Høgskolen legger kun ut oppgaver med karakter A eller B

Recent Submissions

 • Å avdekke en traumatisk opplevelse: Hvordan avdekker barnehagelærer seksuelle overgrep mot barn i barnehagen? 

  Lundal, Elise (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg temaet seksuelle overgrep mot barn i barnehagen. I følge rammeplanen for barnehagen har jeg som barnehagelærer ulike roller og flere typer ansvar. Barnehagelærer har et særlig ...
 • Begrepslæring i samfunnsfag 

  Langeland, Øystein (Bachelor thesis, 2017)
  Begrepsforståelse og -læring er en forutsetning for læring i samfunnsfag. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på begrepslæring i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Et begrep har en betydning, både et innhold og et omfang. ...
 • Korleis forstår elevar og lærarane deira innsats i kroppsøving? 

  Øvregård, Signe (Bachelor thesis, 2017)
  Innsats i kroppsøving har lenge vore eit omdiskutert tema. Då kunnskapsløftet vart innført i 2006 skulle ikkje innsats lenger vera ein del av vurderingsgrunnlaget i kroppsøving. Etter mange reaksjonar kom Utdanningsdirektoratet ...
 • Dobbelteksponering i Photoshop 

  Aursland, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
  Bruk av informasjonsteknologi i Kunst og Håndverksfaget har hatt en voldsom utvikling de siste årene, men forskning viser at lærere ofte er negativ til bruk av IKT i kunstfaget. I denne oppgaven har jeg prøvd å lage et ...
 • Voldtekt, seksuelle krenkelser og seksuell trakassering er store samfunnsproblem – hva gjør skolen for å forebygge? 

  Øye, Malin Therese Tufte; Øye, Synnøve Tufte (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven er knyttet opp mot skole og hvordan Skolen jobber forebyggende mot seksuell trakassering, seksuelle krenkelser og voldtekt i fagene pedagogikk og samfunnsfag. Formålet med oppgaven er å avdekke hvor mye skolene ...
 • Læraren si rolle i arbeid med problemåtferd 

  Alsaker, Ragnhild Almås; Meland, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Dette prosjektet er ei studie av førekomst av problemåtferd i skulen, og korleis læraren arbeider med klasseleiing, tidleg innsats og tilpassa opplæring for å førebygge dette. Problemåtferd i grunnskulen er eit dagsaktuelt ...
 • Bruken av rekning i alle fag 

  Sætrevik, Mari; Hinderaker, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Korleis trekk grunnskulelærarar inn rekning som grunnleggjande ferdigheit på barneskulen? Teori Teorien som er valt er sentral i forhold til problemstillinga vår og temaet rekning i alle fag. Me har blant ...
 • Elevers bevisstgjøring av strategibruk i multiplikasjon 

  Furdal, Torill Solstrand (Bachelor thesis, 2017)
  I mitt forskningsarbeid hadde jeg et ønske om å finne ut hvordan bruk av strategiopplæring påvirker elever i multiplikasjonens innlæringsår. Problemstillingen jeg har arbeidet ut fra er: Hvordan påvirker bevisstgjøring av ...
 • Vurdering og respons på elevtekster skrevet av andrespråkselever 

  Bakke, Elin (Bachelor thesis, 2017)
  Det norske samfunnet er i dag et flerkulturelt samfunn sammensatt av mange kulturer og språk og påvirker naturligvis skolen og klasserommene. I den generelle delen av læreplanen står det at man skal ivareta og inkludere ...
 • Gutter og lesing av skjønnlitteratur 

  Steinsvåg, Karoline Kristiansen; Tveit, Marita Haugen (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven vår er knyttet opp mot gutters motivasjon for lesing av skjønnlitteratur. Formålet med denne forskningen var å kartlegge gutters forhold til lesing, samt hvordan lærerne arbeider for å øke guttenes ...
 • Effekten av forsøk i naturfag 

  Waad, Sara (Bachelor thesis, 2017)
  Gjennom fem kapitler vil studien sette søkelyset på den praktiske siden av naturfag, nærmere bestemt forsøk som metode. Dette gjøres på grunnlag av samfunnets, pedagogiske kretser og styringsdokumenters oppfordring til ...
 • Formålsaspektet i skriveoppgåver i lærebøker. 

