Now showing items 51-70 of 883

  • Betydningen av ekskursjon i historiefaget 

   Lie, Wendy Therese (Bachelor thesis, 2015-10-27)
   I forskningsarbeidet, var det ønskelig å se på hvordan ekskursjoner i historiefaget kunne påvirke elevenes motivasjon i faget. Videre var det av interesse å finne ut hvordan lærerne arbeidet mot en ekskursjon. Målet med ...
  • Betydningen av praktisk arbeid i naturfaget 

   Olsen, Lisbeth; Kleppe, Kristine (Bachelor thesis, 2014-08-26)
   Betydningen av praktisk arbeid i naturfaget er en bacheloroppgave som er skrevet på lærerutdanningen ved Høgskulen Stord/Haugesund. Oppgaven er knyttet til pedagogikk og naturfag. Målet vårt var å se om praktisk arbeid ...
  • Blås vidare!: Ein kvalitativ studie av kva kompetanse aspirantar i eit skulekorps opplev som viktige hos sin dirigent. 

   Almås, Rebecca (Bachelor thesis, 2016-01-14)
   I denne bacheloroppgåva vil eg ta for meg tema knytt til aspirantopplæring og skulekorps. Som dirigent for aspirantar er eg genuint interessert i å undersøkje kva eg kan bidra med for at aspiranttida skal verta ei positiv ...
  • Bokstavinnlæring i begynnaropplæringa: Korleis jobbar lærarar med bokstavinnlæring i begynnaropplæringa? 

   Dørheim, Kjersti Wiik (Bachelor thesis, 2014-08-26)
   I Forskings- og utviklingsarbeidet eg har gjennomført med denne oppgåva, valde eg å sjå nærare på begynnaropplæringa. Dette valet gjorde eg fordi begynnaropplæringa legg grunnlaget for all vidare læring gjennom skuleåra, ...
  • Bruk av datahjelpemidler for elever med dysleksi : Spørreundersøkelse av foresatte til barn med dysleksi om bruk av kompensatoriske datahjelpemidler. 

   Horne, Pål Lennart (Master thesis, 2012-07-02)
   Elever med dysleksi har god nytte av digitale : Spørreundersøkelse av foresatte til barn med dysleksi om bruk av kompensatoriske datahjelpemidler. hjelpemidler som kan kompensere for svake lese-­‐ og ...
  • Bruk av dataspill i samfunnsfag 

   Skog, Alexander Westre (Master thesis, 2015-10-13)
   Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan elever og lærere reflekterer over bruk av spillbasert læring i samfunnsfag, og hvilke roller læreren innehar i spillsituasjoner. Studien er gjennomført i en 7. klasse på en skole ...
  • Bruk av digitale tankekart i historiefaget: En hjelp til faglig forståelse? 

   Urstad, Sigbjørn (Master thesis, 2011-06-23)
   Bakgrunnen for denne oppgaven har vært å se om jeg kan finne en god måte å bruke IKT på i historiefaget. Ved innføringen av LK06 har begreps- og metodesiden blitt mer fremtredende. Faget har tradisjonelt sett handlet om ...
  • Bruk av digitale verkty i matematikkundervisninga: Ei kvantitativ undersøking blant lærarar på barnetrinnet 

   Urheim, Ingvild Snuggerud; Kristin, Ankervold (Bachelor thesis, 2012-06-27)
   Målet med bacheloroppgåva vår «Bruk av digitale verkty i matematikkundervisninga: Ei kvantitativ undersøking blant lærarar på barnetrinnet» var å finne ut kva for nokre oppfatningar barneskulelærarane i Stord, Bømlo og ...
  • Bruk av grafiske organisatorar i læringsarbeid 

   Hveem, Guttorm (Master thesis, 2005)
   Innan feltet IKT og læring finst det mykje å forska på. Gjennom deltaking i PLUTO-prosjektet ved Høgskulen Stord/Haugesund (HSH), der pedagogisk og teknologisk omstilling var nokre av måla har forfattaren gjort seg opp ein ...
  • Bruk av konkretiseringsmateriell i matematikk 

