merkevarer reduserer opplevd risiko for forbrukeren, sammenliknet med dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Denne antakelsen legges til grunn for en ...
  • En analyse av merkeassosiasjoner generert fra ”Bli attraktiv” av Høyskolen Kristiania 

   Nyquist, Marius; Haugen, Espen Skogheim; Visslund, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   ormålet med denne oppgaven er å synliggjøre de merkeassosiasjonene som genereres av reklamefilmen “Bli attraktiv” av Høyskolen Kristiania, og om Høyskolen lykkes i å kommunisere budskapet. For å gjøre dette har vi tatt ...