  Hotle, Susann (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med dette forskingsarbeidet var å undersøkje korleis formålsaspektet ved skriving vart behandla i skriveoppgåver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet. Skrivetrekanten peikar på at skriving kan bestå av tre ...
 • Den flerkulturelle generasjonen 

  Strømme, Elisabeth Sandvold; Helland, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
  Den flerkulturelle generasjonen er en bacheloroppgave skrevet på grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. klasse ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord. Oppgaven er knyttet til samfunnsfag og pedagogikk. Målet med ...
 • Hvordan og hvorfor bruker lærere ekskursjon i samfunnsfag for å øke kompetansen hos elevene? 

  Bjordal, Julianne (Bachelor thesis, 2017)
  I mitt forskningsarbeid ønsket jeg å finne mer ut om bruken av ekskursjon i skolen. For å begrense oppgaven valgte å konsentrer meg om bruken av ekskursjon øker kompetansen hos elevene. Min problemstilling ble som følger: ...
 • Barns lek i barnehagen og ute i naturen: Hvilken virkning har naturen utenfor barnehagen for barns lek? 

  Sandslett, Karoline (Bachelor thesis, 2017)
  Grunnet stor interesse innenfor natur og uteområdet i barnehagen valgte jeg problemstillingen: ”Hvilken virkning har naturen utenfor barnehagen for barns lek?”. Målet med oppgaven var å finne ut om det er noen forskjeller ...
 • Mulighetene for frilek i barnehagens utemiljø 

  Taraldlien, Irmelin (Bachelor thesis, 2017)
  I bacheloroppgaven min har fokuset vært rettet mot temaet: ”Mulighetene for frilek i barnehagens utemiljø” Målet med oppgaven er å se på hvordan barn tar i bruk de mulighetene barnehagens fysiske utemiljø kan gi i deres ...
 • Forebygging av seksuelle overgrep 

  Maraas, Gunn; Karlsen, Hanna (Bachelor thesis, 2017)
  I vår bacheloroppgave har det overordnede temaet vært seksuelle overgrep, der vi har valgt å sette fokus på hvordan barnehagen kan bevisstgjøre barn om egne grenser og kropp for å forebygge seksuelle overgrep. Vi har valgt ...
 • Praktisk-estetiske metoder i arbeidet med motivasjon i teorifag: Et flerfaglig samarbeid 

  Nygård, Marianne Hjelle (Bachelor thesis, 2016)
  Målet med denne oppgaven var å undersøke hvordan bruken av praktisk-estetiske metoder kan bidra til motivasjon i arbeid med teorifag, gjennom følgende problemstilling: Hvordan kan et flerfaglig samarbeid ved bruk av ...
 • Det minoritetsspråklige barnets språkutvikling i norske barnehager 

  Klakegg, Mona Karlsen (Bachelor thesis, 2016-11-29)
  Dette forskningsprosjektet omhandler norske barnehagers arbeid rettet mot språkkompetansen til minoritetsspråklige barn. Med tanke på at 14,5% av barn i norske barnehager er minoritetsspråklige, et tall som med høy ...
 • Hvordan kan rockeband få flere tilhengere?: Et innblikk i musikkbransjens perspektiver 

  Sæløen, Christian (Bachelor thesis, 2016-09-01)
  I denne bachelorgraden tar jeg for meg problemstillingen: Hvordan mener en manager, en rockeartist og en musikkjournalist at nystarta rockeband kan jobbe med konsertproduksjon, selvpromotering og kommunikasjon utad for ...

View more