   Hjelmeland, Kirsti Medhaug (Bachelor thesis, 2015-10-27)
   Dette er ei bacheloroppgåve i pedagogikk og elevkunnskap med fordjuping i matematikk. Motivasjon og meistring er to viktige faktorar i alt læringsarbeid, også i arbeid med å utvikla reknekompetanse. Som lærar er det viktig ...
  • Bruk av konkretiseringsmateriell på mellomtrinnet: En kvalitativ undersøkelse fra lærerens perspektiv 

   Haugland, Caroline Tveit (Bachelor thesis, 2014-08-26)
   Forsknings- og Utviklingsarbeidet mitt hadde som formål å finne ut hvordan lærere på mellomtrinnet bruker konkretiseringsmateriell i matematikkundervisningen, og hvordan bruken kan virke inn på elevenes læringsutbytte. ...
  • Bruk av konkretiseringsmateriell på ungdomstrinnet: En kvantitativ undersøkelse fra elevens perspektiv 

   Dalland, Ragnhild (Bachelor thesis, 2015-10-27)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet om undervisningsfaget matematikk med fokus på peda-gogiske overveielser og elevkunnskap. Forsknings- og Utviklingsarbeidet hadde som formål å finne ut om bruk av konkretiseringsmateriell ...
  • Bruk av Lego Mindstorms i natur- og miljøfag på 9. trinn 

   Haaland, Sverre; Rosvold, Jan Sigurd (Master thesis, 2006)
   Sammendrag I 2003 ble det i gjennomsnitt brukt 63 000 kroner per elevplass i grunnskolen (Statistisk sentralbyrå 2004), noe som plasserer det norske forbruket per elev i verdenstoppen. På tross av dette ser en at elevene ...
  • Bruk av læringsstrategiar 

   Røksund, Lis (Bachelor thesis, 2012-06-27)
   Arbeid med læringsstrategiar er vektlagt i Kunnskapsløftet (K06) og på Læringsplakaten som overordna prinsipp for opplæringa sine læringsmål. Etter mitt syn er det først og fremst viktig at elevar får ”lære å lære” fordi ...
  • Bruk av multimodale tekster i Den norske kirkes konfirmantundervisning 

   Tölche, Elin (Master thesis, 2008)
   Sjefsredaktør i avisen Vårt Land skriver på lederplass 16. august 2008 at trosopplæringsreformen Størst av alt er det tiltaket som Den norske kirke har mest grunn til å være stolt av de siste 10 årene. Det sier han på ...
  • Bruk av opplæringsvideo i instrumentalundervisning: En kvalitativ studie om muligheter i kulturskolen 

   Gyldenskog, Hans-Petter (Master thesis, 2018)
   Denne studien handler om bruk av opplæringsvideoer i kulturskolen. Dagens og fremtidens kulturskoleelever er digitalt innfødte, som betyr at de er eksponert for ulike digitale teknologier fra barnsben av. De er godt bevandret ...
  • Bruk av rekning i alle fag 

   Nilsen, Mathias Meløy (Bachelor thesis, 2014-08-26)
   Forfattar: Mathias Meløy Nilsen Tittel: Bruk av rekning i alle fag Innleiing: I innleiinga skriv eg om bakgrunnen for oppgåva eg har valt. Skriv og litt om korleis eg kom fram til den aktuelle problemstillinga. Pro ...
  • Bruk av sosiale medier til kunnskapsbygging 

   Lindefjeld, Trond (Master thesis, 2015-06-29)
   The purpose of this master thesis is to examine how 10th grade students use social media in school related activities and in the act of building knowledge. Teachers may use these findings to exploit the students learning ...
  • Bruk av Yammer i prosjektarbeid 

   Skeiseid, Stian (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven har den overordnede problemstillingen: Hvordan kommuniserer, samhandler og deltar elever på 7.trinn gjennom bruk av Yammer i prosjektarbeid? Bakgrunnen for temavalget er at jeg som lærer ved en barneskole ...
  • Bruken av rekning i alle fag 

   Sætrevik, Mari; Hinderaker, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Korleis trekk grunnskulelærarar inn rekning som grunnleggjande ferdigheit på barneskulen? Teori Teorien som er valt er sentral i forhold til problemstillinga vår og temaet rekning i alle fag. Me har blant ...